Indhold

Dette afsnit handler om varer, som er omfattet af toldordninger, og hvor momspligten først indtræder, når varen ikke længere er omfattet af en af disse ordninger. Se momssystemdirektivets artikel 71 og ML § 12, stk. 2, som affattet ved lov nr. 1532 af 27. december 1532, § 19, nr. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Toldordninger
 • Tidspunktet for momspligtens indtræden
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Toldordninger

Når en vare ved indførsel henføres under visse toldordninger, indtræder momspligten først, når varen ikke længere er omfattet af en af disse ordninger. Se momssystemdirektivets artikel 71 og ML § 12, stk. 2.

De toldordninger, det drejer sig om, er følgende:

 • ►Midlertidig opbevaring◄
 • xIntern fællesskabsforsendelsex
 • xEkstern forsendelsex
 • Aktiv forædling
 • Midlertidig indførsel, hvor der indrømmes fuldstændig toldfritagelse ved indførslen
 • Oplæggelse i Københavns Frihavn
 • Oplæggelse på frilager og
 • xOplæggelse påx toldoplag.

Toldreglerne er således bestemmende for, hvornår momspligten indtræder.

Se 

 • ►Afsnit F.A.9.5 Standardproceduren◄
 • Afsnit F.A.15 Frihavnen
 • Afsnit F.A.16 Toldoplag og andre oplagstyper
 • Afsnit F.A.17 Aktiv forædling
 • Afsnit F.A.19 Midlertidig indførsel af transportmidler og varer i EU og
 • Afsnit F.A.23 EU-forsendelse og
 • Afsnit D.A.10.1.8.5.3 om frilagre

for en beskrivelse af ordningerne. 

Tidspunktet for momspligtens indtræden

Ved korrekt afslutning af den pågældende toldordning, vil tidspunktet for momspligtens indtræden ikke give anledning til vanskeligheder i praksis.

Afsluttes den pågældende toldordning derimod ikke korrekt, kan der opstå spørgsmål om, hvor og hvornår momspligten er indtrådt, samt hvem der hæfter for momsen.

Overtrædelse af betingelserne for at være omfattet af en toldordning

Hvis betingelserne for at være omfattet af en toldordning er overtrådt ved flere på hinanden følgende overtrædelser i flere EU-lande, indtræder pligten til at betale moms i det EU-land, hvor varerne befandt sig på tidspunktet for den første overtrædelse. Dette gælder ikke blot forsætlige overtrædelser, men også uagtsomme overtrædelser. Se EF-Domstolens sag C-371/99, Liberexim BV.

Hvis en ordning for ekstern fællesskabsforsendelse, der er én af ordningerne for forsendelse af varer indenfor EU, ikke er afsluttet korrekt, og det ikke kan påvises, hvor overtrædelsen er begået, skal der betales moms i Danmark, hvis forsendelsesordningen er påbegyndt her i landet. Se SKM2003.119.LSR og SKM2003.171.LSR.

Bemærk, at når der indtræder momspligt her i landet i forbindelse med en ikke korrekt afslutning af en ekstern forsendelse, så kan varen i stedet blive omfattet af reglerne om EU-handel, når varen er blevet transporteret til et andet EU-land.

Afslutning af en toldordning i form af frilagre, afgiftsoplag eller toldoplag

Afsluttes en ordning i form af

 • frilagre
 • afgiftsoplag eller
 • toldoplag

ved at varer omfattet af ordningen forsvinder ved et indbrudstyveri, indtræder der pligt til at betale moms. Betalingspligten påhviler den person, der foranlediger, at varen fraføres ordningen, dvs. tyven. Se ML § 46, stk. ►4◄, og afsnit D.A.13.4.

Indehaveren af frilageret, afgiftsoplaget eller toldoplaget hæfter dog også for den ved tyveriet indtrådte pligt til at betale moms. Se toldbehandlingsbekendtgørelsen og momsbekendtgørelsen samt SKM2004.160.TSS og afsnit D.A.13.4.

Afsluttes en ordning i form af

 • frilagre
 • afgiftsoplag eller
 • toldoplag

ved en fejllevering eller en fejlekspedition af en vare, indtræder der også pligt til at betale moms. I dette tilfælde er det indehaveren af frilageret, afgiftsoplaget eller toldoplaget, der har foranlediget fraførsel af varen, og som derfor er betalingspligtig efter ML § 46, stk. ►4◄. Indehaveren hæfter også i dette tilfælde for den opståede moms efter toldbehandlingsbekendtgørelsen og momsbekendtgørelsen. Se SKM2004.160.TSS og afsnit D.A.13.4.

Se også

Se også:

 • Afsnit F.A for en nærmere beskrivelse af de særlige toldordninger.
 • Afsnit D.A.4.7 om overførsel af varer til eget brug i andre EU-lande.
 • "Levering foretaget af importør" i afsnit D.A.6.1.4 om salg (leverancer) her fra landet.
 • "Varer transporteret fra tredjeland" i afsnit D.A.6.1.6 om leveringsstedet ved fjernsalg.
 • Afsnit D.A.8.3 om momsgrundlaget.
 • Afsnit D.A.10.1.1 om momsfritagelse for leverancer til andre EU-lande.
 • Afsnit D.A.11.1.3.3, D.A.11.1.6.4 og D.A.11.3 om fradragsret for moms, der skal betales, når en vare ikke længere er omfattet af en særlig toldordning.
 • Afsnit D.A.10.3.3 om overgangsbestemmelser ved udvidelser af EU.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-480/12, X BV

6. momsdirektivs artikel 7, stk. 3, første afsnit (Momssystemdirektivets artikel 61, stk. 1), skal fortolkes således, at der skal betales moms, såfremt de omhandlede varer er ophørt med at være dækket af en af de toldordninger, der er omhandlet i artiklen, selv hvis toldskylden er opstået udelukkende på grundlag af toldkodeksens artikel 204.

C-273/12, Harry Winston SARL

Momssystemdirektivets artikel 71, stk. 1, andet afsnit, skal fortolkes således, at tyveri af varer, der er henført under toldoplagsproceduren, indebærer, at momspligten ved indførsel indtræder.

C-371/99, Liberexim BV

Ved flere på hinanden følgende overtrædelser i flere EU-lande indtræder pligten til at betale moms i det EU-land, hvor varerne befandt sig på tidspunktet for den første overtrædelse. Både forsætlige og uagtsomme overtrædelser medfører, at varerne ikke længere er omfattet af den pågældende toldordning.

Højesteretsdomme
SKM2014.585.HR ►En forsendelse af varer blev ikke afsluttet korrekt, da varerne ikke blev frembudt for toldmyndighederne i Holland, men derimod udleveret direkte til importøren i Belgien. Da forsendelsesproceduren begyndte i Danmark, og der ikke forelå nærmere oplysninger om tid og sted for den første uregelmæssighed, som kunne betegnes som unddragelse af toldtilsynet, skulle der betales importmoms i Danmark. Betingelserne for godtgørelse, jf. ML § 45, stk. 4, 1. pkt., efter EU's toldkodeks var endvidere ikke opfyldt, jf. artikel 236 og artikel 239 i den dagældende toldkodeks. Det forhold, at den belgiske importør muligt havde medtaget importmoms vedrørende varerne i sit momsregnskab, udgjorde ikke en særlig situation.◄ ►Højesteret stadfæster landsrettens dom. Se SKM2011.756.ØLR.◄

Landsskatteretskendelser

SKM2003.171.LSR

Forsendelsesordning var ikke afsluttet korrekt. Det kunne ikke påvises, hvor uregelmæssigheden havde fundet sted. Moms skulle derfor betales i Danmark, hvor forsendelsesordningen var påbegyndt.

SKM2003.119.LSR

Der var ikke ført bevis for, at en forsendelsesordning var afsluttet korrekt eller påvist, hvor overtrædelsen eller uregelmæssigheden var begået. Moms skulle derfor betales i Danmark, da forsendelsesordningen var påbegyndt her.

SKAT

SKM2004.160.TSS

Den daværende Told-og Skattestyrelse udtalte, at tyveri i forbindelse med indbrud på frilagre, afgiftsoplag, toldoplag mv. medfører pligt til at betale moms. Oplagsindehaveren hæfter for denne moms.