Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af ferieboliger for mindre end 1 måned.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er momspligtig, dvs. ved lejemål under en måneds varighed.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Dette gælder også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning. Se MNA1979, 599.

Eksempler

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet med ferielejligheder, er momspligtig

  • når de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og
  • når udlejning af ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed.

Se SKM2009.345.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2021.687.LSR

►Udlejning af en kælderlejlighed, beliggende i klagers private bolig, via en udlejningsportal blev anset for momspligtig, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt. Landsskatteretten lagde ved afgørelsen vægt på, at der blev udøvet virksomhed med ydelse af midlertidigt logi til turister på kommerciel basis, som potentielt kunne konkurrere med hoteludlejningsvirksomhed. Landsskatteretten bemærkede, at det ikke er arten eller betegnelsen af det udlejede, der er afgørende ved kvalifikationen af transaktionen, men derimod anvendelsen.◄

Momsnævnet

MNA1979, 599

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig, også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning.

 

Skatterådet

SKM2009.345.SR

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, er fritaget for moms. Efter det oplyste var ferieboligen selvstændigt indrettet med beboelsesmulighed for en familie, og udlejningen skete på vilkår som sommerhuse, det vil sige uden forplejning eller lignende. På den baggrund, og idet der henvistes til SKM2007.802.SR samt TfS1999.670LSR, fandt Skatterådet, at udlejning af den selvstændigt indrettede feriebolig var fritaget for momspligten.

Hvis samme separate længe imidlertid bliver indrettet med 3 ferielejligheder, der ikke er selvstændigt matrikulerede og udlejes til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed, kan Skatterådet ikke bekræfte, at udlejning heraf vil være fritaget for moms.