Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilke virksomheder som skal lade sig registrere efter emballageafgiftsloven som registrerede varemodtagere.

Afsnittet indeholder:

 • Registrering som registreret varemodtager
 • Registrering som midlertidig varemodtager
 • Regler om fjernsalg
 • Bagatelgrænse for registrering som registreret varemodtager
 • Krav om sikkerhedsstillelse
 • Fratagelse af registrering som registreret varemodtager.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om de generelle bestemmelser for registrerede varemodtagere.

Registrering som registreret varemodtager

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshavere, skal lade sig registrere som registrerede varemodtagere.

Bestemmelserne om registrering som registrerede varemodtagere findes i EMBAL §§ 7 og 7a.

Bemærk

Hvis virksomheden driver mellemhandel (engroshandel), er der mulighed for at blive registreret som oplagshaver.

Registrering som midlertidig varemodtager

Virksomheder, institutioner eller personer

 • der lejlighedsvist modtager varer fra udlandet som led i udøvelsen af deres erhverv eller
 • erhvervsdrivende, som selv henter varer i udlandet

kan registreres som midlertidig varemodtager. Se EMBAL § 7a, stk. 5.

Regler om fjernsalg

Virksomheder registreret efter ML § 47, stk. 1, dvs. har postordresalg eller lignende fra udlandet til kunder i Danmark ►(levering af varer fra et EU-land til en ikke erhvervsmæssig aftager i et andet EU-land)◄, skal registreres. Se EMBAL § 3, stk. 6.

►Bemærk◄

►Ved lov nr. 810 af 9. juni 2020 blev momsreglerne ved salg til private i EU ændret. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021. Der er bl.a. indført en ny fælles EU-beløbsgrænse, som medfører, at virksomheder der er etableret i EU skal betale moms i forbrugslandet, når virksomhedens samlede fjernsalg af varer og salg af elektroniske ydelser, herunder teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, til ikke erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro pr. år.  For virksomheder, der er etableret i mere end et EU-land, eller i et land uden for EU finder beløbsgrænsen ikke anvendelse og pligten til at afregne moms i forbrugslandet gælder for alle fjernsalgsleverancer uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►Moms One Stop Shop◄

►Virksomheder, som fjernsælger varer pålagt nationale punktafgifter til Danmark og som er tilsluttet Moms One Stop Shop, som ændret med virkning fra 1. juli 2021, anses ikke for at være registreret efter ML § 47, stk. 1. Disse udenlandske virksomheder skal og kan dermed ikke være registreret for fjernsalg af varer pålagt nationale punktafgifter. Forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder, påhviler i denne situation den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Se også "Nye regler for moms ved salg til private i EU".

►Virksomheder, som er etableret i udlandet og som fjernsælger varer til Danmark fra et andet EU-land, og som ikke er tilsluttet Moms One Stop Shop vil pr. 1. juli 2021 fortsat være forpligtet til at være registreret for nationale punktafgifter. Registreringsgrænsen afhænger af virksomhedens etablering og omsætning i EU-lande.◄

 • ►Virksomheder etableret i ét EU-land, skal registreres og afregne nationale punktafgifter, hvis den samlede omsætning af varer og ydelser til ikke-erhvervsmæssige aftagere i andre EU-lande overstiger 10.000 euro (ca. 75.000 kr.).◄
 • ►Virksomheder etableret i mere end ét EU-land, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄
 • ►Virksomheder etableret i et land uden for EU, skal registreres for og afregne nationale punktafgifter, uanset virksomhedens omsætning af varer og ydelser til andre EU-lande.◄

►For en mere detaljeret beskrivelse af, hvornår virksomheder etableret i udlandet er forpligtet til at lade sig registre her i landet efter ML § 47, stk. 1, henvises til afsnit D.A.14.1.2. Det er alene virksomheder, der er registreringspligtige efter denne bestemmelse, som skal og kan registreres for nationale punktafgifter for fjernsalg fra andre EU-lande.◄

►Virksomheder, som er etableret og momsregistreret i Danmark berøres ikke af ændringerne.◄

►Hvis den udenlandske virksomhed ikke er registreret for fjernsalg af punktafgiftspligtige varer i Danmark, påhviler forpligtigelsen til at afregne nationale punktafgifter, vedrørende leverancer foretaget af disse virksomheder den ikke-erhvervsmæssige aftager efter reglerne i OPKL § 9. Skatteforvaltningen kan tilbageholde sådanne varer, indtil afgiften er betalt. Se afsnit A.C.2.5 om Skatteforvaltningens kontrolbeføjelser.◄

Bagatelgrænse for registrering som registreret varemodtager

Virksomheder, der indfører eller modtager afgiftspligtige varer fra udlandet, kan undlade at lade sig registrere som registreret varemodtager og indbetale afgift, hvis mængden af indførte og modtagne afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger en bagatelgrænse på 10.000 kr. årligt. Se EMBAL § 7a, stk. 6. Virksomheder, der er omfattet af bagatelgrænsen, skal løbende føre et regnskab, der dokumenterer, at mængden af afgiftspligtige varer svarer til en afgift, der ikke overstiger bagatelgrænsen. Se EMBAL § 9, stk. 11, ►som ændret ved § 10 i lov 1240 af 11. juni 2021◄.

Betingelserne for at kunne undlade at lade sig registrere som registreret varemodtager svarer til dem, der gælder for en oplagshaver, idet den registrerede varemodtager dog skal opgøre afgiften på grundlag af den mængde afgiftspligtige varer, der er indført og modtaget fra udlandet. Der henvises derfor til afsnittene E.A.7.1.5 og E.A.7.1.12.

Krav om sikkerhedsstillelse

Skattestyrelsen kan pålægge en varemodtager at stille sikkerhed, hvis varemodtageren inden for de seneste 3 år er straffet efter EMBAL § 18. Sikkerheden skal stilles for et beløb svarende til det forventede skyldige afgiftsbeløb for de kommende 12 måneder, dog mindst 20.000 kr.

Sikkerheden frigives, hvis varemodtageren inden for en 2-års-periode ikke er straffet efter EMBAL § 18. Sikkerheden skal være Skattestyrelsen i hænde før forsendelsen af ubeskattede leverancer begyndes. Skattestyrelsen fastsætter regler for sikkerhedsstillelsen.

Bestemmelsen om sikkerhedsstillelse findes i EMBAL § 7a, stk. 2. Bestemmelserne om sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11 gælder også.

Fratagelse af registrering som registreret varemodtager

Skattestyrelsen kan fratage en virksomhed registreringen som registreret varemodtager, hvis

 • virksomheden gentagne gange ikke angiver og betaler afgiften rettidigt eller
 • virksomheden ikke overholder regnskabsbestemmelserne i EMBAL § 9.

Generhvervelse af registreringen kan ske efter 1 år.

Se SKM2009.443.SKAT. Se EMBAL § 7a, stk. 7.