Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår opløsning af et interessentskab er en afståelse i aktieavancebeskatningslovens forstand.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Opløsning af et interessentskab, der ejer en post aktier, således at hver interessent bliver ejer af aktier svarende til hans ideelle anpart af interessentskabets aktiebesiddelse, anses for hver enkelt interessent som en afståelse for så vidt angår hans ideelle anpart i aktier, som tilfalder medinteressenterne. Se Skd 1983.66.315 (Meddelelser fra Skattedepartementet årgang 1983, nr. 66, side 315). Samtidig har interessenten af medinteressenterne købt deres ideelle anpart af de aktier, som tilfalder ham.

Se også

Se også TfS 1992, 234 LR om omdannelse mv. af et aktieselskab til et kommanditaktieselskab.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

Skd 1983.66.315

Opløsning af et interessentskab, der ejer en post aktier, således at hver interessent bliver ejer af aktier svarende til hans ideelle anpart af interessentskabets aktiebesiddelse, anses for hver enkelt interessent som et salg for så vidt angår hans ideelle anpart i aktier, som tilfalder medinteressenterne.

 

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2022.39.SR

►Sagen omhandlede, om ophævelse af et sameje over aktier i et fællesdepot skulle sidestilles med afståelse.

Skatterådet fandt, at Spørgerne før ophævelse af samejet ejede en ideel andel på 50 pct. af hele aktiebeholdningen i fællesdepotet og at Spørgerne efter ophævelse af samejet hver ejer 100 pct. af hver sin halvdel af aktiebeholdningen. Spørgerne kunne således disponere frit over aktierne, når ophævelsen af samejet var gennemført. På denne baggrund kunne Skatterådet ikke bekræfte, at ophævelsen af samejet kunne gennemføres uden skattemæssige konsekvenser. Ophævelsen af samejet skulle derfor sidestilles med delafståelse af aktierne.◄

 

TfS 1992, 234 LR

Omdannelse af et aktieselskab til kommanditaktieselskab. Aktier anses for afstået. Ophørsbeskatning af aktieselskabet. Overdragelse af kommanditaktier. Beskatning som ved afhændelse af kapitalandele i kommanditselskaber.