Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af ferieboliger for mindre end 1 måned.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Regel

Korttidsudlejning af andre ferieboliger end sommerhuse er momspligtig, dvs. ved lejemål under en måneds varighed.

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig. Dette gælder også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning. Se MNA1979, 599.

Eksempler

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet med ferielejligheder er momspligtig

  • når de enkelte ferielejligheder ikke er selvstændigt matrikulerede, og
  • når udlejning af ferieboliger sker med henblik på udlejning til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed.

Se SKM2009.345.SR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

 

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

MNA1979, 599

 

Udlejning af ferielejligheder for kortere tidsrum end 1 måned (normalt på ugebasis) er momspligtig, også selv om lejlighederne ligger i sommerhusområder, og udlejningen derfor sker i konkurrence med momsfri sommerhusudlejning.

 

SKAT

SKM2009.345.SR

Udlejning af en separat længe til et nedlagt landbrug, der er indrettet som feriebolig/sommerhus med eget køkken og bad, er fritaget for moms. Efter det oplyste er ferieboligen selvstændigt indrettet med beboelsesmulighed for en familie, og udlejningen sker på vilkår som sommerhuse, det vil sige uden forplejning eller lignende. På den baggrund og idet der henvises til SKM2007.802.SR, samt TfS1999.670LSR finder SKAT, at udlejning af den selvstændigt indrettede feriebolig er fritaget for momspligten.

Hvis samme separate længe imidlertid bliver indrettet med 3 ferielejligheder der ikke er selvstændigt matrikulerede og udlejes til turister, hvilket fortrinsvis vil være lejemål under en måneds varighed, kan Skatterådet ikke bekræfte, at udlejning heraf vil være fritaget for moms.