Afsnittet indeholder:

 • Regel og omfattede transaktioner
 • Betingelser, der ikke længere opfyldes
 • ►Gas, elektricitet, varme og kulde◄. 

Regel og omfattede transaktioner

En forsendelse eller en transport af en vare til brug for en række transaktioner anses ikke for at være en overførsel til et andet EU-land. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2.

Der er tale om følgende transaktioner:

 • Fjernsalg. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra a). Om fjernsalg, se D.A.6.1.6.
 • Installering og montering. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra b). Om installering og montering, se D.A.6.1.5.
 • Levering af varer om bord på skibe, fly eller tog, når leveringsstedet fastlægges efter momssystemdirektivets artikel 37 (ML § 14, stk. 1, nr. 4). Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra c). Om levering af varer om bord på skibe, fly eller tog, se D.A.6.1.7.
 • Levering af gas, elektricitet, varme eller kulde, når leveringsstedet fastlægges efter momssystemdirektivets artikel 38 eller 39 (ML § 14, stk. 1, nr. 5 og 6).  Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra d). Om leveringsstedet for gas, elektricitet, varme og kulde, se D.A.6.1.8.
 • Levering af varer, der i afsendelseslandet er momsfritaget eller berettiger til momsgodtgørelse efter momssystemdirektivets artikel 138 (ML § 34, stk. 1, nr. 1-3), artiklerne 146-147 (ML § 34, stk. 1, nr. 5-6, 16, og ML § 45, ►stk. 12*◄), artikel 148 (stort set svarende til ML § 34, stk. 1, nr. 7-12), artikel 151 (ML § 34, stk. 1, nr. 14, og ML § 45, ►stk. 4*◄) eller 152 (ML § 34, stk. 1, nr. 15). Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra e). Se evt. D.A.10, D.A.12.3.4 og D.A.12.4 for en beskrivelse af fritagelserne og adgangen til godtgørelse. ►(* Som affattet ved § 1 i lov nr. 1888 af 29. december 2015)◄
 • Levering af en ydelse, der præsteres for en afgiftspligtig person og består i værdiansættelse af eller arbejde på en vare, som rent faktisk udføres i det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes, forudsat at varen efter værdiansættelsen eller forarbejdningen returneres til denne afgiftspligtige person i det EU-land, hvorfra varen oprindelig blev afsendt eller transporteret. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra f).
 • Midlertidig anvendelse af varen i det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten afsluttes, med henblik på levering af ydelser, der præsteres af den afgiftspligtige person, som er etableret i det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten påbegyndes. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra g).
 • Midlertidig anvendelse af varen i en periode på højst 24 måneder i et andet EU-land, hvor indførslen af samme vare fra et tredjeland med henblik på midlertidig anvendelse ville være omfattet af ordningen vedrørende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved midlertidig indførsel. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 2, litra h). Om ordningen vedrørende fuldstændig fritagelse for importafgifter ved midlertidig indførsel, se F.A.19.2.

Betingelser, der ikke længere opfyldes

Hvis en betingelse, som skal være opfyldt for, at en forsendelse eller en transport af en vare ikke anses for at være en overførsel til et andet EU-land, ikke længere er opfyldt, anses varen for at være overført til det andet EU-land. Overførslen finder i så fald sted på det tidspunkt, hvor denne betingelse ophører med at være opfyldt. Se momssystemdirektivets artikel 17, stk. 3.

►Gas, elektricitet, varme og kulde

Momsudvalget har i en retningslinje vedtaget med næsten enstemmighed udtalt, at forsendelse eller transport, uden ejerskifte, af gas gennem et naturgassystem på EU's område eller ethvert net, der er forbundet med et sådant system, af elektricitet eller af varme eller kulde gennem varme- eller kuldenet til en medlemsstat gennem andre medlemsstaters område ikke skal udgøre en overførsel, som omhandlet i momssystemdirektivets artikel 17, stk. 1, forudsat at forsendelsen eller transporten foretages til brug for en af de transaktioner, der er forudset i artikel 17, stk. 2, litra d.

Hvis ovennævnte betingelser er opfyldt, skal forsendelsen eller transporten af disse varer ikke behandles som en leverance af varer mod vederlag og skal derfor ikke opfylde de forpligtelser vedrørende deklaration og registrering, som gælder for leverancer af varer, der er fritaget efter momssystemdirektivets artikel 138, stk. 2, litra c, og for erhvervelser af varer inden for Fællesskabet efter artikel 21.

SKAT deler udvalgets opfattelse.

Se retningslinje fra Momsudvalget, der er vedtaget på udvalgets 101. møde den 20. oktober 2014, dokument F.

Om Momsudvalget og retningslinjer, se afsnit D.A.1.4.◄