Dato for udgivelse
30 May 2011 12:43
SKM-nummer
SKM2011.376.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
10-03239
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Renter og gebyrer
Emneord
Renter, fritagelse, checkbetaling
Resumé
En virksomheds anmodning om fritagelse for betaling af renter vedrørende for sent betalt registreringsafgift blev imødekommet. Der var alene tale om en overskridelse af betalingsfristen på få dage, og der var tale om et førstegangstilfælde.
Reference(r)

Opkrævningsloven § 7
Opkrævningsloven § 8

Henvisning
-

Klagen skyldes, at virksomhedens anmodning om fritagelse for betaling af renter vedrørende for sent indbetalt registreringsafgift for august 2010 ikke er imødekommet.

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten ændrer SKATs afgørelse.

Sagens oplysninger

Virksomhedens betalingsfrist for registreringsafgift for august 2010 var den 15. september 2010.

Virksomheden sendte den 15. september 2010 en check på 1.274.424 kr. samt toldcertifikater med brev til SKAT. Brevet blev modtaget af SKAT den 17. september 2010. SKAT indløste checken den 22. september 2010.

Da SKAT ikke havde modtaget betalingen af registreringsafgift rettidigt, pålagde SKAT virksomheden at betale 11.470 kr. i renter.

Virksomheden anmodede den 26. oktober 2010 SKAT om fritagelse for betaling af 11.470 kr. i renter. Virksomheden begrundede anmodningen med, at der var betalt rettidigt, da brevet med check og toldcertifikater var afsendt fra virksomheden den 15. september 2010.

Virksomheden er ikke tidligere blevet pålagt renter af for sen betaling af registreringsafgift.

SKATs afgørelse

SKAT har ikke imødekommet virksomhedens anmodning om fritagelse for betaling af renter.

SKAT modtog virksomhedens indbetaling af registreringsafgift den 22. september 2010, og indbetalingen er derfor ikke modtaget rettidigt.

Rentetilskrivningen er sket i henhold til opkrævningslovens § 7.

SKAT kan fritage en virksomhed for betaling af renter, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt, jf. opkrævningslovens § 8, stk. 1.

Efter en konkret vurdering af sagen, er der ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde en fritagelse for rentebetalingen.

At virksomheden ikke tidligere har angivet og betalt for sent, kan normalt ikke give fritagelse for betaling af renter.

Virksomheden er derfor ikke omfattet af fritagelsesbestemmelserne i opkrævningslovens § 8, jf. § 3 i dagældende bekendtgørelse nr. 1521 af 14. december 2006.

Virksomhedens påstand og argumenter

Virksomheden har fremsat påstand om, at anmodningen om fritagelse for betaling af renter af for sent indbetalt registreringsafgift for august 2010 imødekommes.

Virksomheden har indbetalt beløbet rettidigt, da brevet med checken er afsendt den 15. september 2010.

Virksomheden er uden skyld i, at SKAT først har anset betalingen af registreringsafgift for august 2010 for modtaget den 22. september 2010.

Desuden må det lægges til grund, at der er tale om et førstegangstilfælde.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, skal der, hvis et beløb ikke betales rettidigt, betales en månedlig rente, som fastsat efter stk. 2 for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken beløbet skal betales.

Betalingen af registreringsafgift for august 2010 skulle være modtaget af SKAT den 15. september 2010. Virksomheden afsendte betalingen i form af en check med posten den 15. september 2010, og SKAT modtog virksomhedens betaling den 17. september 2010. SKAT indløste checken den 22. september 2010.

Det følger af Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky "Lærebog i obligationsret I, 2. udgave 2007", s. 125, at:

"Når man (...) betaler med check, anses betaling (...) for sket ved overdragelsen af checken, selvom betaleren retligt set har mulighed for at tilbagekalde (...) checken."

Betalingen anses derfor for at være modtaget den 17. september 2010. Det er derfor med rette, at virksomheden er pålagt renter for september 2010.

Efter opkrævningslovens § 8, stk. 1, kan told- og skatteforvaltningen meddele fritagelse for betaling af renter pålagt efter opkrævningslovens § 7, stk. 1, når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt.

I § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1255 af 9. november 2010 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., er der fastsat nærmere regler om anvendelsen af opkrævningslovens § 8. Bestemmelsen lyder således:

"§ 4. Told- og skatteforvaltningen kan fritage en virksomhed for betaling af afgift for foreløbige fastsættelser, gebyrer og renter, som nævnt i opkrævningslovens § 8, stk. 1, såfremt

1) overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning og/eller indbetaler tilsvaret, eller

2) overskridelse af angivelses-, indberetnings- og/eller betalingsfristen er på få dage, og der er tale om et førstegangstilfælde og/eller der foreligger undskyldelige forhold."

Virksomheden har ikke godtgjort, at overskridelsen af betalingsfristen skyldes en pludselig opstået hændelse, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse. Der kan derfor ikke ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 1.

Betalingen af registreringsafgift skulle have været modtaget af SKAT den 15. september 2010. Betalingen anses, i henhold til det ovenstående, for sket den 17. september 2010. Der er i dette konkrete tilfælde tale om en overskridelse af betalingsfristen på få dage. Der er endvidere tale om et førstegangstilfælde, da virksomheden ikke før har indbetalt registreringsafgift for sent. Der kan derfor ske fritagelse efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 2.

Landsskatteretten ændrer derfor SKATs afgørelse således, at virksomheden fritages for betaling af renter vedrørende registreringsafgift for august 2010.