Indhold

Når personer og selskaber flytter til Danmark bliver deres fordringer, gæld og finansielle kontrakter omfattet af skattepligt her i landet, hvis de ikke i forvejen er omfattet af skattepligt her i landet. Fordringer, gæld og kontrakter anses for anskaffet eller stiftet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien på tilflytningstidspunktet efter SEL § 4 A og KSL § 9. Se KGL § 36, stk. 1, 1. pkt.

Tilsvarende gælder, når et selskab mv. eller en person efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende i Danmark. Se KGL § 36, stk. 1, 2. pkt.

Lån stiftet til overkurs omfattet af KGL § 22, stk. 1, anses for stiftet eller overtaget på tidspunktet for skattepligtens indtræden. I disse tilfælde opgøres den skattepligtige gevinst ved skattepligtens indtræden som forskellen mellem gældens værdi på tidspunktet for skattepligtens indtræden og det beløb, som skyldner (debitor) skal indfri. Se KGL § 36, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.D.1.4.2 "Udenlandske selskaber og foreninger" under afsnittet "Anskaffelsessum og -tidspunkt for aktiver og passiver, som bliver omfattet af skattepligt til Danmark" om SEL § 4 A.