Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af momsfritagelsen for lotterier og lignende.

Afsnittet indeholder:

 • Momsfritagne lotterier og lignende
 • Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Momsfritagne lotterier og lignende

I det følgende gennemgås først transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen og derefter transaktioner, der ikke er omfattet af momsfritagelsen.

Transaktioner, der er omfattet af momsfritagelsen

Følgende transaktioner er omfattet af momsfritagelsen for lotterier og lignende:

 • Salg af lodder, kuponer, spilleplader mv. til deltagelse i
  • Lotterier
  • Tombola
  • Amerikansk lotteri
  • Bankospil
  • Tipning
  • Lotto
  • Skrabespil
  • Forskellige former for oddsspil mv.

Momsfritagelsen kan ikke betinges af, at der er givet en tilladelse efter lov om spil i de tilfælde, hvor dette kræves. Se afsnit D.A.5.12.3 med omtalen af dommen i de forenede sager C-453/02 og C-462/02, Linneweber og Akritidis. Se endvidere C-283/95, Fischer.

Transaktioner, der ikke er omfattet af momsfritagelsen

Momsfritagelsen omfatter ikke følgende transaktioner, der derfor er momspligtige:

 • Omsætning på basarer, byfester, loppemarkeder og lignende i salgsboder, herunder salg af adgang til deltagelse i
  • lykkehjul
  • fiskedamme
  • skydeboder
  • roulettespil
  • spilleautomater.
  • Lotterier mv., der udøves på almindelige erhvervsmæssig basis, eksempelvis spil i bingohaller.

Ydelser i forbindelse med lotterier og lignende

Ydelser i forbindelse med salg af tips, lotto o.lign. lotterier

De ydelser kiosker m.fl. leverer i forbindelse med salg af tips, lotto og lignende lotterier er momspligtige, jf. ML § 4, stk. 1.

Det betyder, at kiosker m.fl. skal betale moms af det honorar, de modtager fra spiludbyderen, f.eks. Danske Spil A/S, for at levere ydelserne. Gebyr til tipsforhandlere for edb-udskrivning af datatipskuponer, gebyrer ved fornyelse af lodder samt ved gevinstudbetaling i klasselotteri og forhandlerafgift opkrævet af Dansk Tipstjeneste A/S fra tipsforhandlere i forbindelse med online-tipning er også momspligtige.

Ydelser i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater

De ydelser, som spillesteder (spillehaller, kiosker m.m.) leverer til spiludbyderen (den der har spilletilladelsen) i forbindelse med spil på gevinstgivende spilleautomater i form af at stille gulvplads til rådighed, levere elektricitet, rengøre arealerne og servicere spillerne med pengeveksling m.m. kan anses for at være formidlingsydelser leveret af spillestederne i eget navn og for fremmed regning, jf. ML § 4, stk. 4. Se evt. D.A.4.2.3.

Da spil om penge er fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 12, er de formidlingsydelser spillestederne leverer i eget navn og for fremmed regning også fritaget for moms.

Det betyder, at spillestederne ikke skal betale moms af de honorar, de modtager fra spiludbyderen for at levere ydelserne. Momsmæssigt anses honorarerne for en del af vederlaget for spilleydelser leveret til spillerne. Se D.A.4.2.3.

Spil fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, nr. 12, er omfattet af lønsumsafgiftspligten, jf. LAL § 1, stk. 1, 1. pkt.

Det betyder, at spillestederne er omfattet af lønsumsafgiftspligten, og skal betale en afgift på 6,37 pct. af lønsumsafgiftsgrundlaget (lønsummen). Se D.B.2.8.3.

Se nærmere om spilleautomater under D.A.5.12.3.

Bemærk

Praksis vedrørende den momsmæssige behandling af ydelser i forbindelse med spil mv. blev ændret med virkning fra 1. januar 2012. Se SKM2010.137.SKAT. For en beskrivelse af tidligere praksis henvises til tidligere versioner af den juridiske vejledning.

Se også

Se også SKM2009.428.SKAT og SKM2010.137.SKAT.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-89/05, United Utilities

Undtagelsen i momssystemdirektivet om væddemål, lotterier mv., skal fortolkes strengt, da det er en undtagelse fra det almindelige princip. Fritagelsen er begrundet i praktiske hensyn, og ikke som visse andre fritagelser, i almen interesse. Aktiviteter, der på ingen måde er karakteriseret ved tildeling af en chance for gevinst til de personer, der indgår væddemål, og som samtidig hermed accepterer en risiko for at skulle finansiere disse gevinster, er ikke omfattet af momsfritagelsen for væddemål, lotterier mv. "Call center"-tjenesteydelser, der foretages pr. telefon til fordel for en væddemålsarrangør, der bl.a. omfatter tjenesteyderens personales accept af væddemål i arrangørens navn, udgør ikke en væddemålstransaktion, og er derfor ikke omfattet af momsfritagelsen.

 

Skatterådet

SKM2007.313.SR

Aktiviteter i form af organisering af lotterier, herunder design, produktion og salg af lodsedler, for velgørende foreninger, anset for momspligtige aktiviteter.