Bestemmelsen om momsfritagelse for levering af frimærker i ML § 13, stk. 1, nr. 14) har følgende ordlyd:

"Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

14) Frimærker leveret til pålydende værdi, som kan anvendes til frankering her i landet, stempelmærker og lignende værdimærker."

Bestemmelsen er en implementering i dansk ret af art. 135, stk. 1, litra h) i momssystemdirektivet, der har følgende ordlyd:

"Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner:

h) levering til pålydende værdi af postfrimærker, som kan anvendes til frankering indenfor deres respektive områder, stempelmærker og andre lignende værdimærker"