Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, værdiansættes ved bo- og gaveafgiftsberegning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Værdiansættelse ved bo- og gaveafgiftsberegning af aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, skal ske efter aktiernes handelsværdi.

TSS-cirkulære 2000-9 og 2000-10 samt SKATs værdiansættelsesvejledning fra 2009 kan anvendes vejledende. ►Se om egen oparbejdet goodwill SKM2022.461.SKTST.◄

Det fremgår af pkt. 1 og 3 i TSS-cirkulære 2000-9, at hjælpereglen er vejledende, og at det resultat, der følger af hjælpereglens anvendelse, vil kunne fraviges i sin helhed, eller for så vidt angår enkeltposter, når det må anses for relevant og væsentligt for at finde et egnet udtryk for værdien af de overdragne aktier.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

UfR 1977, 405 ØLD

Aktier i familieselskab solgt til søn til kurs 100. Omsættelighedsbegrænsningerne i vedtægterne ikke tillagt vægt. Kursen i stedet fastsat til 4200.

 

Landsskatteretskendelser

LSRM 1982, 106 LSR

Overdragelse af aktier til familiefond. Betaling med gældsbrev på usædvanlige rente- og afdragsvilkår. Handelskurs tilsidesat.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

TfS 1995, 120 LR

Overdragelse af A-aktier til søn. Børsnoterede B-aktiers børskurs kunne anvendes som handelsværdi af de unoterede A-aktier.

 

TfS 1994, 773 LR

Overdragelse af aktier i familieselskab. Usædvanlig og ikke-forretningsmæssig vedtægtsbestemmelse begrundet i ønske om at give børnene mulighed for at erhverve anparterne til en pris under markedsværdien. Vedtægtsbestemmelsen ikke tillagt vægt.