Indhold

Dette afsnit beskriver i hvilket omfang, der skal beregnes moms ved fraførsel af EU-varer fra xKøbenhavns Frihavn, afgiftsoplag og frilagrex.

Afsnittet indeholder:

  • Moms ved fraførsel af EU-varer fra xKøbenhavns Frihavn, afgiftsoplag og frilagrex
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Moms ved fraførsel af EU-varer fra Københavns Frihavn, afgiftsoplag og frilagre

Der betales moms af EU-varer, der fraføres efter at have været oplagt i Københavns Frihavn, på et frilager eller på et afgiftsoplag. Se Momssystemdirektivets artikel 155 og ML § 11 a. Om momsgrundlaget, se D.A.8.3.4.

Ved oplæggelse af varer i Københavns Frihavn, xpå afgiftsoplagx eller på et frilager er leverancen fritaget for moms ved

  • oplæggelsen xogx
  • senere leveringer.

Fritagelsen omfatter også leveringer af ydelser i forbindelsen med leveringerne ►og på visse betingelser levering af varer og ydelser til brug for varerne.◄ Se D.A.10.1.8 om xfrihavnen, oplag og særlige toldordningerx.

Se også

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2002.149.HR

I en sag om tyveri fra en provianteringsvirksomhed fandt retten, at der i den dagældende toldbehandlingsbekendtgørelses § 87, stk. 1, se TDL § 57, sammenholdt med ML § 11 a, var hjemmel til at opkræve moms hos den registrerede oplagshaver for varer, der var gået tabt ved tyveri.

Se i samme retning EU-domstolens dom i C-273/12, Harry Winston SARL, der er omtalt i D.A.4.9.3 (momspligt (importmoms) ved tyveri fra toldoplag).

Landsretsdomme

SKM2004.475.ØLR

Landsretten fandt, at Københavns Havn ikke hæftede for momskravet om spiritusvarer (EU-varer), der var stjålet fra frihavnen. Spiritusvarerne fandtes ikke at være oplagt efter ML § 11 a i Københavns Frihavn, og Københavns Havn havde ikke foranlediget, at varerne blev fraført oplaget efter ML § 46, stk. 3.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2003.514.LSR

Landsskatteretten fastslog, at der hverken i toldloven, toldbehandlingsbekendtgørelsen eller i momsloven er hjemmel til at pålægge rederier at betale moms af svind om bord på skibe, der er omfattet af en provianteringstilladelse.