►Bemærk - NY praksis under udarbejdelse◄

►EU-Domstolen har den 4. september 2019 afsagt dom i sag C-71/18, KPC Herning.◄

►Dommen ændrer Skattestyrelsens praksis med hensyn til, hvornår et salg af en bygning med tilhørende grund ('gammel bygning') kan sidestilles med salg af en byggegrund.◄

►Udkast af styresignal om praksisændring som følge heraf af dommen er pt. i høring.◄

Indhold

Dette afsnit beskriver momspligten for levering af byggegrunde, jf. xML § 13x, stk. 1, nr. 9, litra b.

Det er kun afgiftspligtige personer, der er omfattet af momsloven. Private skal som udgangspunkt ikke betale moms. Se afsnit D.A.3.1.4, om begrebet afgiftspligtig personer og økonomisk virksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Definition af byggegrunde
 • Særskilt salg af bebyggede grunde
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Levering af en byggegrund er omfattet af momspligten, jf. xML § 13x, stk. 1, nr. 9, litra b.

Særskilte leveringer af bebyggede grunde er ligeledes omfattet af momspligten.

Levering af grunde, som ikke er levering af en byggegrund eller en særskilt levering af en bebygget grund, vil fortsat kunne ske momsfrit.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at begrebet "byggegrunde" efter EU retten skal forstås som følgende:

EU-Domstolens praksis ved vurdering af, om levering af et grundstykke skal anses som en levering af en byggegrund, kan, jf. sag C-468/93, Gemeente Emmen, sag C-461/08, Don Bosco og sag C-543/11, Woningstichting Masdriell, sammenfattes på følgende måde:

 1. Medlemsstaterne skal i hver enkelt sag foretage en vurdering under iagttagelse af formålet med fritagelsesbestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra k), jf. artikel 12, stk. 3, hvorefter afgiftsfritagelsen kun omfatter ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til opførelse af en bygning. Se Sag C-468/93, Gemeente Emmen, præmis 25, sag C-461/08, Don Bosco, præmis 43 og sag C-543/11, Woningstichting, præmis 30. 

 2. Samtlige ubebyggede grunde, der er bestemt til at tjene til opførelse af en bygning, og som dermed er beregnet til at blive bebygget, skal være omfattet af den nationale definition af en byggegrund. Se sag C-543/11, Woningstichting, præmis 31.

 3. Ved vurderingen af om der er tale om en byggegrund, skal medlemsstaterne tage i betragtning, at fritagelsesbestemmelserne i momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra k), er undtagelser til udgangspunktet om, at leveringer af byggegrunde er momspligtige, og at sådanne undtagelser skal fortolkes strengt. Se sag C-543/11, Woningstichting, præmis 27.

 4. Ved vurderingen af, om der er tale om en byggegrund, er medlemsstaterne forpligtiget til at tage hensyn til parternes hensigter med leveringen af den pågældende grund, forudsat at hensigterne understøttes af objektive beviselementer. Se sag C-543/11, Woningstichting, præmis 35-36. 

Definition af byggegrunde

Ved en byggegrund forstås efter momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, et ubebygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter udstedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger.

Det er uden betydning for momspligten, om der er sket byggemodning, og/eller senere vedtagne forskrifter for udnyttelsen af arealerne, sætter begrænsninger på udnyttelsen heraf, herunder fastsætter specifikke formål med udnyttelsen af arealerne til byggeri.

Ifølge EU-Domstolens praksis, jf. sag C-468/93, Gemeente Emmen, sag C-461/08, Don Bosco og sag C-543/11, Woningstichting, omfatter fritagelsen kun ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til opførelse af en bygning. Dansk praksis bygger på EU-Domstolens domme. Bl.a. anses salg af arealer i landzone betinget af at der opnås zonetilladelse til byggeri også som salg af byggegrunde, samt salg af arealer i landzone, hvor landbrugspligten ved salget bortfalder, og arealet i princippet vil kunne bebygges.

Skatterådet har i flere bindende svar, jf. skatteforvaltningslovens § 21, stk. 4, besvaret en række spørgsmål i relation til, hvad der i momsmæssig forstand forstås ved en byggegrund henholdsvis hvornår et salg af en bygning med tilhørende grund sidestilles med salg af en byggegrund.

SKAT har med udgangspunkt i Skatterådets afgørelser i SKM2017.27.SKAT præciseret, hvornår: 

 1. en levering anses for en momspligtig levering af en byggegrund
 2. en levering ikke anses for en momspligtig levering af en byggegrund
 3. hvilke momenter, der kan tillægges vægt, når det skal vurderes, om en levering af en bygning med tilhørende grund sidestilles med en levering af en byggegrund.

 

Ad 1. En levering anses for en momspligtig levering af en byggegrund

Illustrative eksempler på hvad der anses som byggegrunde:

 • Sælger har før salget af en bebygget grund påbegyndt nedrivning af bygningen, og det er hensigten, at der på grunden skal opføres en ny bygning.

 • Gamle bygninger med tilhørende jord, der sælges som et nedrivningsprojekt.

 • Gamle bygninger med tilhørende jord, der sælges af en kommune, samtidigt med at der stilles krav om, at grunden skal bebygges.

 • Grunde, der er udlagt til helårsbebyggelse ifølge lokalplanen, hvorpå der er opført en garage eller et udhus, der ikke opfylder beboelsesformålet med lokalplanen.

 • Delvis nedbrændt ejendom, hvor køber har til hensigt at opføre en ny bygning på det eksisterende fundament, men ikke indtræder i retten til udbetaling af forsikringssummen.

 • Arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse der muliggør opførelse af bygninger.

 • Arealer i landzone, hvor landbrugspligten ved salget bortfalder, og arealet i princippet vil kunne bebygges.

 • Havneareal, der er udlagt til bebyggelse ifølge lokalplanen, hvorpå der er opført bolværk.

 • Vandareal i et havnebassin, der påtænkes opfyldt med henblik på opførelse af bygning.

Disse eksempler suppleres med bilag 1 i SKM2017.27.SKAT, se nedenfor, der indeholder yderligere eksempler på salg af fast ejendom, der anses som salg af momspligtige byggegrunde.

Bilag 1

Tilfælde der anses som salg af en momspligtig byggegrund:

 1. Sælger har allerede før salg af en bebygget grund påbegyndt nedrivning af en bygningen, og det er hensigten, at der på grunden skal opføres en ny bygning. Se sag C-461/08, Don Bosco, SKM2012.241.SR
 2. Grunde, der ifølge lokalplanen, er udlagt til helårsbebyggelse, hvorpå der er opført en garage eller et udhus, skal i momsmæssig sammenhæng anses som en levering af byggegrunde, fordi den fremtidige anvendelse af en garage eller et udhus, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsboligbebyggelse. Se SKM2011.6.SR, SKM2011.45.SR
 3. Havneareal med bolværk. Bolværk anses som en bygning, men bygningens karakter og tidligere anvendelse er momenter, der kan tillægges vægt i forbindelse med afgørelsen af, om der er tale om levering af en byggegrund (i lighed med eksempelvis ˈskurˈ, ˈladeˈ, ˈgarageˈ eller ˈudhusˈ). Se SKM2013.824.SR. Skatterådets afgørelse er senere tabt ved Landsskatteretten, for så vidt spørgsmålet om salg af areal med restaurationsbygning, se SKM2016.634.LSR, der af Landsskatteretten begrundes med henvisning til SKM2016.82.LSR. Ved redaktionens slutningen overvejer Skatteministeriet konsekvenserne af SKM2016.634.LSR
 4. Arealer i landzone, hvortil der gives landzonetilladelse med henblik på udstykning, der muliggør opførelse af bygninger. Et regnvandsbassin anses også som en bygning. Se SKM2013.659.SR
 5. Areal i landzone, hvor landbrugspligten ved salget bortfalder og arealet i princippet vil kunne bebygges. Se SKM2013.49.SR
 6. Hvis en kommune ved salg af gammel bygning/p-areal og p-kælder stiller krav om udnyttelse af byggemuligheden jf. lokalplanen. Se SKM2013.188.SR
 7. Havneareal, der har været anvendt til havnedrift, som støder op til en fredet bygning. På arealet kan der efter lokalplan alene opføres mindre bygninger mv. Se SKM2013.231.SR
 8. Vandareal i et havnebassin, der påtænkes opfyldt, med tilhørende byggeretter, idet lokalplan er udarbejdet, hvor bassinet er godkendt til opfyldning og efterfølgende opførelse af boligejendomme. Salget var betinget af, at køber opnår opfyldningstilladelse af Kystdirektoratet. Se SKM2013.723.SR
 9. En delvis nedbrændt ejendom, hvor køber ønsker at (gen)opføre en ny bygning på det eksisterende fundament. Hvis ejer sælger den faste ejendom inden en genopførelse af bygingen, og køber ikke indtræder i retten til udbetaling af forsikringssummen, kan køber ikke lade den nyopførte bygning succedere i den oprindelige bygnings status. Se SKM2011.836.SR, SKM2013.72.SR, SKM2014.660.SR
 10. Areal, der efter anden lov (vejbyggelinjer) ikke umiddelbart kan bebygges. Se SKM2011.624.SR
 11. Mindre areal, der sælges med henblik på opførelse af en pumpestation. Se SKM2011.624.SR
 12. Areal udlagt til dels helårsbebyggelse og dels fredet fællesareal, selvom der er udarbejdet en allonge, hvor ejer forpligter sig til aldrig at bebygge arealet. Se SKM2013.65.SR
 13. En ˈgammelˈ gavl, der skal genbruges i det fremtidige bygningsværk, udgør ikke en så væsentlig del af ejendommen, at der er tale om, at ejendommen anses for en gammel bygning, der ombygges. Se SKM2014.554.SR. Skatterådets afgørelse er senere tabt ved Landsskatteretten, SKM2016.82.LSR, der af Skatteministeriet er indbragt for domstolene. Landsretten har ved kendelse af 15. maj 2017 afgjort at spørgsmålet skal forelægges EU-Domstolen.
 14. ˈGamleˈ bygninger med tilhørende jord sælges som et nedrivningsprojekt. Det tillægges vægt, at salgsprisen svarer til grundværdien, at købsaftalen indeholder en sælgeransvarsfraskrivelse, og at der er udarbejdet ny lokalplan der muliggør byggeri. Se SKM2016.141.SR
 15. ˈGamleˈ bygninger med tilhørende jord, hvor sælger deltager i samarbejdet mht. den nye lokalplan, herunder deltager sælger i byggemøder med kommunen, modtager kopi af al kommunikation til og fra kommune og bygherre, skal godkende forslag og ændringer i forbindelse med lokalplanprocessen. Se SKM2015.234.SR
 16. ˈGamleˈ bygninger med tilhørende jord, hvor samtlige bygninger over en årrække skal nedrives med henblik på udvikling af ejendommen. Efter salget lejer sælger ejendommen og forsætter sit erhverv indtil lejekontrakten – successivt – udløber i takt med fraflytningen / efterfulgt af nedrivning. Se SKM2015.538.SR
 17. Til SKM2017.27.SKATs bilag 1, kan yderligere tilføjes;
  salg af areal, hvor sælger har revet en gammel bygning samt det meste af en parkeringskælder ned, og køber agter at opføre to etageejendomme til udlejning. Bevaring af en mindre del af en parkeringskælder medfører ikke, at ejendommen anses som en 'gammel' bygning med tilhørende grund. Se SKM2018.29.SR

 

Ad 2. En levering anses ikke for en momspligtig levering af en byggegrund

Illustrative eksempler på hvad der ikke anses som byggegrunde:

 • Areal med eksisterende bygning, hvor det efter lokalplanen ikke er hensigten, at bygningen skulle rives ned, selvom arealet kunne udvikles.

 • Eksisterende P-plads/vejanlæg hvis fremtidige anvendelse efter lokalplan skulle vedblive at være P-plads/vejanlæg.

 • Ukurante arealer som hjørneafskæringer og strimler, der ikke i sig selv kan bebygges.

 • Arealer i udviklingsfasen i forbindelse med kommunes køb af landbrugsjord når de har status i kommuneplanen som ˈperspektivarealˈ eller ˈrammebelagt arealˈ.

 • Fredede eller strandbeskyttelsesarealer, der er selvstændigt matrikuleret.

Disse eksempler suppleres med bilag 2 i SKM2017.27.SKAT, se nedenfor, der indeholder yderligere eksempler på salg af fast ejendom, der ikke anses som salg af momspligtige byggegrunde.

Bilag 2

Tilfælde der ikke anses som salg af en momspligtig byggegrund:

 1. Areal med eksisterende parcelhus, der ikke skulle rives ned, men indgik i en lokalplan, der ville give køber mulighed for at udvikle ejendommen. Se SKM2014.247.SR
 2. Areal med eksisterende bevaringsværdige bygninger, der af køber skal ombygges/genanvendes til erhverv jf. lokalplan. På arealet er der også mulighed for at opføre yderligere bygninger. Se SKM2015.686.SR
 3. Eksisterende P-plads/vejanlæg, hvis fremtidige anvendelse efter lokalplanen skulle vedblive at være P-plads/vejanlæg. Arealet ændrede ikke karakter, der muliggjorde opførelse af ny bygning. Se SKM2013.756.SR
 4. Ukurante arealer som hjørneafskæringer og strimler, idet de på grund af deres ringe størrelse og beliggenhed ikke i sig selv kan bebygges eller på anden måde anvendes eller videresælges. Se SKM2010.807.SR, SKM2013.659.SR
 5. Arealer i udviklingsfasen i forbindelse med kommunes køb af landbrugsjord, når de har status i kommuneplanen som ˈperspektivarealˈ eller ˈrammebelagt arealˈ. Som udgangspunkt er det først ved vedtagelsen af lokalplan, at opførelse af bygninger er muligt. Se SKM2010.807.SR
 6. Fredede eller strandbeskyttelsesarealer, der er selvstændigt matrikuleret anses ikke som udlagt til formål som muliggør opførelse af bygninger. Se SKM2012.241.SR

 

Ad 3. Momenter, der kan tillægges vægt, når det skal vurderes, om en levering af en bygning med tilhørende grund skal sidestilles med en levering af en byggegrund

Salg af ˈgamleˈ bygninger (ældre end 5 år) med tilhørende grund er som udgangspunkt ikke omfattet af momspligt. I visse tilfælde kan et salg af en bygning med tilhørende grund dog anses som salg af en momspligtig byggegrund.

Hvis salget sker med henblik på opførelse af en ny bygning, skal salget anses for salg af en byggegrund. Se C-543/11, Woningstichting, præmis 32-36 og C-461/08, Don Bosco, præmis 33.

Den momsmæssige vurdering af, hvorvidt der foreligger salg af en byggegrund eller gamle bygninger med tilhørende grund, beror ikke udelukkende på, om de eksisterende bygninger nedrives af sælger eller køber – eller på hvorvidt de nedrives før eller efter ejendomsoverdragelsen. Afgørelsen beror på en objektiv vurdering af parternes hensigt ved den konkrete ejendomsoverdragelse, således som den eventuelt kan være formuleret i overdragelsesaftalen, jf. også C-461/08, Don Bosco.

På samme måde har Skatterådet i sin praksis lagt vægt på en objektiv vurdering af parternes hensigter med salget/købet.

Se bilag 3 i SKM2017.27.SKAT, se nedenfor, med hensyn til momenter som kan tillægges vægt ved afgørelse af, om der er tale om salg af en bygning med tilhørende grund eller salg af en momspligtig byggegrund.

Bilag 3

Momenter som, enkeltvis eller sammenlagt, kan tillægges vægt ved afgørelsen af, om der er tale om salg af en bygning med tilhørende grund eller salg af en momspligtig byggegrund: 

Det er vanskeligt at opdele punkterne i bygning/byggegrund. Nogle af eksemplerne vedrører flere afgørelser, hvor det pågældende punkt netop har talt for/imod, at leveringen blev momspligtigt.

 1. Ejendommen er omfattet af lokalplan, af hvilken det fremgår, at anvendelsen af området ændres, eller at området skal udvikles, eller at der gives mulighed for at området udvikles. Se SKM2012.416.SR, SKM2012.505.SR, SKM2016.141.SR, SKM2016.314.LSR
 2. Ejendommen er omfattet af lokalplan, af hvilken det fremgår, at selv om ejendommen kan udvikles, skal den eksisterende, ˈgamleˈ bebyggelse ikke hverken ændres eller nedrives. Se SKM2014.247.SR
 3. Sælger er involveret i nedrivning eller genopbygning/ombygning af de eksisterende bygninger. Se SKM2012.416.SR, SKM2012.505.SR, SKM2013.160.SR, SKM2013.309.SR
 4. Sælger har før salget indhentet kommunens tilladelse til nedrivning samt byggetilladelse. Se SKM2013.215.SR
 5. Sælger deltager i samarbejdet mht. den nye lokalplan, herunder deltager sælger i byggemøder med kommunen, modtager kopi af al kommunikation til og fra kommune og bygherre, skal godkende forslag og ændringer i forbindelse med lokalplanprocessen. Se SKM2015.234.SR
 6. Fremgår af købs-/salgsaftalen at ejendommen skal nedrives. Se SKM2012.416.SR, SKM2012.505.SR, SKM2012.718.SR, SKM2013.160.SR, SKM2013.309.SR
 7. Fremgår af købs-/salgsaftalen, at ejendommen erhverves med henblik på opførelse af ny bebyggelse. SKM2013.215.SR
 8. Ejendommens tidligere anvendelse og bebyggelsens karakter (fx ˈladeˈ til opbevaring, og som ikke opfylder helt grundlæggende krav til den fremtidige anvendelse). Se SKM2013.824.SR
 9. Købs-/salgsaftalen betinget af godkendelse af lokalplan, der giver mulighed for udvikling af ejendommen. Se SKM2014.177.SR, SKM2014.554.SR, der senere er tabt ved Landsskatteretten, SKM2016.82.LSR, men af Skatteministeriet er indbragt for domstolene, samt SKM2015.234.SR
 10. Købs-/salgsaftalen betinget af indhentelse af de nødvendige tilladelser fra kommunen, bl.a. tilladelse til nedrivning og byggetilladelse. Se SKM2013.309.SR
 11. Købs-/salgsaftalen betinget af, at der opføres et byggeprojekt på ejendommen. Se SKM2014.554.SR. Skatterådets afgørelse er senere tabt ved Landsskatteretten, SKM2016.82.LSR, der af Skatteministeriet er indbragt for domstolene.
 12. Købs-/salgsaftalen indeholder en ansvarsfraskrivelse for sælger for så vidt angår ejendommens fejl og mangler. Se SKM2013.309.SR, SKM2012.718.SR, SKM2014.177.SR, SKM2015.234.SR, SKM2016.141.SR
 13. Købs-/salgsaftalen indeholder et forbehold for forurening, og/eller ekstra fundering af grunden/ejendommen, og køber accepterer dokumenterede ekstraomkostninger af en vis størrelse inden dette bliver sælgers ansvar. Se SKM2014.177.SR
 14. Købs-/salgsaftalen medfører, at købesummen er fastsat på baggrund af en stipuleret byggeret, og at der beregnes en tillægskøbesum, såfremt bebyggelsen overstiger det stipulerede antal m². Se SKM2014.177.SR, SKM2014.554.SR, sidstnævnte Skatteråds afgørelse er senere tabt ved Landsskatteretten, SKM2016.82.LSR, der af Skatteministeriet er indbragt for domstolene.
 15. Købs-/salgsaftalen omfatter en regulering af købesummen, såfremt lokalplanen ikke indeholder mulighed for at udnytte en byggeret af en bestemt størrelse.
 16. Prisfastsættelsen i købs-/salgsaftalen sammenholdt med normalværdien/den offentlige ejendomsvurdering af tilsvarende ejendomme. Se SKM2016.141.SR
 17. Ejendommens lejemål er (planlagt) opsagt. Se SKM2013.215.SR, SKM2013.309.SR
 18. Finansiering er eksempelvis givet med udgangspunkt i, at ejendommen udvikles, og på baggrund heraf et potentielt afkast. Se SKM2014.496.SR

Hvis det herefter må lægges til grund, at salget er sket med henblik på opførelse af en ny bygning, skal salget anses for levering af en byggegrund.

Bemærk

Det bemærkes, at Landsskatterettens afgørelse SKM2016.82.LSR af SKAT er blevet indbragt for domstolene. Derfor opretholdes gældende praksis til der foreligger endelig dom. Se Den Juridiske Vejledning 2017-2, A.A.12.2.

SKM2016.529.LSR og SKM2016.634.LSR er af Landsskatteretten begrundet med henvisning til SKM2016.82.LSR. SKM2016.529.LSR er af Skatteministeriet indbragt for domstolene, og ved redaktionens slutning overvejer Skatteministeriet konsekvensen af SKM2016.634.LSR.

Særskilt salg af bebyggede grunde

Særskilt salg af bebyggede grunde er som hovedregel altid momspligtigt. I det omfang grunden udelukkende har været anvendt til momsfritaget udlejning (omfattet af xML § 13x, stk. 1, nr. 8), og ejeren af grunden ikke på noget tidspunkt har haft ret til fradrag i form moms af udgifter vedrørende anskaffelse og drift af grunden, skal der dog ikke betales moms ved et evt. efterfølgende salg. Dette følger af xML § 13x, stk. 2, hvis hensigt det er, at undgå momsberegning ved salg af varer, hvor indkøbet eller anvendelsen ikke har givet ret til fradrag.

xML § 13x, stk. 2, vil eksempelvis være relevant for ejere af sommerhuse på lejet grund, som overvejer at købe grunden, hvor sommerhuset er opført. Det bemærkes dog, at det er udlejers - og ikke lejers - forhold, som afgør, om bestemmelsen finder anvendelse. Se nærmere om bebyggede grunde i vejledningen om moms på salg af nye bygninger og byggegrunde, afsnit 2.0.2. 

Skatterådet anså et salg af en bebygget grund, som et reelt salg af en gammel bygning med tilhørende jord, der var momsfrit efter ML § 13, stk. 1, nr. 9. Kommunen havde gennem en årrække udlejet en bebygget grund til skiftende lejere, der samtidig havde været ejere af den bygning, der var beliggende på den lejede grund. Ifølge lejekontrakten ville bygningen ved lejekontraktens ophør vederlagsfrit overgå til ejeren af grunden. Da kommunen allerede havde opsagt lejemålet før det påtænkte salg, fandt Skatterådet at salget reelt vedrørte salg af en "gammel" bygning. Se SKM2013.167.SR.

Byggegrunde som passiv kapitalanbringelse

Et holdingselskabs (koncern) køb og besiddelse af byggegrunde kan under visse omstændigheder anses som passiv kapitalanbringelse, der falder uden for momslovens anvendelsesområde. De betingelser, der er oplistet i SKM2010.445.SKAT, der gælder for finansielle aktiviteter/investeringsaktiviteter, finder ligeledes anvendelse ved vurderingen om momspligt. Se SKM2014.72.SR og afsnit D.A.3.1.4.2.4.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser og SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domstolen

►Sag C-71/18, KPC Herning◄

►EU-domstolen udtaler, at artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og artikel 12, stk. 2 og 3, samt artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i momsdirektivet skal fortolkes således, at en transaktion i form af levering af en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke kan kvalificeres som levering af en "byggegrund", selv om det er parternes hensigt, at bygningen skal rives helt eller delvist ned. Det forudsættes, at transaktionen er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med disse udgør én enkelt transaktion.◄

►Skattestyrelsen har d. 20. december 2019 sendt udkast til styresignal om praksisændring som følge af dommen i høring.◄
Sag C-468/93, Gemeente Emmen

Medlemsstaterne skal i hver enkelt sag foretage en vurdering under iagttagelse af formålet med fritagelsesbestemmelsen i direktiv 77/388/EØF artikel 13, punkt B, litra h), jf. artikel 4, stk. 3, litra b) [nuværende momssystemdirektivets artikel 135, stk. 1, litra k) jf. artikel 12, stk.3], hvorefter afgiftsfritagelsen kun omfatter ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til opførelse af en bygning. 

Sag C-543/11, Woningstichting Maasdriel

Medlemsstaterne skal ved vurdering af hver enkelt sag, iagttage det grundlæggende formål med fritagelsesbestemmelsen, hvorefter fritagelsen kun omfatter ubebyggede grunde, der ikke er beregnet til opførelse af en bygning.

Ved den samlede vurdering af en transaktions omstændigheder på leveringstidspunktet, skal der bl.a. tages hensyn til parternes hensigter ved leveringen af den pågældende grund, forudsat at hensigterne kan understøttes af objektive beviselementer. 

Sag C-461/08, Don Bosco

Levering af en grund, hvorpå der endnu står en gammel bygning, som skal rives ned, for at der i dens sted kan opføres en ny, og hvor sælger allerede før leveringen har påbegyndt nedrivning af bygningen, udgør levering af en byggegrund.

Landsskatteretten

SKM2019.530.LSR

►Landsskatteretten fandt, at en spørger kunne sælge to ejendomme med bygninger momsfrit, idet Landsskatteretten ikke fandt, at transaktionen kunne kvalificeres som overdragelse af en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b) og momsbekendtgørelsens § 59, stk. 1 samt EU-domstolens dom i sag C-71/18, KPC Herning.◄

►Landsskatteretten ændrer herved Skatterådets bindende svar offentliggjort i SKM2016.498.SR◄.

SKM2018.366.LSR

Landsskatteretten fandt, at der var tale om en overdragelse af en ny bygning med tilhørende jord, da sælger (entreprenøren) alene bar ansvaret for, at der undervejs i byggeriet måtte tilkomme ekstraomkostninger, der ville umuliggøre en opførelse inden for den økonomiske ramme til rådighed for boligselskabet.

Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse SKM2014.572.SR

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.9.4

SKM2016.634.LSR

SKM2013.824.SR ændres delvist.

Et bebygget areal, der blev solgt med henblik på nedrivning og opførelse af en ny bygning, kunne ikke anses som en byggegrund, der efter [den nuværende] momsbekendtgørelses § 56 defineres som et ubebygget areal. Landsskatteretten henviser til SKM2016.82.LSR.

Ved redaktionens slutning overvejede Skatteministeriet, denne afgørelses konsekvenser.

 SKM2016.529.LSR

En byggegrund, der udelukkende havde været anvendt i erhvervsmæssig virksomhed kunne ikke sælges momsfrit. En anden grund, der var bebygget, og hvor sælger ikke skulle stå for nedrivning, kunne sælges uden at der skulle beregnes moms af salget.

Skatteministeriet har indbragt afgørelsen for domstolene.

SKM2016.82.LSR

Landsskatteretten ændrede Skatterådets bindende svar, idet retten fandt, at køb af en ejendom bestående af grund med eksisterende bygning og videresalg i uforandret tilstand til et boligselskab ikke kunne anses for momspligtigt salg af byggegrund. Et flertal bemærkede, at definitionen af begrebet "levering af en byggegrund" ifølge dansk ret forudsætter, at der er tale om et ubebygget areal, jf. momsbekendtgørelsens § 59, stk. 1. Flertallet udtalte videre, at SKAT ikke havde henvist til særlige forhold vedrørende bygningens størrelse eller tilstand set i forhold til f.eks. arealets størrelse eller andre omstændigheder, som eventuelt ville kunne føre til et andet resultat.

►Sagen blev af Skatteministeriet indbragt for domstolene, som forelagde sagen præjudicielt for EU-domstolen. EU-domstolen har i Sag C-71/18, KPC Herning, underkendt Skattestyrelsens praksis.◄

SKM2015.627.LSR

Ejerne havde udlejet et sommerhus på et stort areal. Efterfølgende havde de nedrevet sommerhuset, foretaget byggemodning mv. og udstykket arealet. 
Landsskatteretten fandt, at den "vare", der blev solgt ikke var sommerhuset, men en byggegrund. Da byggegrunden ikke havde været anvendt af ejerne i forbindelse med momsfritaget virksomhed, kunne salget ikke omfattes af ML § 13, stk. 2.

Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse SKM2013.169.SR.

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.3.1.4.2.1 og D.A.23.2.

SKM2015.571.LSR

En landbrugsbedrifts salg af en bygningsparcel, der ligger i byzone og er omfattet af en lokalplan, er salg af en byggegrund. Da salget alene kan ske ved, at arealet frastykkes den samlede ejendom, vil landbrugspligten falde bort ved salget. 

Stadfæstelse af en SKAT afgørelse.

Om afgørelsen og økonomisk virksomhed, se D.A.3.1.4.2.1.

Skatterådet

SKM2018.386.SR

Sagen omhandler salg af fast ejendom – bortforpagtet landbrugsjord i landzone, som skifter status til en byggegrund i byzone. 

Skatterådet kan i sagen bekræfte, at salg af matr. nr. XX kan ske momsfrit jf. momslovens § 13, stk. 2.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørgers optionspræmie på matr. nr. XX er momsfri.

Det fremgår blandt andet af begrundelsen at :

Som nærværende sag er oplyst og i det omfang at lokalplanen vedtages/træder i kraft som forudsat og den momsfri bortforpagtning fortsætter indtil salget af matrikel XX har fundet sted, er det i lighed med SKM2016.254.SR, SKATs opfattelse, at den "vare", der vil blive solgt, ikke er bortforpagtet landbrugsjord, men en byggegrund.

I tiden fra den kommende lokalplans ikrafttræden til salget af arealet vil finde sted, vil spørger alene have anvendt det pågældende areal til momsfritaget udlejning, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.

SKM2018.29.SR

 

Sælger planlægger at nedrive en gammel bygning og det meste af en parkeringskælder på en ejendom. Køber vil bygge to etageejendomme på ejendommen, med henblik på udlejning.

Skatterådet fandt, at det forhold, at bevarelse af  en mindre del af en parkeringskælder ikke kan medføre, at et salg af ejendommen kunne anses som salg af en momsfritaget gammen bygning med tilhørende grund.

Afgørelsen er indbragt for Landsskatteretten.

SKM2018.26.SR

Sagen omhandler momsfritagelsen for ”levering af fast ejendom” i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 9.

Skatterådet bekræfter, at ”Kommunes” salg af grunden matr.nr. XX, ikke er momspligtigt.

I nærværende sag har Kommunen via offentligt udbud til hensigt, at sælge den bebyggede grund mat.nr. XX. Af de faktiske forhold fremgår det, at der på grunden ligger en af 3. mand ejet bygning, der er opført i 19xx. Bygningen er inddelt i selvstændige ejerlejligheder. Grunden har siden 196x været udlejet til brug for boliger. Udlejning er sket uden moms. Kommunen har således ikke været frivilligt momsregistreret for udlejningen i henhold til momslovens § 51. Siden 197x har lejer været ejerforeningen ”ZY”.

I lighed med SKM2013.167.SR finder SKAT at de faktiske omstændigheder mellem køb af arealet og retten til ejerskabet af bygningen er så nært forbundne, at de objektivt set udgør en enkelt, udelelig økonomisk transaktion, som det ville være kunstigt at opdele. Det faktum at køber først får ret til at få overdraget ejerlejlighedsbygningen vederlagsfrit i 20xx kan ikke føre til et andet resultat.

Det økonomiske formål med køb af grunden, vil herefter, ifølge Skatterådets opfattelse, ikke alene være at overtage et grundareal, men også at overtage retten til den på arealet beliggende ejerlejlighedsbygning. Skatterådet finder herefter, at det, der reelt udbydes, er en bygning med tilhørende jord.

Idet det er oplyst, at bygningen er opført i 19xx, er der tale om en "gammel" bygning, jf. momsbekendtgørelses § 54, stk. 2 modsat.

 

SKM2018.19.SR

Sagen omhandler momsfritagelsen for ”levering af fast ejendom” i henhold til momslovens § 13, stk.1, nr. 9.

Spørger har indgået aftale om salg af en grund, hvorpå findes en række eksisterende bygninger.

Skatterådet kan bekræfte, at salg af den samlede ejendom – matrikel XB – skal anses som momsfri levering af fast ejendom, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

Ifølge spørger er bygningerne ikke renoveret væsentligt efter 1. januar 2011.

Det oplyses, at flere af bygningerne - xx m2 - forventes at blive nedrevet efter overdragelsen. Sælger vil ikke være involveret i en eventuelt nedrivning.

Flere af bygningerne - xx m2 - er jf. spørger udpeget som bevaringsværdige.

Efter det oplyste kan eller skal disse ikke nedrives.

Ifølge købsaftalen respekterer køber de restriktioner, der følger af, at flere bygninger er erklæret bevaringsværdige.

På baggrund af sagens konkrete omstændigheder finder Skatterådet, at der i den konkrete sag er tale om levering af fast ejendom, der er momsfritaget efter momsloven § 13, stk.1, nr. 9, 1. punktum.

At spørger er berettiget til at modtage en særlig opgjort tillægskøbesum ved købers salg eller opførelse af byggeri inden den 1. juli 20xx, kan i det konkrete tilfælde ikke føre til et andet resultat.

SKM2017.572.SR

Et  momsfrit salg af en gammel bygning med tilhørende grund sidestilles efter praksis med et momspligtigt salg af en byggegrund, hvis det vurderes, at ejendommen på leveringstidspunktet faktisk er beregnet til at blive bebygget, og hvis parternes hensigter kan understøttes ved objektive beviselementer.

Skatterådet afgjorde efter en samlet vurdering af transaktionens omstændigheder på leveringstidspunktet, at salget af en selvejendom institutions gamle bygninger ikke kunne sidestilles med et momspligtigt salg af en byggegrund.

 

SKM2017.549.SR

En afgiftspligtig person solgte en del af virksomhedens landbrugsjord. Som del af aftalen blev to byggegrunde tilbageskødet til sælger. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at de to byggegrunde kunne sælges momsfrit.

SKM2016.254.SR

Salg af et areal, der først havde været anvendt i en momspligtig landbrugsbedrift og derefter havde været lejet ud uden moms, kunne sælges momsfrit efter ML § 13, stk. 2. Ved vedtagelse af en lokalplan blev arealet udlagt til byggegrunde og havde derved ændret karakter. Da byggegrundene alene havde været anvendt til momsfri udlejning, kunne disse sælges uden moms. Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.23.2.

SKM2016.141.SR

Salg af en ejendom, der havde været anvendt som børneinstitution, blev anset som salg af en byggegrund, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9. Ejendommen blev solgt som et nedrivningsprojekt med henblik på projektudvikling, købsaftalen indeholdt en sælgeransvarsfraskrivelse, salgsprisen for hele ejendommen svarede alene til grundværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering, endelig var der blevet udarbejdet en ny lokalplan, der muliggør nybyggeri.

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.23.2.

SKM2015.686.SR

Levering af bygningsparcel med bevaringsværdige bygninger, som skulle forblive på grunden, var momsfritaget, uanset at der skulle opføres yderligere bebyggelse på arealet.

SKM2015.538.SR

Da det fremgik af det samlede aftalekompleks, at de eksisterende bygninger skulle nedrives, blev leveringen sidestillet med levering af en byggegrund.
Det kunne ikke ændre herved, at sælger havde indgået en lejekontrakt med køber, hvorefter sælger i en begrænset periode kunne fortsætte med at anvende bygningerne til sin virksomhed.

SKM2015.234.SR

Tinglysning af adkomst til fast ejendom var ikke i sig selv levering af fast ejendom.

SKM2015.60.SR

Den del af en landbrugsejendom, som var bestemt til at opføre en bygning, blev anset for en byggegrund.

SKM2014.660.SR

En ejendom var delvist nedbrændt, og forsikringssummen ville blive udbetalt til sælger. Køber ville genopføre bygningen på de eksisterende fundamenter. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at salget ikke var momspligtigt.

SKM2014.572.SR

Salg af en ejerlejlighed til et boligselskab blev anset som et momspligtigt salg af en ejerlejlighed på projektstadiet, idet der sælges en byggeret til opførelse af en ny ejerlejlighed samtidig med, at køberen indgår en totalentreprisekontrakt med sælgeren om opførelse af ejerlejligheden.

Landsskatteretten har stadfæstet Skatterådets bindende svar. Se SKM2018.366.LSR.
Landsskatteretten fandt, at der var tale om en overdragelse af en ny bygning med tilhørende jord, da sælger (entreprenøren) alene bar ansvaret for, at der undervejs i byggeriet måtte tilkomme ekstraomkostninger, der ville umuliggøre en opførelse inden for den økonomiske ramme til rådighed for boligselskabet.

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.9.4

SKM2014.554.SR

Salg af eksisterende bygning med tilhørende grund blev sidestillet med salg af byggegrund. Købsaftalen var betinget af indgåelse af aftale om byggeprojekt på grunden. Købsaftalen var ligeledes betinget af vedtagelse af en ny lokalplan.
Uanset at gavlen på den eksisterende bygning genbruges, er der tale om opførelse af en ny bygning.

Landsskatteretten har ændret Skatterådets bindende svar. Se SKM2016.82.LSR.
SKM2014.496.SR. Salg af fast ejendom med eksisterende bygninger blev anset for momspligtigt salg af en byggegrund, da det bl.a. fremgik af den oprindelige købsaftale i modsætning til et efterfølgende tillæg til købsaftalen, at køber havde til hensigt at nedrive samtlige eksisterende bygninger på ejendommen. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at salget af den faste ejendom var en momsfri virksomhedsoverdragelse efter ML § 8, stk. 1, eller at salget var momsfrit efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, som salg af gamle bygninger.
SKM2014.322.SR Skatterådet bekræfter, at overdragelserne af et byggeprojekt bestående af en grund med påbegyndte byggerier af 3 boligblokke ikke omfattes af momspligten indført ved lov nr. 520 af 12. juni 2009. Rådet har herved henset til, at støbningen af fundamenterne er påbegyndt inden den 1. januar 2011, samt at de planlagte ændringer af byggerierne, som man har opnået byggetilladelse til i december 2010, ikke er af en sådan karakter, at byggerierne vil skulle vurderes på ny i momsmæssig henseende ved genoptagelsen af byggeriet.
 SKM2014.72.SR Skatterådet fandt, at et holdingselskabs (moderselskab) køb og besiddelse af byggegrunde under visse betingelser kan anses som passiv kapitalanbringelse, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.
Med hensyn til om aktiviteten vurderes som økonomisk virksomhed eller passiv kapitalanbringelse, henvises der til de betingelser, der er oplistet i SKM 2010.445.SKAT, der gælder for finansielle aktiviteter/investeringsaktiviteter.
Se afsnit D.A.3.1.4.2.1 og afsnit D.A.3.1.4.2.4
SKM2013.870.SR Skatterådet afviste, at en offentligretlig myndigheds salg af en eksisterende ejendom var momsfritaget, som følge af at den offentlige myndighed ved salget ikke agerede som en afgiftspligtig person, men bekræftede at salget alligevel ville være momsfritaget, da der ikke var tale om salg af en byggegrund.
SKM2013.860.SR Areal anses som byggegrund. Landbrugspligten på arealet var tilladt ophævet, betinget af tinglysning af deklaration om endelig vedtaget lokalplanplan, hvorved arealet udlægges til erhvervsformål.
SKM2013.824.SR

Salg af et havneareal hvorpå der er opført et bolværk langs hele havnekanten er at anse som salg af en byggegrund. I Skatterådets afgørelse er det tillagt vægt, at salget er betinget af, at der endeligt vedtages lokalplan, der muliggør opførelse af hotel/kontor/bolig/butik.

Hvis bebyggelsens - bolværkets - karakter ikke opfylder helt grundlæggende krav til den fremtidige anvendelse, og leveringen sker med henblik på opførelse af en ny bygning, må leveringen skulle anses for levering af en byggegrund.

Landsskatteretten har delvist ændret Skatterådets afgørelse. Se SKM2016.634.LSR, ved redaktionens afslutning overvejer Skatteministeriet konsekvenserne af denne afgørelse.

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.4.5.3

SKM2013.756.SR Et areal med vejanlæg er ikke en byggegrund. Leveringen sker med henblik på opførelse af nye bygninger, men den fremtidige anvendelse af arealet vil forblive den samme som før leveringen.
SKM2013.723.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne sælge et vandareal i Y-bassin i X-havn, der påtænkes opfyldt med tilhørende byggeretter, uden tillæg af moms, da vandarealet er en fast ejendom omfattet af momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, 1. pkt., og vandarealet er en byggegrund, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra b.
SKM2013.659.SR Skatterådet bekræfter, at arealer uden bygninger i landzone er byggegrunde. Arealet erhverves med henblik på anlæggelse af et regnvandsbassin, hvilket kræver en landzonetilladelse.
Skatterådet bekræfter, at fredsskov ikke er en byggegrund.
SKM2013.483.SR  Efter en konkret vurdering af de faktiske forhold bekræfter Skatterådet, at en byggegrund kan sælges uden moms, fordi byggegrunden alene har været udlejet momsfrit inden salget. Dette gælder i det konkrete tilfælde også, hvis lejer ifølge lejeaftalen har en forkøbsret.
SKM2013.309.SR Salg af en udlejningsejendom med ét erhvervslejemål og et antal boliglejemål var momspligtigt. Boliglejemålene var uopsagte på salgstidspunktet. Det fremgik af købsaftalen, at ejendommen var erhvervet med henblik på nedrivning. Sælger havde foretaget en ansvarsfraskrivelse og aftalen var betinget af indhentelse af de nødvendige tilladelser til nedrivning og opførelse af nye bygninger. Sælger var ikke involveret i nedrivningen.

SKM2013.231.SR

Arealer, som stødte op til en fredet bygning, var byggegrunde.
SKM2013.215.SR

Salget anses som momspligtigt salg af en byggegrund og ikke salg af en "gammel" bygning, når sælger inden salgstidspunktet havde indhentet kommunens tilladelse til nedrivning af bygningen, havde ansøgt om byggetilladelse, havde opsagt ejendommens lejemål, samt at det fremgik af købsaftalen, at ejendommen af køber blev erhvervet med henblik på opførelse af lejligheder og videresalg heraf.

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.23.2.

SKM2013.188.SR

En kommunes salg af et parkeringsareal og en p-kælder, der ikke blev drevet som momspligtig virksomhed, samt salg af et tidligere studenter hus, der blev udlejet momsfrit, blev af Skatterådet anset som salg af "gamle" bygninger, og der skulle ikke betales moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Hvis kommunen stiller krav til køber om udnyttelse af byggemuligheden på parkeringsarealet i henhold til gældende lokalplan, inden for en given frist, vil salget blive anset som momspligtig salg af en byggegrund.

Hvis der stilles krav til køber om nedrivning og nybygning i henhold til gældende lokalplan, inden for en given frist, vil salget ligeledes blive anset som momspligtig salg af en byggegrund.  

SKM2013.167.SR Skatterådet anså et salg af en bebygget grund, som et reelt salg af en "gammel" bygning med tilhørende jord, der var momsfrit efter ML § 13, stk. 1, nr. 9.
SKM2013.65.SR

Skatterådet fandt, at et grundstykke, som i lokalplanen var udlagt i delområder, hvor delområde 1 tillod helårsbebyggelse og delområde 2 var udlagt til fællesareal, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttelse af hedearealer, opfyldte momsbekendtgørelsens definition på en byggegrund. De begrænsninger, som grundstykket var pålagt med hensyn til bebyggelsens karakter og placering, kunne ikke føre til noget andet resultat.

SKM2013.49.SR

Salg af et areal i landzone, fra en afgiftspligtig landbrugsbedrift til brug for andet erhverv, er momspligtig salg af en byggegrund, fordi landbrugspligten ved salget bortfalder og arealet i princippet vil kunne bebygges.

SKM2012.718.SR

I sagen, der vedrører overdragelse af samme ejendom og i nær tidsmæssig tilknytning til ejendomsoverdragelsen i SKM2012.505.SR, bekræftede Skatterådet, at spørgers salg er omfattet af ML § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, som salg af en byggegrund.

Det fremgik således af overdragelsesaftalen, at køber erhverver ejendommen med henblik på nedrivning samt opførelse af et nyt byggeri - og ikke med henblik på anvendelse af de eksisterende bygninger - og at sælger ikke hæfter for det sædvanlige mangelsansvar ved de eksisterende bygninger.

SKM2012.684.SR Skatterådet bekræftede, at spørgers salg af en ejendom bestående af et grundstykke, hvorpå der er opført 2 dobbelthuse, ikke vil udløse momspligt - idet byggeriet, herunder støbning af fundamentet, er påbegyndt i 2007/2008, dvs. før ændringen af ML § 13, stk. 1, nr. 9. Det er i sagen oplyst, at der forelå en udstykningsplan for ejendommen, som muliggjorde yderligere udstykning af ejendommen og opførelse af et antal boliger som en sammenhængende bebyggelse. Købers eventuelle senere udstykning og salg af byggegrunde fra ejendommen skal vurderes selvstændigt i forhold til ML § 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b.
SKM2012.640.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at salg af en ejendom vil være fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1,nr. 9, 1. pkt., hvis der på grunden opføres én bygning, og ejendommen (bygning og grunden godt 7 ha.) først sælges, når ejendommen efter bestemmelserne i bekendtgørelsen til momslovens § 39 a, stk. 2 vil udgøre en 'gammel' bygning.

Skatterådet fandt, at salget af en grund, hvis formål efter lokalplanen er boligbebyggelse med ca. 134 boliger, og hvorpå der kun er opført én bygning, i momsmæssig sammenhæng skal anses som en levering af en byggegrund, fordi den fremtidige anvendelse af denne ene bygning ikke opfylder det formål, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til boligbebyggelse med ca. 134 boliger.

SKM2012.505.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers salg af en fast ejendom var et momspligtigt salg af en byggegrund. Spørgers salg ansås i den konkrete situation for salg af "gamle" bygninger med tilhørende jord og således momsfritaget efter ML § 13, stk. 1, nr. 9. Se tillige SKM2012.416.SR
SKM2012.416.SR Der skulle ikke betales moms af salget af 2 bebyggede ejendomme til et ejendomsudviklingsselskab, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9, uanset det måtte antages som givet, at køber på baggrund af en vedtaget lokalplan for området, ville nedrive ejendommene med henblik på opførelse af butikker m.v.   Se tillige SKM2010.745.SR
SKM2011.624.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en byggegrund, ikke var omfattet af momspligten, uanset at andre retlige forhold vedrørende vejbyggelinier umuliggør genbebyggelse.

SKM2011.45.SR Skatterådet bekræftede, at salg af en grund, som i følge lokalplan er udlagt til boligformål, og hvorpå der er opført en garage/et udhus, skal anses for levering af en byggegrund, fordi den fremtidige anvendelse af den på grunden beliggende bebyggelse, ikke opfylder det formål til beboelse, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til helårsbebyggelse.  

SKM2010.807.SR

Arealer er ikke omfattet af definitionen på byggegrunde, når arealet kun 1) indgår i et perspektivområde i kommuneplanen, 2) i kommuneplanen er udlagt til byudvikling med rammebestemmelser eller 3) er udlagt til byudvikling med rammebestemmelser og er omfattet af et forslag til lokalplan.

Arealer, som en kommune sælger til sammenlægning med købers ejendom, og hvor arealet har en så ringe størrelse, at det ikke kan bebygges selvstændigt, er ikke omfattet af definitionen på en byggegrund.