Når en person opfylder betingelserne for at få henstand med betaling af fraflytterskat på aktier, etableres der en henstandssaldo. Se ABL § 39 A, stk. 1, 4. pkt.

En henstandssaldo viser hvilket beløb, en person som er fraflyttet Danmark, skylder Skattestyrelsen for sin gevinst på aktier og andre værdipapirer omfattet af ABL, i anledning af at skattepligten til Danmark er ophørt. Det vil sige, at det er selve henstandsbeløbet, som fremgår af henstandssaldoen i begyndelsen.

Henstandssaldoen forfalder derefter efterhånden som der udbetales udbytte og foretages andre transaktioner, som påvirker værdien af de aktier, som er med på beholdningsoversigten. Se ABL § 39 A, stk. 1, 5. pkt.

Skattestyrelsen fører regnskab med henstandssaldoen. Også med de nedskrivninger, der skal foretages på den.

Ved nedskrivning af henstandssaldoen, kan saldoen ikke nedskrives til mindre end 0 kr. Se ABL § 39 A, stk. 8.

Se også

Se også i afsnittet "Hvornår skal der betales af på henstandssaldoen?" om, hvornår personen skal betale af på henstandssaldoen. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

 SKM2016.614.ØLR

A fraflyttede i 2007, og havde i 2008, men før den 30. maj 2008, modtaget udbytte fra et selskab på beholdningsoversigten. SKAT havde ikke i forbindelse med opgørelsessaldoen pr. 30. maj 2008 beskattet A af udbyttet.

Landsretten afviste skatteyderens synspunkt om, at saldoen skulle nedsættes med et beløb svarende til udbyttet. SKATs afgørelse var heller ikke i strid med den dagældende artikel 10, stk. 1, i DBO'en af 23. november 1973 mellem Danmark og Schweiz.

Tidligere SKM2015.134.LSR

Sagen er anket til Højesteret.