Indhold

Dette afsnit beskriver det afgiftspligtige vareområde omfattet af loven.

Afsnittet indeholder:

  • Ledningsført vand
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ledningsført vand

Det afgiftspligtige vareområde er vand, som bliver ført gennem ledningsnet fra vandværker eller lokale boringer/brønde. Se VANDAL § 1. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. Der gælder uanset vandets kvalitet, herunder drikkevandskvalitet. Se SKM2019.213.SR, SKM2019.214.SR og SKM2019.215.SR.

Når man modtager afgiftspligtigt ledningsført vand fra udlandet, betales der en afgift ved modtagelsen, medmindre modtageren er et vandværk. Se VANDAL § 11.

Regnvand eller drænvand opsamlet i bassiner eller lignende er ikke afgiftspligtigt, selv om det bliver ført til en ejendom gennem en ledning.

Eksempel 1

Det tidligere Momsnævn har truffet afgørelse om, at vand oppumpet fra gammel havbund, der anvendes til afkøling af vand i et akvarium via en varmeveksler, ikke er omfattet af afgiftspligten. Nævnet fandt, at vandet ikke kan sidestilles med vand, der bliver indvundet eller leveret fra almene vandforsyningsanlæg. Dette er efter nævnets opfattelse en betingelse for, at der kan være afgiftspligt for vand fra egen boring mv. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at der efter indholdet af clorid og natrium at dømme var tale om havvand og ikke om ferskvand. Havvandet blev desuden ikke afsaltet, og bortset fra en temperaturændring blev det ledt uændret ud i havet efter at være brugt til afkøling. Se TfS 1998, 362.

Eksempel 2

Landsskatteretten har truffet afgørelse om, at oppumpet grundvand som efter ophold i udstillingssøer i et ferskvandsakvarium ledes tilbage til den naturlige vandcyklus, er omfattet af afgiftspligten. Retten fandt ikke, at den omstændighed, at vandet i det væsentligste ledes tilbage til naturkilden, kan medføre, at vandet ikke er omfattet af vandafgiftsloven. Retten lagde herved vægt på, at en sådan anvendelse må anses for omfattet af betegnelsen "forbruges" som angivet i VANDAL § 1. Se SKM2001.609.LSR.

Eksempel 3

Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse i en sag om, hvorvidt der skal betales afgift af ledningsført overfladevand, som pumpes op fra en å. Det oppumpede vand blev via stikledninger fordelt til vanding af en golfklubs arealer.

Styrelsen anså golfklubben som forbruger af ledningsført vand efter VANDAL § 1. Vandet stammede fra et andet anlæg end et alment vandforsyningsanlæg, i dette tilfælde en pumpestation. Styrelsen påpegede, at der i loven ikke stilles krav om, hvorfra vandet kommer eksempelvis en brønd eller boring, men kun at vandet er ledningsført.

Styrelsen mente ikke, at reglerne om afgiftsfritagelse for regnvand og drænvand, der opsamles i bassiner, kunne anvendes i dette tilfælde. Dette skyldtes, at der netop skete en oppumpning fra åen, hvortil der var indhentet tilladelse fra amtet i henhold til vandforsyningsloven. 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelsen Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2001.609.LSR

Landsskatteretten fandt, at den omstændighed, at vandet i det væsentligste blev ledt tilbage til naturkilden, ikke kunne medføre, at vandet ikke var omfattet af vandafgiftsloven. Retten fandt videre, at der ikke var grundlag for at anse levering af vand til en lejer i et fast lejeforhold som det omhandlede som forbrug af vand i VANDAL § 4, stk. 2, og § 9, stk. 1. Udlejer var derfor hverken registreringspligtig efter § 4, stk. 2, eller berettiget til godtgørelse efter § 9, stk. 1.

Kendelsen omhandler forbrugskriteriet i vandafgiftsloven og er derfor afgørende både i forhold til registreringspligt efter VANDAL § 4, stk. 2, og godtgørelse af afgift efter VANDAL § 9.

TfS 1998, 362

Momsnævnet har truffet afgørelse om, at vand oppumpet fra gammel havbund, som blev anvendt til afkøling af vand i et akvarium via en varmeveksler, ikke var omfattet af afgiftspligt efter vandafgiftsloven.

 
Skatterådet

SKM2019.213.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne få godtgjort afgift for ledningsført vand fremadrettet. Godtgørelsen ydes i samme omfang, som virksomheden har fradragsret for indgående moms, og spørger havde ingen momspligtige aktiviteter.

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

SKM2019.214.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført.

SKM2019.215.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne fritages for betaling af afgift for ledningsført vand for vandet fra egen boring, selvom vandet ikke var af drikkevandskvalitet. Det afgørende for afgiftspligten er, at vandet forbruges her i landet, og at vandet er ledningsført. 

 

SKM2015.668.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at opsamlet regnvand, renset søvand og oppumpet grundvand i forbindelse med afværgeforanstaltninger var fritaget for vandafgiften, når vandet leveredes via ledningsnet. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at afgiftspligtigt vand kunne leveres uden afgift med henvisning til, at modtageren af vandet var berettiget til godtgørelse af vandafgiften. Skatterådet kunne bekræfte, at oprenset processpildevand og renset kloakvand kunne leveres uden afgift.

 

SKM2014.433.SR

Skatterådet bekræftede, at der ikke skulle svares afgift efter vandafgiftsloven, når en golfbane anvendte opsamlet regnvand og drænvand til vanding af golfbane.