Dato for udgivelse
19 May 2011 09:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Apr 2011 16:14
SKM-nummer
SKM2011.335.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
10-078846
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Medarbejderaktieordning, anciennitet, objektive betingelser
Resumé
Skatterådet kan ikke bekræfte at en tildeling af aktier til medarbejdere, med en anciennitet på mindst 4 ½ år kan anses for at være generel og således omfattes af ligningslovens § 7 A.
Hjemmel
Ligningsloven § 7 A
Reference(r)
Ligningsloven § 7 A
Henvisning
Ligningsvejledningen, Alm. Del 2011-1, afsnit A.B.1.10

Spørgsmål:

  1. Kan Skatterådet bekræfte, at den beskrevne betingede medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne tildeles aktier i marts 2014 kan anses for generel i henhold til ligningslovens § 7A, stk. 2, forudsat, at de øvrige betingelser i ligningslovens § 7A er opfyldt?
  2. Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at aktieordningen kan anses for generel i henhold til ligningslovens § 7A, stk. 2, hvis tildelingen af aktierne fremrykkes til marts 2012 i stedet for marts 2014?

Svar:

Ad spørgsmål 1                    Nej
Ad spørgsmål 2                    Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

Et udenlandsk moderselskab har tildelt medarbejderne ansat i deres danske datterselskaber betingede aktier således, at medarbejderne på et fremtidigt tidspunkt modtager gratisaktier i det udenlandske moderselskab, forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Det udenlandske moderselskab er noteret på børsen.

De betingede aktier tildeles til medarbejderne i henhold til Free share plan. Aktierne leveres efter en fastsat modningsperiode, hvis betingelserne herfor opfyldes.

Vilkårene for tildeling af aktier til medarbejderne i de danske datterselskaber er i hovedtræk som følger:

Ordningen er tilbudt til medarbejdere, der var ansat i de danske datterselskaber før 31. oktober 2009 og som var ansat da ordningen blev udbudt den 19. november 2009.

De omfattede medarbejdere er hver især blevet tildelt 7 betingede gratisaktier i det udenlandske moderselskab.

Medarbejderne erhverver endelig ret til aktierne, hvis;

  • medarbejderen har været ansat i et selskab i koncernen i hele modningsperioden.
  • koncernen opnår en vækst i det samlede driftsoverskud på mindst 10 % i 2010 og 2011.

Aktierne som medarbejderne modtaget, hvis betingelserne opfyldes, er almindelige aktier i moderselskabet, og udgør ikke nogen særlig aktieklasse.

Medarbejdernes ret til udstedelse af aktier bortfalder, hvis medarbejderen i modningsperioden ophører med at være ansat i koncernen.

Retten bortfalder dog ikke hvis ansættelsen ophører som følge af medarbejderens

  • død,
  • invaliditet,
  • afskedigelse der ikke skyldes medarbejderens misligholdelse,
  • pensionering,

eller hvis selskabet hvori medarbejderen er ansat får status af ikke at være et koncernselskab.

Modningsperioden for medarbejderne i de danske datterselskaber starter den 19. november 2009 og udløber 30. marts 2014. Modningsperioden udgør derfor ca. 4½ år.

Udstedelsen af aktier til medarbejdere i de danske datterselskaber sker den 31. marts 2014 hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Aktierne, der udstedes til medarbejderne er nyudstedte aktier.

Medarbejderen har ingen aktionærrettigheder i modningsperioden. Efter at aktierne er udstedt, får medarbejderen de sædvanlige aktionærrettigheder, herunder stemmerettigheder og ret til udbytte.

Indtil medarbejderen her erhvervet endelig ret til aktierne, kan medarbejderen ikke sælge, overdrage eller pantsætte aktierne.

Medarbejderne betaler ikke vederlag for tildelingen af de betingede aktier.

De betingede aktier tildeles ansatte i koncernen globalt. I det omfang det er muligt at tilpasse aktieordningen lokalt, og hvor en lokal tilpasning vil være fordelagtigt for medarbejderne, vil der som udgangspunkt være mulighed for det. Baggrunden for ønsket om at medarbejderaktieordningen i Danmark skal beskattes efter ligningslovens § 7A er, at medarbejderne hermed undgår at skulle finansiere skat af aktiernes værdi på retserhvervelsestidspunktet, og som følge heraf kan være nødsaget til at afstå aktierne. Omfattes medarbejderaktierne af ligningslovens § 7A sker der ingen beskatning på retserhvervelsestidspunktet, og endvidere skal medarbejderne eje aktierne i mindst 7 år som følge af båndlæggelseskravet.   

Der anmodes om bindende svar for at få afklaret om aktieordningen, hvor aktierne først leveres til medarbejderne i marts 2014, efter Skatterådets vurdering, kan opfylde betingelsen i ligningslovens § 7A.

Hvis Skatterådet kan bekræfte, at ordningen kan anses som generel, vil der blive udarbejdet et tillæg til programmet, så de øvrige betingelser i ligningslovens § 7A er opfyldt.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Til spørgsmål 1

Skatterådets har i SKM2007.697.SR bekræftet, at betingede aktier som udgangspunkt kan omfattes af ligningslovens § 7A, forudsat, at betingelserne i § 7A i øvrigt er opfyldt.

En betinget aktie (i den konkrete afgørelse Restricted Stock Units) betegnes, jf. skatterådets bemærkninger i afgørelsen, som en ret for medarbejderen til, på visse betingelser, at modtage aktier i det udstedende selskab på nærmere angivne tidspunkter efter tildelingen af den betingede aktie.

Da den beskrevne ordning netop er kendetegnet ved, at medarbejderen efter en nærmere fastsat modningsperiode, hvis visse betingelser er opfyldt, modtager aktier, må den beskrevne ordning kunne omfattes af ligningslovens § 7A, idet det forudsættes, at betingelserne i ligningslovens § 7A i øvrigt opfyldes.

Spørger er bekendt med betingelserne i ligningslovens § 7 A. Hvis SKAT kan bekræfte, at den beskrevne ordning skal anses som generel og af almen karakter, vil der blive udarbejdet en dansk tillægsaftale der sikrer opfyldelsen af de øvrige betingelser i ligningslovens § 7A for medarbejderne i de danske selskaber i koncernen (båndlæggelse, uopsagt stilling mv.).

Som nævnt er en af betingelserne for at aktierne leveres efter modningsperiodens udløb, at medarbejderen har været ansat i et dansk koncernselskab eller et andet selskab i koncernen i hele modningsperioden. Derudover er det en betingelse for at deltage i ordningen, at medarbejderen er ansat før 31. oktober 2009. Aktieudstedelsen den 31. marts 2014 forudsætter derfor ud over betingelsen om en årlig vækst på 10 %, at medarbejderen har været ansat ikoncernen de forudgående 4½ år, dvs. fra 31. oktober 2009 til 31. marts 2014. Medarbejdere, der tiltræder koncernen efter 31. oktober 2009 får ikke tildelt aktier, da de dels ikke opfylder betingelsen om ansættelse før 31. oktober 2009, og dels ikke kan opfylde betingelsen om ansættelse i hele modningsperioden. Dermed stilles der indirekte et anciennitetskrav på 4½ år som en betingelse for, at modtage aktier efter modningsperiodens udløb ultimo marts 2014.

SKAT har tidligere anerkendt, at en medarbejderaktieordning efter ligningslovens § 7A ikke mister sin generelle og almene karakter, hvis adgangen til at erhverve aktier betinges af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden eller koncernforbundne virksomheder i minimum 3 år jf. ligningsrådets bemærkninger i SKM2005.382.LR og ligningsvejledningens afsnit A.B.1.10

SKAT har derimod ikke tidligere taget stilling til, om et indirekte anciennitetskrav på 4½ år er foreneligt med generalitetsbetingelsen i ligningslovens § 7A.

Adgangen til at erhverve aktierne skal, i henhold til Ligningslovens § 7 A, 1 pkt., stå åben for alle ansatte i selskabet, således at ingen gruppe/grupper af ansatte bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier kan dog efter en konkret vurdering anerkendes under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin generelle karakter, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres. Hvis en aktieordning skal fastholde sin almene karakter skal anciennitetsbetingelsen i henhold til Skatterådets bemærkninger i SKM2008.348.SR ramme bredt, og ikke kun være rettet mod bestemte grupper af ansatte.

Tilbuddet til koncernens medarbejdere om at deltage i en medarbejderaktieordning er et led i koncernens globale politik om, at medarbejderne skal tage aktiv del i koncernens udvikling, herunder et ønske om at medarbejderne globalt set skal besidder en væsentlig del af koncernens aktiekapital. Tildelingen af gratisaktier sker således på baggrund af et ønske om, at fastholde og engagere koncernens medarbejdere.

Det anciennitetskrav på 4½ år der indirekte stilles til medarbejderne som betingelse for at modtage aktier må derfor ses i lyset af et ønske om at fastholde og engagere de medarbejdere, der er ansat i koncernen på tidspunktet hvor ordningen udbydes, og ikke som en udelukkelse eller indirekte diskrimination af de medarbejdere, der tiltræder koncernen efter ordningens etablering. At man med ordningen ikke har til hensigt at udelukke eller diskriminere særlige grupper af medarbejdere understøttes endvidere af, at ordningen blev tilbudt samtlige ansatte der var ansat i koncernen 18. november 2009, hvor ordningen blev udbudt og havde været ansat siden 31. oktober 2009.

Udformningen af incitaments- og fastholdelsesprogrammer har i almindelighed fokus på de medarbejdere der er ansat i virksomheden på tidspunktet for programmernes implementering, hvilket også er tilfældet for dette betingede aktieprogram. 

At ordningen afskærer medarbejdere der tiltræder koncernen efter etableringen af ordningen fra at få udstedt gratisaktier, må derfor også ses som en helt almindelig begrænsning, der er fastsat efter almene kriterier. Ordningen tilbydes kun de medarbejdere der er ansat i koncernen på tidspunktet hvor ordningen etableres, og ikke medarbejdere, der ansættes i koncernen efterfølgende. En sådan begrænsning er i almindelighed gældende for ordninger der er omfattet af ligningslovens § 7A, hvor aktietildelingen ikke er betinget, eller hvor tildelingen af aktier sker efter en kortere periode (typisk efter et år i de ordninger, hvor aktierne finansieres via en kontantlønnedgang). Den indirekte anciennitetsbetingelse på 4½ år er derfor efter spørgers opfattelse i overensstemmelse med generalitetskravet i ligningslovens § 7A, da ordningen omfatter alle ansatte på etableringstidspunktet, og ikke medfører at bestemte grupper af medarbejdere holdes uden for ordningen.

Som nævnt har SKAT tidligere anerkendt, at ordninger omfattet af ligningslovens § 7A ikke mister deres almene karakter, hvis der som betingelse for ordningerne stilles et anciennitetskrav på 3 år. Der er i praksis flere eksempler på, at virksomheder har tilbudt deres ansatte medarbejderobligationsordninger efter ligningslovens § 7A, hvor ordningen er kombineret med en kontantlønsnedgang, så ordningen holdes omkostningsneutral for virksomheden. Da en aftalt lønnedgang som udgangspunkt skal aftales for minimum 12 måneder, vil sådanne ordningerne tilsvarende have en løbetid på 12 måneder. Anciennitetskravet i en ordning med en løbetid på 12 måneder fra ordningen etableres til medarbejderobligationerne udstedes vil derfor være 4 år, i det tilfælde hvor anciennitetskravet for at deltage i ordningen er fastsat til 3 år. Som eksempel herpå kan nævnes ordningen omhandlet i SKM2005.382.LR

Efter en samlet vurdering er det spørgers opfattelse, at det indirekte anciennitetskrav på 4½ år i det konkrete tilfælde, er i overensstemmelse med generalitetskravet i ligningslovens § 7A. Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

Til spørgsmål 2

Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende bedes SKAT bekræfte, at aktieordningen kan anses som generel efter ligningslovens § 7A, hvis tildelingen af aktier sker i marts 2012 og ikke først i marts 2014.

Hvis aktieudstedelsen ændres fra 31. marts 2014 til 31. marts 2012 vil det indirekte anciennitetskrav kun være 2½ år. Anciennitetskravet udelukker ikke bestemte grupper, men virker generelt.  

Spørgsmålet bør derfor besvares bekræftende.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Ligningslovens § 7 A

§ 7 A.  Følgende ydelser skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst:

1)   ...........

2)   Værdien af udbytteandele eller lignende, som et selskab udlodder til egne ansatte eller ansatte i selskabets datter- eller datterdatterselskaber i form af aktier. Ved et datter- eller datterdatterselskab forstås et selskab, hvori moderselskabet direkte eller indirekte har en ejerandel, der mindst svarer til den procentsats, der er fastsat i aktieavancebeskatningslovens § 4 A, stk. 1. Indkomstskattefritagelsen omfatter højst en udlodning på et grundbeløb på 22.800 kr. (2010-niveau) årligt til hver ansat. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ske overdragelse, pantsætning eller anden råden over aktierne m.v. før 7 år efter udløbet af det kalenderår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Denne båndlæggelse ophæves dog, hvis den ansatte bliver berettiget til førtidspension eller afgår ved døden. Hvis det selskab, der har forpligtet sig til at udlodde udbytteandele el.lign., indgår i en fusion, spaltning, tilførsel af aktiver eller aktieombytning inden udlodningen til den ansatte, anses den ansatte ikke for at have afstået aftalen om vederlaget. Uanset reglen i 4. pkt. kan aktierne m.v. stilles til sikkerhed efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 39, stk. 3, når der er ydet henstand med betalingen af skatter pålignet efter aktieavancebeskatningslovens § 38. Grundbeløbet i 3. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

        Stk. 2.      Det er en betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle ansatte i virksomheden. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, kan dog anerkendes. Det er endvidere en betingelse, at de ansatte på erhvervelsestidspunktet er ansat i uopsagt stilling i virksomheden. Det gælder dog ikke for medarbejdere, der er ansat på erhvervelsestidspunktet, men som på grund af alder er opsagt til pensionering. Endvidere kan ordningerne efter stk. 1 omfatte medarbejdere, som er opsagt på erhvervelsestidspunktet på grund af virksomhedens aktivitet, men som forventes genansat (sæsonarbejdere). Medarbejderaktierne skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse, idet der dog ses bort fra en eventuel pligt til at afstå aktierne til det udstedende selskab til værdien, og medarbejderaktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse.

        Stk. 3.      Stk. 1, nr. 1, 4. pkt., og nr. 2, 4. pkt., gælder ikke ansatte, der hverken er eller inden for de seneste 2 år før tildelingen har været omfattet af kildeskattelovens § 1 eller kildeskattelovens § 2 af den indkomst, der ligger til grund for den ansattes deltagelse i medarbejderaktieordningen.

        Stk. 4.      Det er betingelse for skattefritagelse efter stk. 1, at oplysninger herom forsynet med en attestation fra virksomhedens revisor eller advokat om rigtigheden af de afgivne oplysninger indsendes til told- og skatteforvaltningen, senest den 20. januar i året efter udlodning m.v. efter stk. 1, eller hvis denne dag er en lørdag eller søndag, senest den følgende mandag. Told- og skatteforvaltningen kan se bort fra overskridelse af fristen i 1. pkt.

Ad spørgsmål 1

Spørger ønsker bekræftet, at den beskrevne betingede medarbejderaktieordning, hvor medarbejderne tildeles aktier i marts 2014 kan anses for generel i henhold til ligningslovens § 7A, stk. 2, forudsat, at de øvrige betingelser i ligningslovens § 7A er opfyldt.

At en medarbejderaktieordning omfattet af ligningslovens § 7 A er generel indebærer, at adgangen til at erhverve aktier, som udgangspunkt, skal stå åben for alle ansatte, jf. ligningslovens § 7 A, stk. 2.

Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier kan dog efter en konkret vurdering anerkendes under forudsætning af, at ordningen ikke mister sin almene karakter, og at de øvrige medarbejdere ikke i særlig grad favoriseres. Således kan adgangen til at erhverve aktier m.v. være betinget af, at medarbejderen har været ansat i virksomheden eller koncernforbundne virksomheder i en vis kortere tid - op til 3 år er tidligere accepteret.

Kendetegnende for de fleste afgørelser om anvendelse af ligningslovens § 7 A er at de primært omhandler et aktuelt køb af aktier til favørkurs eller en aktuel tildeling af aktier. I disse afgørelser er det accepteret, at der alene sker tildeling til ansatte med en anciennitet på op til 3 år

Det udenlandske moderselskab har valgt at tildele betingede aktier til alle ansatte i koncernen på et givent tidspunkt. Tildelingen af disse aktier er betinget af performancemål og af fortsat ansættelse pr. 30. marts 2014.

Spørger oplyser, at tildelingen er sket, d. 19. november 2009, til alle der var ansat i selskabet den 31. oktober 2009, og som stadig er ansat d.19. november 2009. Dvs. på tildelingstidspunktet opfylder ordningen betingelsen om at der skal ske tildeling til alle ansatte.

Spørgsmålet er så om dette udgangspunkt ændres fordi, det så kun er de medarbejdere, der fortsat er ansat pr. 30. marts 2014, der rent faktisk modtager aktier, forudsat at performancebetingelserne er mødt.

Det er kun ansatte med en anciennitet på 4½ år eller derover kan omfattes af aktieordningen, når ancienniteten vurderes på erhvervelsestidspunktet.

Spørger henviser til SKM2005.382.LR som et udtryk for at anciennitetskrav på 4 år tidligere er anerkendt. I afgørelsen var det imidlertid tilkendegivet at anciennitetskravet på 3 år, blev målt på tidspunktet for udstedelse af medarbejderobligationerne.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at et krav om anciennitet på 4½ år ikke opfylder betingelsen om at ordningen skal stå åben for alle ansatte.

Det indstilles, at spørgsmål 1 besvares nej.

Ad spørgsmål 2

Hvis Skatterådet svarer benægtende på spørgsmål 1, kan Skatterådet så bekræfte, at aktieordningen kan anses for generel i henhold til ligningslovens § 7A, stk. 2, hvis tildelingen af aktierne fremrykkes til marts 2012 i stedet for marts 2014?

Hvis medarbejdernes erhvervelse af aktierne i stedet sker i marts 2012 indebærer det at medarbejdere, der har været ansat i 2½ år vil være omfattet af medarbejderaktieordningen.

Det er Skatteministeriets opfattelse, under henvisning til begrundelsen under spørgsmål 1, at aktieordningen kan anses for generel i henhold til ligningslovens § 7 A, stk. 2.

Det indstilles, at spørgsmål 2 besvares ja.

Det bemærkes, at medarbejdere, der ikke måtte være ansat i uopsagt stilling og som alligevel i kraft af aktieoptionsloven måtte modtage aktier ikke kan omfattes af skattefriheden efter ligningslovens § 7 A, jf. SKM2009.605.LSR.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling.