Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forsendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af de EU-harmoniserede afgifter.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter er fastlagt i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter, også kaldet "cirkulationsdirektivet". 

Cirkulationsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr. 1385 af 21. december 2009. Rådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv. Bestemmelserne skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra den 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt. ►Direktiv 2020/262 er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021. Ændringerne vil senere og inden ikrafttrædelse blive indarbejdet i Den juridiske vejledning. Lov nr. 1240 af 11. juni 2021 medfører bl.a. at fra den 13. februar 2023:◄

·       ►Skal forsendelse af varer, som er overgået til forbrug, omfattes af EMCS◄

·       ►Ændres/præciseres flere begreber og tilpasninger til begreber anvendt på toldområdet.◄