Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang, der skal beregnes moms ved overførsel af varer fra andre EU-lande.

Afsnittet indeholder:

 • Overførsel af varer fra andre EU-lande 
 • Juridiske personers indførsel af varer via andet EU-land
 • Varer der er medbragt af udenlandske NATO-styrker
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv.

Overførsel af varer fra andre EU-lande

En virksomhed skal betale moms, når den benytter en vare her i landet, som virksomheden har overført fra et andet EU-land. Se Momssystemdirektivets artikel 21 og ML § 11, stk. 3

Reglen handler derfor ikke om salgssituationer, men kun de tilfælde, hvor varerne flyttes fra et EU-land til et andet. Ved at sidestille overførsel af varer med erhvervelse mod betaling sikres det, at beskatningen sker i forbrugslandet. Se D.A.4.7 om overførsel af varer til eget brug.

En momspligtig persons brug af en vare i sin virksomhed her i landet sidestilles med erhvervelse mod betaling, når varen er overført hertil fra et andet EU-land, hvor varen er

 • fremstillet mv.
 • erhvervet eller
 • indført fra et sted uden for EU

som led i den momspligtige persons virksomhed i det andet EU-land.

Eksempel

Virksomheder i andre EU-lande, som overfører varer on-hold til danske speditører, skal momsregistreres og opkræve dansk moms, da varerne erhverves og afsættes her i landet. Ved overførsel af varen on-hold bibeholder den udenlandske virksomhed retten til som ejer at råde over varen, indtil virksomheden frigiver varen til en køber. Se TfS1999.605.

Se også

Se også

 • Afsnit D.A.4.7 om overførsel af varer til eget brug.
 • Afsnit D.A.6.1.3 om leveringsstedet i tilfælde, hvor varen ikke transporteres.
 • Afsnit D.A.10.2 om fritagelse for erhvervelsesmoms.
 • "Registrering for EU-erhvervelser ML § 50" i afsnit D.A.14.4.
 • Afsnit D.A.14.1.5 om momsregistrering af udenlandske virksomheder.

Juridiske personers indførsel af varer via andet EU-land

Når varer fra et land uden for EU indføres i ét EU-land og derefter sendes videre til en ikke-momspligtig juridisk person i et andet EU-land, regnes varerne for erhvervet i det EU-land, hvor forsendelsen eller transporten af varerne afsluttes. Se Momssystemdirektivets artikel 20, stk. 2, og ML § 11, stk. 4.

Dette betyder, at der skal betales moms ved erhvervelsen af varerne i EU-landet, hvor transporten af varerne afsluttes.

Danmark kan enten være:

 • EU-landet for indførsel og transit af varerne, eller
 • EU-landet, hvor transporten af varerne afsluttes, og momsen ved erhvervelsen af varerne skal betales.

I det tilfælde, hvor Danmark bruges som transitland for indførte varer fra et tredje land, der erhverves af en ikke-momspligtig juridisk person i et andet EU-land, godtgør SKAT moms, som har været betalt ved indførsel af varerne til Danmark, når det er dokumenteret, at der er betalt erhvervelsesmoms af varerne i det andet EU-land. Se Momssystemdirektivets artikel 20, stk. 2, og ML § 11, stk. 4.

Se også

Se også

 • Afsnit D.A.10.2 om fritagelse for erhvervelsesmoms.
 • "Registrering for EU-erhvervelser ML § 50" i afsnit D.A.14.4.

Varer der er medbragt af udenlandske NATO-styrker

Når udenlandske NATO-medlemslandes væbnede styrker og deres ledsagende civile personale

 • bruger varer her i landet, som styrkerne og deres ledsagende civile personale har købt uden at have betalt moms i et andet EU-land, og
 • varerne ikke kan fritages for moms efter ML § 36, stk. 3,

så sidestilles brugen i Danmark med erhvervelse mod betaling af varer fra andre EU-lande. Se Momssystemdirektivets artikel 22 og ML § 11, stk. 5. Dette betyder, at der som udganspunkt skal beregnes erhvervelsesmoms.

Det må dog regnes for en overvejende teoretisk mulighed, at udenlandske NATO-styrker skulle komme til at betale dansk moms af varer, som NATO-styrkerne har medbragt og bruger i forbindelse med øvelse, besøg eller undervejs i transit i Danmark. Det forventes i stedet, at der enten allerede vil være betalt moms i NATO-styrkernes hjemland, eller at varerne kan være omfattet af en momsfritagelse efter ML § 36, stk. 3. Se D.A.10.3.8 om varer til diplomater mv.

Se også

Se også

 • Afsnit D.A.10.2 om fritagelse for erhvervelsesmoms.
 • "Registrering for EU-erhvervelser ML § 50" i afsnit D.A.14.4.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.607.SR Et SIM-kort måtte anses for en vare, idet der var tale om en fysisk vare, som indgik som en fysisk bestanddel af en telefon med henblik på at kunne sende og modtage signaler. Spørger, som var en virksomhed i et andet EU-land, overførte SIM-kortene til danske distributører med henblik på videresalg. Der skete ikke særskilt fakturering af distributørerne for leveringen. SIM-kortene blev fysisk sendt fra det andet EU-land til X, der varetog kortlageret i Danmark og videresendte kortene til de danske distributører på vegne af Spørger. Spørger skulle betale erhvervelsesmoms i Danmark.

 SKAT

 

TfS1999.605.TSS

Virksomheder i andre EU-lande, som overfører varer on-hold til danske speditører, skal momsregistreres og opkræve dansk moms, da varerne erhverves og afsættes her i landet. Ved overførsel af varen on-hold bibeholder den udenlandske virksomhed retten til som ejer at råde over varen, indtil virksomheden frigiver varen til en køber.