Indhold

Dette afsnit handler om indførelse af begrænsninger i momsfritagelsen i ML § 13, stk. 1, nr. 8. Lov nr. 520 af 12. juni 2009 ophæver således momsfritagelsen for administration af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Ophævelse af "stand-still"
  • Gamle regler
  • Nye eller gamle regler?
  • Overgangsordning for godtgørelse af udgifter.

Ophævelse af "stand-still"

Danmark har kunnet opretholde en videregående momsfritagelse om administration i ML § 13, stk. 1, nr. 8, da den danske momsfritagelse for administration af fast ejendom var gældende på det tidspunkt, hvor sjette momsdirektiv trådte i kraft.

Den danske momsfritagelse for administration af fast ejendom, var derfor omfattet af den såkaldte "stand-still" klausul, hvor Danmark efter momssystemdirektivet artikel 371, jf. bilag X, del B, nr. 2, fortsatte med at momsfritage for visse ydelser leveret af personer i liberale erhverv, der var gældende på det tidspunkt, hvor sjette momsdirektiv trådte i kraft.

Momsfritagelsen for administration af fast ejendom i ML § 13, stk. 1, nr. 8, er ophævet ved lov nr. 520 af 12. juni 2009. Afgiftspligtige personers levering af administration af fast ejendom bliver ved lovændringen momspligtig efter momslovens hovedregel om afgiftspligtige transaktioner mod vederlag.

Den danske "stand-still" bestemmelse på området bliver ved lovændringen ophævet fuldstændigt.

Gamle regler

Den tidligere gældende momsfritagelse for administration af fast ejendom (før ændringen af ML § 13, stk. 1, nr. 8 ved lov nr. 520 af 12. juni 2009), er beskrevet i Momsvejledningen 2010-2, afsnit D.11.8.

Nye eller gamle regler?

Fritagelse for moms af administration af fast ejendom er ophævet ved lov nr. 520 af 12. juni 2009. Afgiftspligtige personers levering af ydelser omfattende administration af fast ejendom, er nu momspligtig efter momslovens hovedregel om levering af afgiftspligtige ydelser.

Momspligten for administration af fast ejendom er trådt i kraft 1. januar 2011.

Ejendomsadministrationsydelser leveret efter 1. januar 2011 er omfattet af momspligten.

Overgangsreglerne i lov nr. 520 suppleres af en overgangsregel ved lov nr. 1361 af 8. december 2010, hvorefter ejendomsadministration leveret efter 1. januar 2011, er omfattet af momspligten, selvom ydelserne er betalt eller faktureret inden 1. januar 2011. Nærmere bestemt er ejendomsadministration leveret efter 1. januar 2011, omfattet af momspligten, selvom der er foretaget en forudbetaling og denne forudbetaling er foretaget efter 6. oktober 2010.

Overgangsordning for godtgørelse af udgifter

I forbindelse med at der er indført momspligt på administration af fast ejendom, er der vedtaget en overgangordning. Se lov nr. 520 af 12. juni 2009.

Virksomheder, som er momspligtige af administration af fast ejendom efter ændringen af ML § 13, stk. 1, nr. 8, ved lov nr. 520 af 12. juni 2009, kan bede om at få godtgjort afgift på nødvendige udgifter til indkøb til tilpasning af it-udstyr og software, rådgivning mv., som er afholdt inden den 1. januar 2011, når leveringerne er afgiftspligtige.

Godtgørelsen omfatter fradragsberettigede udgifter, der ikke tidligere er fradraget.

Anmodning om godtgørelse kan tidligst indsendes den 1. januar 2011 og senest sendes samtidig med angivelsen for den afgiftsperiode, som udløber den 30. juni 2011. Udgifterne skal kunne dokumenteres på anmodning af told- og skatteforvaltningen, og dokumentationen skal opbevares i 5 år efter anmodningstidspunktet.