Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår der kan gives henstand med den beregnede fraflytterskat.

Afsnittet indeholder:

  • Henstand
  • Selvangivelse og beholdningsoversigt
  • Sikkerhedsstillelse
  • Hvordan beregnes henstandsbeløbet?
  • Kildeartsbegrænsede tab
  • Eksempler på hvordan henstandsbeløbet skal beregnes

Henstand

Betaler personen, som fraflytter, hele fraflytterskatten, er fraflytterskatten endelig. Der kan ikke senere ske en regulering, uanset om personen eventuelt senere afstår fordringerne eller kontrakterne med tab.

Der gives kun henstand med betalingen af den beregnede skat, hvis gevinst eller tab skal opgøres efter realisationsprincippet. Se KGL § 38 A, stk. 1, 1. pkt.

Hvis gevinst og tab opgøres efter lagerprincippet, skal skatten betales ved fraflytningen. Det vil fx være udgangspunktet for finansielle kontrakter, der normalt beskattes efter lagerprincippet.

Ved opgørelse af gevinst og tab efter lagerprincippet, er det kun værdistigninger fra udgangen af sidste indkomstår og indtil det tidspunkt, hvor skattepligten ophører, som skal beskattes ved ophør af skattepligten til Danmark. Værdistigninger eller -fald i tidligere indkomstår er beskattet eller fradraget ved opgørelsen af indkomsten i de tidligere indkomstår.

Fordringer i danske kroner, der er erhvervet før den 27. januar 2010, og som på erhvervelsestidspunktet opfyldte mindsterentekravet (blåstemplet), skal ikke medtages på beholdningsoversigten. Se KGL § 38 A, stk. 1, 2. pkt.

Fordringer og kontrakter, hvor den beregnede skat er betalt, skal heller ikke medtages på beholdningsoversigten. Se KGL § 38 A, stk. 1, 3. pkt.

Hvis personen skal have henstand, skal der ved fraflytningen

  • indgives en selvangivelse vedlagt en beholdningsoversigt
  • stilles betryggende sikkerhed.

Selvangivelse og beholdningsoversigt

Den selvangivelse og beholdningsoversigt, som skal indsendes for fraflytningsåret, skal indsendes til Skattestyrelsen inden for de normale selvangivelsesfrister. Dvs. enten senest den 1. maj eller 1. juli året efter, at skattepligten til Danmark er ophørt.

Hvis der gives henstand med selvangivelsen efter SKL § 4, stk. 4, skal både selvangivelse og beholdningsoversigt indsendes til Skattestyrelsen inden for den fastsatte frist. Se KGL § 38, stk. 2, 2. pkt.

Se også

Se også afsnit C.B.2.14.2.8.6 om indgivelse af selvangivelse og beholdningsoversigt

Sikkerhedsstillelse

Betingelsen om sikkerhedsstillelse gælder kun, hvis en persons skattepligt til Danmark ophører, fordi personen bliver skattepligtig til et land, der ikke er omfattet af

  • overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 76/308/EØF af 15. marts 1976, som ændret ved Rådets direktiv 79/1071/EØF af 6. december 1979,
  • Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010.

Se KGL § 38, stk. 3.

Sikkerheden skal stå i passende forhold til henstandsbeløbet, og kan stilles i form af aktier, obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, bankgaranti eller anden betryggende sikkerhed. Se KGL § 38, stk. 3, 2. pkt.

Opfylder personen betingelserne for henstand, får personen automatisk henstand, medmindre han/hun ønsker at betale fraflytterskatten.

SKAT kan eventuelt se bort fra, at selvangivelse og beholdningsoversigt eller en af delene ikke indsendes til tiden. Se KGL § 38, stk. 5.  

Indgives selvangivelse og beholdningsoversigt ikke inden for fristen, har personen ikke ret til henstand med betalingen, og skatten forfalder derfor på det tidspunkt, hvor skatten forfalder, når der ikke er givet henstand. Skatten forrentes fra dette tidspunkt efter KSL § 63, 1. pkt., fra d. 1. marts 2015. Se KGL § 38, stk. 4, 2. pkt.

Efter fraflytningen ændres bopælsland

Spørgsmålet om, hvorvidt der skal stilles sikkerhed eller ej, afhang til og med den 31. marts 2011 af hvilket land man først flyttede til. Flyttede en person først til et land, hvor der ikke skulle stilles sikkerhed for at få henstand, og senere til et land, hvor det var en betingelse for at få henstand, at der blev stillet betryggende sikkerhed, skulle der ikke efterfølgende stilles sikkerhed. Det var forudsat, at flytningen til det første land var reel. Hvis man derimod først flyttede til et land, hvor det var en betingelse for at få henstand, at der blev stillet betryggende sikkerhed og derefter flyttede til et land, hvor det ikke var en betingelse for at få henstand, at der var stillet sikkerhed, kunne sikkerhedsstillelsen ikke frigives.

Ved lov nr. 254 af 30. marts 2011, er KGL § 38, stk. 3, ændret. Herefter gælder følgende:

Henstanden for en person, der først flytter til et land, som er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008, men flytter videre til et land, der ikke er omfattet af overenskomsten eller direktivet, er betinget af, at personen stiller betryggende sikkerhed for betalingen af henstandsbeløbet. Dette gælder for personer, der den 1. april 2011 eller senere flytter videre fra et land, der er omfattet af overenskomsten eller direktivet, til et land, der ikke er omfattet af den nævnte overenskomst eller det nævnte direktiv. Se KGL § 38, stk. 3, 3. pkt.

Har en person stillet sikkerhed, fordi personen først er flyttet til et land, der ikke er omfattet af overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager eller Rådets direktiv 2008/55/EF af 26. maj 2008, men flytter videre til et land, der er omfattet af overenskomsten eller direktivet, kan personen efter anmodning få frigivet sin sikkerhed. Ændringen har virkning for personer, der den 1. april 2011 eller senere anmoder om frigivelse af den stillede sikkerhed. Se KGL § 38, stk. 3, 4. pkt.

Se også

Se også afsnit C.B.2.14.2.8.3 om spørgsmål om sikkerhedsstillelse, herunder sikkerhedsstillelse i form af aktier.

Hvordan beregnes henstandsbeløbet?

Det er Skatteministeriets opfattelse, at der kan gives henstand med et beløb, der svarer til forskellen mellem den samlede slutskat for fraflytteråret iberegnet fraflytterskatten reduceret med slutskatten for fraflytningsåret uden fraflytterskatten.

Henstandsbeløbet skal beregnes på toppen af personens øvrige indkomster for fraflytningsåret.

Kildeartsbegrænsede tab

Tab på finansielle kontrakter er kildeartsbegrænset. Det vil sige, at tabet normalt kun kan modregnes i gevinst på finansielle kontrakter.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at reglerne om kildeartsbegrænsning også gælder i situationer, hvor personen før fraflytningen har solgt kontrakter med tab. Derimod er det Skatteministeriets opfattelse, at reglerne om kildeartsbegrænsning ikke gælder, når man opgør fraflytterskatten. Det vil sige, at hvis der ved fraflytningen opgøres et tab på finansielle kontrakter og gevinst på fordringer, kan der ske modregning. Det er uden betydning for modregningsadgangen, om gevinst og tab skal opgøres efter realisations- eller lagerprincippet.

Der skal udarbejdes to skatteberegninger - én med og én uden fraflytterskat - og der gives henstand med differencen af skatten efter de to beregninger.

Henstandsbeløbet vil normalt være skatten af den nettogevinst, der opstår ved fraflytningen. Se KGL § 37, stk. 5. Ved begge beregninger skal bagatelgrænsen i KGL § 14, stk. 1, tages i betragtning. 

Et tab på fordringer kan også modregnes i gevinst på finansielle kontrakter, uanset at kontrakterne lagerbeskattes. Der kan ikke gives henstand i denne situation, da der kun kan gives henstand, når gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet. Se KGL § 37, stk. 5.

Eksempler på hvordan henstandsbeløbet skal beregnes

Eksempel 1: Realiseret kurstab og urealiseret kursgevinst

Opgørelse af skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

1.500.000 kr.

Kapitalindkomst:

 

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab før fraflytningen

- 1.000.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

-    100.000 kr.

Skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

 

336.405,17 kr.

Opgørelse af skattepligtig indkomst inkl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

1.500.000 kr.

Kapitalindkomst:

 

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab før fraflytningen

- 1.000.000 kr.

Urealiseret (skattepligtig) kursgevinst ved fraflytning

1.000.000 kr.

Samlet nettokapitalindkomst                                                                 

0 kr.

Ligningsmæssige fradrag

-    100.000 kr.

Skattepligtig indkomst inkl. urealiseret kursgevinst

1.400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

 

662.405,17 kr.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at personen kan fratrække det realiserede kurstab i den skattepligtige indkomst, så skatten af skatteyderens øvrige indkomster før fraflytningen nedsættes med skatteværdien af tabet.

Skatteyderen skal altså betale skatten af 400.000 kr. Samtidigt gives henstand med skatten af den urealiserede kursgevinst på 1.000.000 kr., uanset at skatteyderens samlede nettokapitalindkomst inkl. den urealiserede gevinst ved fraflytningen udgør 0 kr.

Fraflytterskatten og henstandsbeløbet udgør 326.000 kr.(662.405,17 - 336.405,17).

Eksempel 2 - Realiseret kurstab og urealiseret kursgevinst - nettokursgevinst under bagatelgrænsen på 2.000 kr. - ingen andre kapitalindkomster

Opgørelse af skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

1.500.000 kr.

Kapitalindkomst:

 

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab

- 1.000.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

- 100.000 kr.

Skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

36.405,17 kr.

Opgørelse af skattepligtig indkomst inkl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

1.500.000 kr.

Kapitalindkomst:

 

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab før fraflytningen

- 1.000.000 kr.

Urealiseret (skattepligtig) kursgevinst ved fraflytning

1.002.000 kr.

Samlet nettokapitalindkomst                                                                 

2.000 kr.

Samlet nettokapitalindkomst (som følge af bagatelgrænsen)

0 kr.

Ligningsmæssige fradrag

- 100.000 kr.

Skattepligtig indkomst inkl. urealiseret kursgevinst

1.400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

662.405,17 kr.

Den samlede nettokursgevinst overstiger ikke bagatelgrænsen på 2.000 kr. i KGL § 14, stk. 1.

Differencen mellem den skattepligtige indkomst inkl. urealiserede kursgevinster og den skattepligtige indkomst ekskl. urealiserede kursgevinster er 1.000.000 kr. (1.400.000 - 400.000).

Fraflytterskatten/henstandsbeløbet udgør (662.405,17 - 336.405,17) i alt 326.000 kr. 

Eksempel 3 - Realiseret kurstab - urealiseret kursgevinst - nettokursgevinst under bagatelgrænsen - anden positiv kapitalindkomst

Opgørelse af skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

 

2.000.000 kr.

Positiv kapitalindkomst udenfor bagatelgrænsen (fx renter)

1.500.000 kr.

 

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab ved salg af fordringer

-1.000.000 kr.

 

Nettokapitalindkomst

500.000 kr.

500.000 kr.

Ligningsmæssige fradrag

 

-100.000 kr.

Skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

 

2.400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

 

1.164.643,17 kr.

Opgørelse af skattepligtig indkomst inkl. urealiseret kursgevinst

Personlig indkomst

 

2.000.000 kr.

Positiv kapitalindkomst udenfor bagatelgrænsen (fx renter)

 

1.500.000 kr.

Realiseret (fradragsberettiget) kurstab ved salg af fordringer

-1.000.000 kr.

 

Urealiseret (skattepligtig) kursgevinst ved fraflytningen          

1.002.000 kr.

 

Samlet nettokursgevinst

2.000 kr.

 

Skattepligtig kursgevinst som følge af bagatelgrænsen

 

0 kr.

Ligningsmæssige fradrag

 

-100.000 kr.

Skattepligtig indkomst ekskl. urealiseret kursgevinst

 

3.400.000 kr.

Beregnet skat (indkomståret 2010 incl. kommune- og kirkeskat for Københavns kommune (23,80 + 0,80 pct.) og uden omregning til helårsindkomst)

 

1.667.643,17 kr.

Den samlede nettokursgevinst overstiger ikke bagatelgrænsen på 2.000 kr. i KGL § 14, stk. 1.

Differencen mellem den skattepligtige indkomst inkl. urealiserede kursgevinster og den skattepligtige indkomst ekskl. urealiserede kursgevinster er 1.000.000 kr. (3.400.000 - 2.400.000).

Fraflytterskatten/henstandsbeløbet udgør (1.667.643,17 - 1.164.643,17) i alt 503.000,00 kr.

Bemærk

Henstandsbeløbet beregnes "på toppen af" personens øvrige indkomster. Det betyder bl.a., at skatteværdien af person- og bundfradrag vedrørende beregning af topskat i størst muligt omfang henføres til de indkomster, som er realiseret før fraflytningen.