Bestemmelsen om momsfritagelse for lotterier og lignende samt spil om penge i ML § 13, stk. 1, nr. 12) har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

12) Lotterier og lign. samt spil om penge, herunder spil på totalisator eller anden lignende måde."

Bestemmelsen er en implementering i dansk ret af art. 135, stk. 1, litra i) i momssystemdirektivet, der har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

i) væddemål, lotterier og andre former for hasardspil eller spil om penge, på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt af hver medlemsstat"