Regel

 

ML § 13, stk. 2, har følgende ordlyd:

 

"§ 13. Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

Stk. 2) Levering af varer, der alene har været anvendt i forbindelse med virksomhed, der er fritaget for afgift efter stk. 1, eller af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra retten til fradrag efter kapitel 9, er fritaget for afgift."

 

Bestemmelsen har hjemmel i momssystemdirektivets artikel 136.

 

Direktivet har følgende ordlyd:

 

"Artikel 136

Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: 

a)  levering af varer, der udelukkende har været anvendt i forbindelse med sådanne former for virksomhed, som er fritaget for afgift i medfør af artikel 132, 135, 371, 375, 376 og 377, artikel 378, stk. 2, artikel 379, stk. 2, samt artikel 380-390, såfremt disse varer ikke har givet ret til fradrag

b)  levering af varer, hvis anskaffelse eller anvendelse har været undtaget fra fradragsretten i medfør af artikel 176."