Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af kommissionsaftaler. Se ML § 4, stk. 3, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvad er kommission?
  • Oversigt over afgørelser, domme kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Regel

Overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg anses for en levering af en vare. Se ML § 4, stk. 3, nr. 1.

Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd kun varer.

Formidling af ydelser i eget navn og for fremmed regning er omfattet af reglen om formidlingsydelser. Læs mere herom i afsnit D.A.4.2.3

Hvad er kommission?

Ved kommission forstås, at en person (kommissionæren) indgår handler i eget navn, men for en andens (kommittentens) regning efter en bemyndigelse fra kommittenten. Tredjemand opnår kun fordringsret mod kommissionæren, og ikke mod kommittenten.

At kommissionæren handler "for en andens regning" betyder, at det økonomiske resultat (positivt eller negativt) tilfalder kommittenten.

At kommissionæren handler i "eget navn" indebærer, at kommissionæren ved indgåelse af aftalen med tredjemand optræder på en sådan måde, at han selv (og ikke kommittenten) forpligtes over for tredjemand.

Det følger af ML § 4, stk. 3, nr. 1, at en kommissionær momsmæssigt anses for selv at foretage leverancen. Derfor skal kommissionæren som udgangspunkt beregne moms af den fulde salgspris.

Kommissionæren kan fratrække moms af det beløb, der afregnes til kommittenten, hvis kommittenten er momsregistreret.

Da overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg også anses for en levering af en vare, kan kommissionæren også anvende de særlige brugtmomsregler i momslovens kapitel 17. Læs mere om brugtmomsreglerne i afsnit D.A.18.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.391.LSR

Ifølge ML § 4, stk. 3, nr. 1, omfatter levering i momslovens forstand også overdragelse af en vare i henhold til en kommissionsaftale med henblik på køb eller salg. En kommissionær kunne derfor anvende reglerne i momslovens kapitel 17 (brugtmomsreglerne) ved salg af malerier overdraget i kommission.