Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår et aktiesalg efterfulgt af et tilbagekøb anerkendes skattemæssigt som et salg.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelser
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Et aktiesalg efterfulgt af et tilbagekøb anerkendes skattemæssigt som salg og tilbagekøb, hvis der i den mellemliggende periode har været en reel mulighed for kurssvingninger.

Vurdering af muligheden for kurssvingninger

Finder salget og genkøbet sted samme dag, vil salget typisk ikke kunne tillægges skattemæssig virkning. Er der derimod gået flere dage mellem salget og tilbagekøbet, kræves der særlige grunde for at tilsidesætte salget.

Der kan ved afgørelsen også lægges vægt på, om salget er sket ad normale kanaler (bank eller vekselerer) eller rent privat.

Den omstændighed, at der er udfærdiget sædvanlig børsnota, er ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for at godkende salget som et reelt salg.

Er der truffet aftale om salg af aktier, således at sælgeren har ret til på et senere tidspunkt at tilbagekøbe aktierne til en bestemt pris, må det vurderes, om der foreligger to adskilte aftaler, der skal behandles efter reglerne i henholdsvis aktieavancebeskatningsloven og kursgevinstloven.

 

Se også

Se også eksemplerne i afsnit C.B.2.16 om erstatninger.

 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt
evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

TfS 1999, 289 HD

Salg og genkøb af aktier 2 ½ måned senere. Interesseforbundne parter. Reel mulighed for ændringer i kursen. Afståelse.

 

Landsretsdomme

SKM2003.221.ØLR

Salg og tilbagekøb af aktier. Fælles indforståelse eller hensigt om tilbagesalg kort efter. Ikke reel ejerrådighed eller ejerrisiko. Ikke afståelse.

 

SKAT

SKM2011.787.LSR

Salg af et bevis i en afdeling af en udloddende investeringsforening og køb af et bevis i samme afdeling umiddelbart efter, hvor det solgte bevis giver ret til udbytte, men det købte bevis ikke giver ret til udbytte, anerkendtes skattemæssigt som et salg og et køb.