Den skattemæssige behandling af gevinst og tab afhænger af, om der er tale om et aktiebaseret eller et obligationsbaseret investeringsinstitut med minimumsbeskatning. Se ABL §§ 21 og 22, og afsnit C.B.4.5.2 og C.B.4.5.3.

Er investeringsbeviserne omfattet af ABL § 17 om næringsaktier, går beskatning efter ABL § 17 forud for beskatning efter ABL §§ 21 og 22.

Tilbagesalg af investeringsbeviser. m.v. til det udstedende investeringsselskab eller investeringsinstitut behandles som et salg til tredjemand. Se LL § 16 B, stk. 2, nr. 4.

Erstatninger fra banker som følge af dårlig rådgivning skal behandles efter samme regler som salgssummer. Se afsnit C.B.2.16.

Efter Skattestyrelsens opfattelse skal en vedtægtsændring i en eksisterende minimumsbeskattet afdeling i forbindelse med opdeling i andelsklasser efter en konkret vurdering ikke anses for en afståelse af investeringsbeviserne, hvis forskellen mellem andelsklasserne alene består i, at omkostningerne skævdeles. Se afsnit C.D.1.1.10.8.6.

Ved indberetning af anskaffelses- og afståelsessummer efter reglerne i skatteindberetningsloven er handelsomkostninger normalt taget i betragtning. Se indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020) § 40, nr. 7.

Se også

C.D.1.1.10.10.2 om, hvilke indtægter der skal indgå ved opgørelse af minimumsindkomsten. Se LL § 16 C.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet vider relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelse

SKM2011.787.LSR

Landsskatteretten fastslog, at salg af et bevis i en afdeling af en udloddende investeringsforening og køb af et bevis i samme afdeling umiddelbart efter, hvor det solgte bevis gav ret til udbytte, medens det købte bevis ikke giver ret til udbytte, skattemæssigt anerkendes som et salg og et køb.

Delvis ændring af SKM2009.374.SR.

Skattestyrelsen

SKM2017.377.SR

Skatterådet bekræftede, at andelene i en investeringsforening ikke ansås for afstået, hvis en andelsklasse i en investeringsforening blev opdelt i to andelsklasser, hvor andele, der indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. på en given dato, dog senest den 1. juli 2017, blev omdannet til en ny andelsklasse med lavere omkostninger.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at andelene i en investeringsforening skattemæssigt ikke ansås for afstået, hvis en gruppe af investorer i en andelsklasse, i en afdeling i en investeringsforening, der i en periode havde været opdelt i andelsklasser, blev flyttet til en anden andelsklasse i samme afdeling i samme investeringsforening, når det var forudsat, at de kunder, der skulle flyttes, indgik i en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v.

SKM2016.564.SR

Skatterådet bekræftede, at investeringsbeviserne ikke ansås for afstået, hvis en afdeling i en investeringsforening blev opdelt i andelsklasser, hvor forskellen bestod i, at der i den ene andelsklasse var lavere omkostninger, som følge af at investor havde en aftale om diskretionær porteføljepleje eller uafhængig rådgivning i et pengeinstitut m.v. og den anden andelsklasse derimod havde højere omkostninger.

SKM2016.190.SR

Skatterådet bekræftede, at påtænkte overflytninger af afdelinger i en minimumsbeskattet investeringsforening til afdelinger i en minimumsbeskattet nyetableret værdipapirfond ikke udløste beskatning, hverken på afdelingsniveau eller for investorerne i de nævnte afdelinger, når det blev lagt til grund, at der ikke skete ændringer af henholdsvis afdelingens aktiver og passiver. Skatterådet bekræftede endvidere, at afdelingerne efter overflytningen kunne videreføre deres hidtidige status som investeringsinstitut med minimumsbeskatning, jf. LL § 16 C, som om der ikke var sket overflytning, når de opfyldte betingelserne i LL § 16 C, stk. 10.