Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om gevinst og tab på aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere (også kaldet "carried interest").

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Lovbestemmelsens baggrund og formål
 • Hvornår er gevinst og tab omfattet af reglerne om kapitalfondspartnere?
 • Skal gevinst og tab medregnes til den personlige indkomst eller til aktieindkomsten?
 • Hvilke regler anvendes ikke for aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere?
 • Hvornår anvendes reglerne om aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere, ikke?
 • Hvad gælder, hvis en kapitalfondspartner indskyder et eller flere selskaber mellem sig selv og kapitalfonden?
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Regel

Personer med en fortrinsstilling i en kapital- eller venturefond skal medregne gevinst og tab af aktier, der er erhvervet via kapital- eller venturefonden, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst - i visse tilfælde som personlig indkomst. Se ABL § 17 A, stk. 1, og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4.

Udbytter og afståelsessummer på aktierne regnes også med som gevinster. Se ABL § 17 A, stk. 1.

Lovbestemmelsens baggrund og formål

Reglerne i ABL § 17 A om udbytte af samt gevinst og tab på aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere, og reglerne i personskatteloven, hvorefter gevinster og udbytter, omfattet af ABL § 17 A, i visse tilfælde er personlig indkomst, er indsat ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. 

Baggrunden for, at gevinst og udbytte, der overstiger et standardafkast af den indskudte kapital, skal beskattes som personlig indkomst, er, at dette merafkast må anses for en bonus for en succesfuld afvikling af kapitalfonden, dvs. et vederlag for partnernes knowhow og indsats ved fondens etablering, drift og afvikling. Se nedenfor.

Hvornår er gevinst og tab omfattet af reglerne om kapitalfondspartnere?

Den skattepligtige har en fortrinsstilling, når det er aftalt, at den skattepligtiges forholdsmæssige andel af resultatet i investeringsenheden overstiger den skattepligtiges forholdsmæssige andel af den samlede deltagerkapital. Se ABL § 17 A, stk. 1. Den skattepligtige har også en fortrinsstilling, hvis resultatet fordeles ligeligt i forhold til den indskudte kapital, og de andre deltagere har indskudt mere lånekapital end partneren. Den samlede deltagerkapital omfatter både den indskudte kapital og lånekapital, der er indskudt af deltagere i kapital- og venturefonden.

Ved kapital- og venturefonde forstås investeringsenheder, der investerer i aktier for helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber mv. for at deltage i ledelsen og driften af disse. Se ABL § 17 A, stk. 3.

Skal gevinst og tab medregnes til den personlige indkomst eller til aktieindkomsten?

Gevinster, der er omfattet af ABL § 17 A, stk. 1, skal opdeles i gevinster, der ikke overstiger et standardafkast af den indskudte kapital, og gevinster, der overstiger standardafkastet af den indskudte kapital. Se ABL § 17 A, stk. 2.

Ved standardafkast forstås det afkast, som de andre deltagere i kapital- og venturefonden uden fortrinsstilling opnår. Ved beregningen af standardafkastet medregnes både afkastet af den indskudte kapital og afkastet af lånekapitalen. Se ABL § 17 A, stk. 4.

Gevinst, der ikke overstiger et standardafkast af den indskudte kapital, er aktieindkomst. Se PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4.

Gevinst, der overstiger standardafkastet af den indskudte kapital, er derimod personlig indkomst. Se PSL § 3, stk. 1, og PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. Fra og med indkomståret 2011 er alle de beløb, der skal beskattes som personlig indkomst, AM-bidragspligtige. Se AMBL § 2, stk. 1, nr. 2.

Tab fragår i alle tilfælde i aktieindkomsten. Se PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4.

De almindelige regler for, hvornår gevinst og tab skal opgøres efter realisationsprincippet, og hvornår gevinst og tab skal opgøres efter lagerprincippet, gælder også for aktier, ejet af kapitalfondspartnere. Se ABL § 23, stk. 1-4, og afsnit C.B.2.1.7.2.

Hvilke regler anvendes ikke for aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere?

Følgende regler anvendes ikke for aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere:

 • Hovedreglerne i aktieavancebeskatningsloven. Se ABL §§ 12-14
 • Reglerne om andelsbeviser forbundet med brugsret til en beboelseslejlighed. Se ABL § 15
 • Reglerne om investeringsbeviser i obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Se ABL § 22
 • Reglerne om skattefrihed for mindre beholdninger af børsnoterede aktier, der er erhvervet før den 1. januar 2006. Se ABL § 44.
 • Reglerne om ejertidsnedslag for hovedaktionæraktier, der er erhvervet før den 19. maj 1993. Se ABL § 47.

Se ABL § 17 A, stk. 5.

Hvornår anvendes reglerne om aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere, ikke?

Reglerne om aktier, der er ejet af kapitalfondspartnere, anvendes ikke for følgende aktier mv.:

 • Visse tegningsretter, der ikke er tildelt forholdsmæssigt til de hidtidige aktionærer. Se ABL § 16, stk. 1
 • Næringsaktier. Se ABL § 17
 • Visse andelsbeviser i andelsforeninger. Se ABL § 18
 • Aktier og investeringsbeviser, der er udstedt af et investeringsselskab. Se ABL § 19.

Se ABL § 17 A, stk. 5.

Hvad gælder, hvis en kapitalfondspartner indskyder et eller flere selskaber mellem sig selv og kapitalfonden?

Der er i LL § 16 I indsat regler om beskatning som CFC-indkomst i visse nærmere angivne tilfælde, hvor en kapitalfondspartner indskyder et eller flere selskaber mellem sig selv og kapitalfonden. Se afsnit C.D.4.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser
SKM2017.371.LSR Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets svar, hvorefter det ikke kunne bekræftes, at spørgeren ophørte med at være omfattet af ligningslovens § 16 I, når vedkommende ikke længere var partner i en kapital- og venturefond.

Stadfæster:

SKM2015.748.SR

Skatterådet
SKM2016.534.SR Skatterådet fastslog, at det merafkast, som skatteyderen ville få på sine aktier, ikke var en lønindkomst, men en aktieavance, der skulle beskattes som personlig indkomst, idet betingelserne i LL § 16 I, jf. ABL § 17 A, var opfyldt.
SKM2016.439.SR Skatterådet bekræftede, at det omhandlede selskab ikke var en kapital- eller venturefond, omfattet af ABL § 17 A, stk. 3, da selskabet ikke havde til formål at investere i aktier med henblik på helt eller delvist at erhverve selskaber mv. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse. Skatterådet bekræftede derfor, at investor ikke var omfattet af ABL § 17 A.
SKM2015.748.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en skatteyder ophørte med at være omfattet af LL § 16 I, når vedkommende ikke længere var partner i en kapital- og venturefond.
SKM2011.728.SR Skatterådet bekræftede, at nye aktionærer (familiemedlemmer) ikke ville blive omfattet af ABL § 17 A. Det skyldtes, at Skatterådet efter en konkret vurdering ikke fandt, at de omhandlede selskaber kunne betragtes som en kapital- eller venturefond, idet selskaberne ikke havde den profil, der kendetegner en kapital- eller venturefond. Der var derimod tale om, at der som led i et generationsskifte skete ændringer i selskabsstrukturen, og at børnene som led i generationsskiftet blev tildelt en fortrinsstilling i selskabet. Der var ikke indskudt et selskab mellem den fysiske person og en kapitalfond, og bestemmelsen i LL § 16 I kunne derfor heller ikke anvendes.
SKM2011.463.SR Skatterådet bekræftede, at et selskab ikke ved tilkøb af aktier i et andet selskab ville blive anset for en kapital- og venturefond som defineret i LL § 16 I, stk. 3, og at det førstnævnte selskab derfor ikke ville blive omfattet af ABL § 17 A på trods af en opnået fortrinsstilling.  
SKM2011.440.SR Skatterådet bekræftede, at et generationsskifte i en koncern ikke indebar, at de involverede selskaber eller personer blev omfattet af reglerne om kapitalfonde i LL § 16 I eller ABL § 17 A.
SKM2011.249.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en bonusordning for medarbejderne i selskabet kunne beskattes som carried interest efter reglerne i LL § 16 I og ABL § 17 A. Skatterådet bekræftede, at hvis aftalen blev ændret, således at medarbejderne modtog merafkastet direkte fra fonden, ville der ske beskatning efter carried interestreglerne.

Skatterådet bekræftede, at en ændring af bonusaftalen ikke ville udløse afståelsesbeskatnintg, heller ikke ved aftale om årlige a'conto-udbetalinger, dog under forudsætning af, at der ikke allerede er realiseret beløb til beskatning ud over almindeligt afkast.