Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for forsendelse af afgiftspligtige varer, der er omfattet af de EU-harmoniserede afgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Det omarbejdede cirkulationsdirektiv 2020/262 E.A.1.8.1
  • Forsendelse af ubeskattede varer E.A.1.8.2
  • Forsendelse af beskattede varer E.A.1.8.3 (Gældende til den 12. februar 2023)

Bemærk

De fælles regler for forsendelse og kontrol af varer, der er pålagt harmoniserede afgifter har hidtil været fastlagt i Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter, også kaldet "cirkulationsdirektivet". Cirkulationsdirektivet er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr. 1385 af 21. december 2009. Rådet har i direktiv (EU) 2020/262 af 19. december 2019 om den generelle ordning for punktafgifter (omarbejdning) vedtaget et omarbejdet direktiv. Bestemmelserne skal for hovedpartens vedkommende anvendes fra den 13. februar 2023, enkelte fra et senere tidspunkt. Direktiv 2020/262 er implementeret i dansk lovgivning ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021