Indhold

Dette afsnit beskriver de varer, som er omfattet af reglerne om afgift på svovl.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligtige varer
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftspligtige varer

Der betales afgift af indholdet af svovl i følgende varer, hvis de indeholder over 0,05 pct. svovl:

 1. Gas- og dieselolie
 2. Fuelolie og bitumen
 3. Fyringstjære
 4. Petroleum
 5. Stenkul (inklusive stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
 6. Jordoliekoks
 7. Brunkulsbriketter og brunkul
 8. Blyholdig benzin
 9. Blyfri benzin
 10. Autogas (LPG)
 11. Anden flaskegas (LPG)
 12. Gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), samt som biprodukt i raffineringsprocesser
 13. Naturgas
 14. Halm, træpiller med svovlholdigt bindemiddel, affald og andre svovlholdige brændsler, der indfyres i produktionsanlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW.

Se SVOVLAL § 1.

Bemærk

Træ, træflis, skovflis samt træpiller uden svovlholdigt bindemiddel anses for rent træ med et svovlindhold på 0,05 pct. og derunder.

Se også

 • Afsnit E.A.4.2.2 om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbriketter mv.
 • Afsnit E.A.4.4.11.4 om svovlafgift af gas fremstillet på basis af biomasse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

TfS2000.143

Landsskatteretten fandt, at svovlindholdet i brændsler omfattet af SVOVLAL § 1, nr. 14, kan bestemmes i forhold til brændselsmængden inklusive vand.