Indhold

Dette afsnit beskriver reglen om, at obligationsudstedende selskabers opkøb af egne obligationer ikke medfører bortfald af gælden som følge af sammenfald af debitor og kreditor.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Reglens anvendelsesområde
  • Ikrafttrædelse og lovændringer.

Regel

Obligationsudstedende selskabers opkøb af egne obligationer betragtes ikke som konfusion, dvs. bortfald af gælden som følge af sammenfald af debitor og kreditor. Det er dog en forudsætning, at obligationerne ikke annulleres efter opkøbet. Se KGL § 11.

Reglens anvendelsesområde

Når en debitor erhverver en fordring på sig selv vil dette efter de civilretlige regler normalt medføre, at fordringen anses for bortfaldet. Ved debitors eventuelle gensalg af fordringen vil der derfor efter de civilretlige regler være tale om stiftelse af en ny fordring.

Reglen i KGL § 11 præciserer, at en obligationsfordring ikke bortfalder, når det obligationsudstedende selskab selv erhverver den.

Ved ikke at behandle selskabernes opkøb af egne obligationer som konfusion, opnås ligestilling med den situation, hvor obligationerne er ude i cirkulation helt frem til de bliver udtrukket eller indfriet.

Ikrafttrædelse og lovændringer

KGL § 11 er indsat ved lov nr. 439 af 10. juni 1997. Se om kursgevinstlovens historik i afsnit C.B.1.1. Der er ikke efterfølgende ændret i bestemmelsen.