Definitionen af en tegningsret og en aktieret. Se afsnit C.B.2.1.1 om definitioner og forklaringer.

Ændring af vilkår for en tegningsret kan medføre afståelse

Hvis vilkårene for en tegningsret ændres væsentligt, kan retten anses for afstået. Se C.A.5.17.2.1.

Beskatning

Fortjeneste eller tab ved afståelse af tegningsretter og aktieretter behandles som udgangspunkt efter aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. Se ABL § 1, stk. 4.

Reglerne i aktieavancebeskatningsloven finder dog, bortset fra ABL § 36, ikke anvendelse på tegningsretter til aktier omfattet af LL § 28.

Tildeling af tegningsretter, der ikke sker forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer, kan medføre afståelsesbeskatning. Se afsnit C.B.2.5.3 om skattemæssige konsekvenser af udstedelse af tegningsretter for hidtidige aktionærer.

En tegningsret, der er erhvervet den 1. januar 2006 eller senere på grundlag af en moderaktie, der er omfattet af skattefrihedsreglen i ABL § 44, kan ikke sælges skattefrit efter ABL § 44, idet tegningsretten først er erhvervet efter den 31. december 2005. Se ABL § 44, stk. 2 (modsætningsvist).

Herudover indeholder aktieavancebeskatningsloven en række regler om avanceopgørelsen ved afståelse af tegningsretter og aktieretter. Se ABL §§ 25 og 26.