Indhold

Dette afsnit handler om undtagelsen til momsfritagelsen for udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, nærmere bestemt momspligten ved udlejning af værelser for mindre end 1 måned.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler ikke korttidsudlejning af værelser, men momsfritaget sommerhusudlejning
  • Momsfri langtidsudlejning kan kombineres med momspligtig korttidsudlejning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Efter ML § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., omfatter fritagelsen i 1. pkt. ikke korttidsudlejning af værelser i virksomheder, dvs. udlejning for kortere tidsrum end 1 måned.

Afgrænsningen mellem momsfri udlejning af fast ejendom og momspligtig korttidsudlejning af værelser skal sikre, at udlejning af værelser mv. til personer, der tager midlertidigt ophold uden at skifte bopæl, fx til ophold under ferie mv., bliver momspligtig.

Afgrænsningen skal samtidig sikre, at der så vidt muligt ikke skal betales moms af udlejning af værelser og lejligheder, der bliver brugt som fast bolig for lejeren.

Private husejere, der udlejer værelser på kortvarige lejemål, fx til turister, er også omfattet af momspligten.

Bevisbyrden for langtidsudlejning kan løftes på anden måde end tilmelding til folkeregistret. Se TfS1996, 848MNA.

Eksempler ikke korttidsudlejning af værelser, men momsfritaget sommerhusudlejning

Se afsnit D.A.5.8.5 "Momsfritagelse for udlejning af sommerhus", om momsfritagelse når sommerhuslignende vilkår og ikke korttidsudlejning af værelser.

Momsfri langtidsudlejning kan kombineres med momspligtig korttidsudlejning

Det er muligt at kombinere momsfri langtidsudlejning af værelser i en villa med momspligtig korttidsudlejning af værelser (uden servering) til turister.

Er der i fx en villa faste langtidsudlejninger, men også turister der lejer et værelse for en kort periode, er det muligt at have en kombination (fra samme ejendom) af momsfri og momspligtig udlejning. Langtidsudlejninger er fritaget for moms, således at ejeren kun skal betale moms af korttidsudlejningen til turister.

Se TfS1996, 848MNA.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Momsnævnet

TfS1996,848MNA

Det er muligt at kombinere momsfri langtidsudlejning af værelser i en villa med momspligtig korttidsudlejning af værelser (uden servering) til turister. Se MNA 599/79.

Der er i villaen 3 faste langtidsudlejninger, men det kan forekomme, at turister lejer et værelse for en kort periode. Udlejningen af værelserne finder sted uden nogen form for service, kost og lignende, hvorfor der ikke er tale om hotelvirksomhed. Ydermere er der på ejendommen tinglyst en deklaration om forbud mod pensionatsdrift og lignende.

De 3 langtidsudlejninger er fritaget for moms, således at ejeren kun skal betale moms af korttidsudlejningen til turister.

Der tillades således en kombination (fra samme ejendom) af momsfri og momspligtig udlejning.

For så vidt angår spørgsmål om tilmelding til folkeregistret, var nævnet enig med advokaten i, at der alene var tale om et bevisspørgsmål, og at bevisbyrden for langtidsudlejning kan løftes på anden måde.

Der skal således ikke betales moms af hele udlejningsvirksomheden. Der skal kun betales moms af korttidsudlejningen af værelser til turister.