åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvornår udbytte skal beskattes.

Afsnittet indeholder:

 • Beskatningstidspunktet
 • Dispensationsregler.

Beskatningstidspunktet

Beskatning af udbytte sker efter retserhvervelsesprincippet. Det betyder, at aktionæren skal medtage udbyttet i indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til udbyttet.

Det nærmere beskatningstidspunkt afhænger af, hvilket udbytte der er tale om:

   1. Ordinært ►og ekstraordinært◄ udbytte
   2. A conto udbytte
   3. Maskeret udbytte
   4. Maskeret udlodning

Ad a. Ordinært ►og ekstraordinært◄ udbytte

Ordinært udbytte skal medtages i indkomsten i det år hvor udbyttet er deklareret på generalforsamlingen. Selve udbetalingstidspunktet er uden betydning for beskatningstidspunktet.

►I de tilfælde, hvor det er bestyrelsen i selskabet m.v., der beslutter ekstraordinært udbytte efter bemyndigelse fra generalforsamlingen, er det på tidspunktet for bestyrelsens beslutning, at udbyttemodtageren erhverver ret til det ekstraordinære udbytte.◄

Dette betyder, at selv om udbytte først kan kræves udbetalt året efter at det er deklareret, skal det beskattes i det år det deklareres. 

Ad b. A conto udbytte.

A conto udbytte skal medtages i indkomsten i udbetalingsåret.

Ad c. Maskeret udbytte

Maskeret udbytte i form af en aktionærs helt eller delvise vederlagsfrie rådighed over selskabets aktiver og ydelser beskattes i det indkomstår, hvor det er anset for at være til rådighed for hovedaktionæren, eller hovedaktionæren har erhvervet ret hertil. Se SL § 4 og LL § 16 A stk. 5.

Ad d. Maskeret udlodning

Maskeret udlodning i form af en hovedaktionærs køb af en ejendom fra selskabet til en pris, der ligger under handelsværdien beskattes på realisationstidspunktet, dvs. på det tidspunkt hvor salget er foretaget. Se ABL § 23, stk. 1.

Se også

 • C.B.2.1.2 om principperne for beskatning af gevinst og tab på aktier
 • C.B.3.5.4 om beskatningstidspunktet for enkeltstående udlodninger
 • Skattestyrelsens indberetningsvejledning om udbytte af aktier mv., pkt. 4.3.4, Felt 21 - Vedtagelsesdato

Dispensationsregler

Der er mulighed for at opnå dispensation, så udbytte i en række tilfælde behandles efter reglerne om gevinst og tab ved salg af aktier. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2.

Muligheden for dispensation omfatter:

 • Beløb, der udloddes i forbindelse med en nedsættelse af kapitalen i et aktie- eller anpartsselskab, og som ikke er under likvidation. Gevinst eller tab ved udlodningen behandles i så fald efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier mv. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra b.
 • Udlodning af likvidationsprovenu, der foretages forud for det kalenderår, hvor selskabet endeligt opløses. Hvis der i særlige tilfælde gives tilladelse til at sådanne udlodninger behandles efter de almindelige regler for beskatning af gevinst eller tab ved salg af aktier. Se LL § 16 A, stk. 3. nr. 2. Litra a.

Se også

 • C.B.2.10.1 om udlodning af likvidationsprovenu
 • C.B.2.10.2 om udlodning ved nedsættelse af aktiekapitalen.