Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af reglerne om afgiftsgodtgørelse ved forbrug med videre af varer med et afgiftspligtigt svovlindhold.

Afsnittet indeholder:

  • Varer, der anvendes til færgedrift, små fiskerfartøjer mv.
  • Andre varer end jetfuel, der anvendes i luftfartøjer
  • Varer, der udføres mv. af ikke-registrerede virksomheder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se SVOVLAL § 9.

Varer, der anvendes til færgedrift, små fiskerfartøjer mv.

Virksomheder, der bruger varer til færgedrift og til erhvervsmæssig sejlads med andre fartøjer end dem, som er omfattet af adgangen til afgiftsfri levering af varer (skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 ton og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 ton og derover) kan få svovlafgiften godtgjort. Adgangen til afgiftsgodtgørelse omfatter ikke lystfartøjer. 

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 6. nr. 1. Se afsnit E.A.4.1.8 om anden godtgørelse.

Varerne kan i særlige tilfælde leveres uden afgift til fx færgedrift fra en registreret oplagshaver. Der gælder de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 9. Se afsnit E.A.4.1.8 om anden godtgørelse.

Andre varer end jetfuel, der anvendes i luftfartøjer

Afgiften bliver godtgjort af andre varer end jetfuel til brug i luftfartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt. Andet flybrændstof end jetfuel kan fx være flybrændstoffet AVGAS.

Der gælder i øvrigt de samme regler som efter MINAL § 9, stk. 1, nr. 2. Se afsnit E.A.4.1.8 om luftfartøjer.

Varer, der udføres mv. af ikke-registrerede virksomheder

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter svovlafgiftsloven, kan få bevilling til afgiftsgodtgørelse for leverancer af varer i samme omfang, som registrerede oplagshavere kan levere varer uden afgift, til

  • virksomheder, der er registreret som oplagshaver efter SVOVLAL 
  • udlandet 
  • diplomatiske repræsentationer 
  • brug om bord på skibe i udenrigsfart og fiskerfartøjer på 5 BT/BRT og derover, og
  • luftfartøjer (gælder kun for jetfuel).

Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende ikke-registrerede virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder.

Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere, som nævnt i aktieavancebeskatningsloven, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person.

En udstedt bevilling bortfalder, hvis der efterfølgende bliver tale om indbyrdes forbundne virksomheder.

Når registrerede oplagshavere køber varer uden afgift af virksomheder med bevilling, skal leverandøren udstede en faktura, hvoraf det bl.a. skal fremgå, at varerne er leveret uden afgift.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på www.skat.dk

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. SVOVLAL § 9, stk. 7.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2019.38.LSR

Landsskatteretten fandt ikke, at selskabets forbrug af dieselolie til drift af råstofpumper på selskabets skibe var godtgørelsesberettiget efter mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 6, nr. 1, CO2-afgiftslovens § 7, stk. 4, nr. 1, 1. pkt., svovlafgiftslovens § 9, stk. 5, og NOx-afgiftslovens § 9, stk. 4.