Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke værdipapirer der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven samt hvilke lignende værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv..

Regel

Gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. regnes med ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se ABL § 1, stk. 1.

Værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven

De værdipapirer, der er omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er

 1. Aktier
 2. Anparter i anpartsselskaber
 3. Andelsbeviser
 4. Omsættelige investeringsforeningsbeviser
 5. Lignende værdipapirer
 6. Ejerandele i selskaber omfattet af SEL § 2 C
 7. Andele i medarbejderinvesteringsselskaber omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 b
 8. Konvertible obligationer
 9. Tegningsretter til aktier, der ikke er omfattet af LL § 28
 10. Tegningsretter til konvertible obligationer
 11. Retter til fondsaktier
 12. Aftaler om køb og salg af aktier, som er undtaget fra beskatning efter KGL § 29, jf. KGL § 30, stk. 1, nr. 5.

Ad. 3.
Reglerne gælder ikke kun andele i egentlige erhvervsdrivende andelsselskaber, idet også andele i fx andelsboligforeninger og andelshaveforeninger kan være omfattet af aktieavancebeskatningslovens regler. Afståelse af andele i andelsboligforeninger m.m. kan dog være skattefri efter parcelhusreglen i EBL § 8, stk. 4.

Reglerne omfatter ikke andele i interessentskaber, andele i boligkollektiver samt andele i kommanditselskaber og deltagere i kontoførende investeringsforeninger. Se om boligkollektiver afsnit C.D.1.1.12 om andre foreninger. Se afsnit C.B.4.8 om kontoførende investeringsforeninger.

For andele i andelshaveforeninger, hvor andelsforeningen ejer grunden samt diverse fællesanlæg, mens andelshaveren ejer huset opført på den havelod, som andelshaveren har brugsretten til, skal afståelsesvederlaget opdeles på huset og andelsbeviset, således at beskatningen sker efter reglerne for henholdsvis ejendomsafståelse og aktieafståelse.

Ad. 5.
Lignende værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven er efter praksis omsættelige andele i et selvstændigt skattesubjekt, der giver ejendomsret til en andel i foreningens formue samt ejendomsret til en andel af foreningens formue ved foreningens opløsning. Se hertil SKM2022.333.SR og SKM2022.334.SR

Ad. 9.
ABL § 36 om aktieombytning finder dog anvendelse også på tegningsretter til aktier omfattet af LL § 28.

Ad. 10.
Forskellen på konvertible obligationer og tegningsretter er, at aktieinvesteringen for tegningsretter udskydes ved, at tegningsbeløbet først indbetales ved aktietegningen, mens aktieinvesteringen for konvertible obligationer udskydes ved, at tegningsbeløbet indtil konverteringen indgår i selskabet som fremmedkapital og forrentes. Se SKM2001.577.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2004.259.HR

Likvidationsudlodning fra forening. Hverken forudgående ejerskab til foreningens formue eller retskrav på fordeling af foreningens formue til medlemmerne ved opløsning. Andel var ikke omfattet af ABL.

 

Landsretsdomme

SKM2001.11.ØLR

Likvidationsudlodning fra forening. Medlemmerne havde ikke kunnet eje omsættelige andele i foreningen, og udtrådte medlemmer havde ikke andel i foreningens formue. Andel var ikke omfattet af ABL.

 

Byretsdomme

SKM2018.200.BR

Sagen drejede sig om, hvorvidt en skatteyder i marts 2008 havde afstået 26.155 aktier i F1-bank til sit selskab G1 Ltd. Såfremt der var tale om en afståelse i aktieavancebeskatningslovens § 30’s forstand, var der enighed om, at skatteyderen måtte anses for at have afstået aktierne til G1 Ltd. til markedskursen og dermed skulle beskattes af den herved opnåede aktieavance, samt at skatteyderen skulle beskattes af et beløb som maskereret udbytte i forbindelse med, at G1 Ltd. i september 2008 uden vederlag tilbageførte en del af aktierne til skatteyderen.

Landsskatteretskendelser

SKM2022.259.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets svar, om at den omhandlede "SAFE (der udstedes i USA), ikke kunne karakteriseres som en pengefordring i henhold til kursgevinstloven. Allerede derfor var der ikke tale om en konvertibel obligation. Ligeledes var der ikke tale om en fordring.

Tidligere SKM2020.423.SR

SKM2022.127.LSR

SKAT havde anset et selskab, der var etableret i Panama, for skattepligtigt i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 6, og i henhold til statsskattelovens § 4 forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med hovedaktionærens overførsler af penge og værdipapirer til selskabet. SKATs afgørelse hvilede delvist på en række lækkede dokumenter, som skattemyndighederne havde købt fra en anonym kilde. Landsskatteretten SKATs afgørelse, idet der dog skulle ske hjemvisning til Skattestyrelsen, for så vidt angik kvalifikationen og den skatteretlige behandling af en del af de værdipapirer, hovedaktionæren havde indskudt i selskabet.

 

SKM2001.577.LSR

Forskellen på konvertible obligationer og tegningsretter. Aktieinvesteringen for tegningsretter udskydes ved, at tegningsbeløbet først indbetales ved aktietegningen. Aktieinvesteringen for konvertible obligationer udskydes ved, at tegningsbeløbet indtil konverteringen indgår i selskabet som fremmedkapital og forrentes.

 

TfS1985, 321 LSR

Indskudsbeviser i finansieringsfond. Højst tilbagebetaling af indskud ved opløsning og ikke ejendomsret til andel i formuen. Indskudsbevis var ikke omfattet af ABL.

 

LSRM 1983, 152

Andel i ret til levering af kartofler til andelsfabrik. Andel var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 6 (nu ABL).

 

LSRM 1974, 8

Andel i taxisammenslutning. Tilbagebetaling af indskud ved udtræden svarende til 90 % af gældende indskud for et nyt medlems indtræden. Andel var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 6 (nu ABL).

 

LSRM 1968, 6

Likvidationsudlodning fra andelsmejeri. Medlemskab ikke baseret på andelsbeviser. Udlodningen var omfattet af Lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 8 (nu ABL).

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2022.424.SR

►Spørgeren ønskede bekræftet, at en ombytning af ADR-beviser til aktierne i samme selskab ikke skulle anses for en skattemæssig afståelse af ADR-beviserne. Skatterådet fandt efter en gennemgang af den konkrete depotaftale, at de pågældende ADR-beviser skulle anses for at være bevis på ejerskab af aktier i det underliggende selskab, der skulle beskattes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Eftersom der derudover ikke sås at være tale om en ændring af rettigheder, skete en forskydning mellem aktionærerne eller en ændring i ejendomsretten til de underliggende aktier, kunne Skatterådet endvidere bekræfte, at de pågældende ADR-beviser ikke skulle anses for afstået ved ombytningen.◄

 

SKM2022.420.SR

►Sagen omhandlede fastsættelse af indgangsværdien for nogle ejerandele ved flytning fra England til Danmark. Spørgeren ejede på tilflytningstidspunktet en ejerandel af et britisk partnerselskab LLP. På baggrund af en samlet konkret vurdering fandt Skatterådet, at det britiske LLP skulle anses for at være et selvstændigt skattesubjekt. Derudover fandt Skatterådet, at ejerandelen i det britiske partnerselskab skulle behandles efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Indgangsværdien for ejerandelen i det britiske partnerselskab skulle herefter fastsættes efter aktieavancebeskatningslovens § 37.◄

SKM2022.334.SR

Sagen omhandlede den skattemæssige kvalifikation af ADR-beviser, der var udstedt på baggrund af aktier i et dansk unoteret aktieselskab. Der var tale om et såkaldt sponsoreret program, hvor det danske selskab havde indgået en aftale med en amerikansk depotbank om udstedelse af ADR-beviser på baggrund af deponerede aktier i det danske selskab. ADR-beviserne var noteret på en amerikansk børs.

Skatterådet fandt på baggrund af en gennemgang af den konkrete depotaftale, at de forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder til de underliggende aktier reelt var overført til den registrerede bevisindehaver af ADR-beviset. Det var på baggrund heraf Skatterådets opfattelse, at ADR-bevisindehaveren var i besiddelse af et bevis på en ejerandel i det omhandlede danske selskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, og at ADR-bevisindehaveren skulle anses for aktionær i det omhandlede danske selskab i relation til bestemmelserne om udbytte af aktier mv. i ligningslovens §§ 16 A og B. Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at der er tale om noterede aktier.

 

SKM2022.333.SR

Sagen omhandlede den skattemæssige kvalifikation af ADR-beviser, der var udstedt på baggrund af aktier i et dansk unoteret aktieselskab. Der var tale om et såkaldt sponsoreret program, hvor det danske selskab havde indgået en aftale med en amerikansk depotbank om udstedelse af ADR-beviser på baggrund af deponerede aktier i det danske selskab. ADR-beviserne var noteret på en amerikansk børs.

Skatterådet fandt på baggrund af en gennemgang af den konkrete depotaftale, at de forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder til de underliggende aktier reelt var overført til den registrerede bevisindehaver af ADR-beviset. Det var på baggrund heraf Skatterådets opfattelse, at ADR-bevisindehaveren var i besiddelse af et bevis på en ejerandel i det omhandlede danske selskab, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, og at ADR-bevisindehaveren skulle anses for aktionær i det omhandlede danske selskab i relation til bestemmelserne om udbytte af aktier mv. i ligningslovens §§ 16 A og B. Det var endvidere Skatterådets opfattelse, at der er tale om noterede aktier.

 

SKM2020.429.SR

Skatterådet bekræftede, at et amerikansk indregistreret selskab skulle behandles som et selvstændigt skattesubjekt efter dansk skatteret, og at udlodninger fra selskabet derfor skulle kvalificeres som aktieindkomst for ejeren.

SKM2016.381.SR

Skatterådet bekræftede, at de såkaldte aktiebeviser, som påtænktes anvendt i forbindelse med tegning af nye aktier og eventuel køb af eksisterende aktier i forbindelse med en børsintroduktion, og som teknisk repræsenterede et bevis for levering af en børsnoteret aktie på et senere tidspunkt, ikke var finansielle kontrakter, men derimod skulle behandles som aktier omfattet af aktieavancebeskatningsloven.

SKM2010.354.SR

Andel i fond var omsættelig og gav ret til en andel af formuen i tilfælde af likvidation. Andel var omfattet af ABL.

 

SKM2007.464.SR

Konvertibelt gældsbrev skulle beskattes efter aktieavancebeskatningslovens regler både ved indfrielse og ved overdragelse.

 

SKM2003.7.LR

Obligationsordning. Ved konverteringen skulle forskellen mellem markedsprisen på aktien den sidste dag inden udstedelsen af den konvertible obligation og den nominelle værdi af den konvertible obligation betales. Ordningen var ikke en konvertibel obligation, men i stedet et kombinationsprodukt bestående af en almindelig fordring og en køberet.

 

SKM2002.345.LR

Likvidationsudlodning fra A.m.b.A. Medlemmer fik ved udtræden en andel af foreningens formue. Andel var omfattet af ABL.

 

SKM2002.158.LR

Andel i A.m.b.A. Omsættelig ret til andel af foreningens nettoformue ved udtræden. Andel var omfattet af ABL.