Indhold

Dette afsnit handler om betingelserne for at få momsfritagelse for salg af virksomhedens driftsmidler.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omfanget af momsfritagelsen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når varer anvendes som led i udøvelse af økonomisk virksomhed efter ML § 3, og der ikke er ret til fradrag for momsen ved anskaffelsen af varerne, fordi

  • de udelukkende anvendes til leveringer, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1, eller
  • anskaffelsen er undtaget fra retten til at fradrage købsmomsen efter andre bestemmelser i momslovens kapitel 9

vil opkrævning af moms ved et efterfølgende salg føre til dobbeltbetaling af moms.

På denne baggrund er der momsfritagelse for de omhandlede leveringer. Se ML § 13, stk. 2.

Omfanget af momsfritagelsen

Momsfritagelsen omfatter først og fremmest videresalg af driftsmidler, der er erhvervet af en momspligtig person udelukkende til brug for aktiviteter, der er fritaget for moms efter ML § 13, stk. 1. Se SKM2013.271.SR og SKM2013.483.SR. Se også SKM2014.408.SR og SKM2014.693.SR, hvor byggegrunde ikke blev omfattet af momsfritagelsen samt SKM2016.105.SR og SKM2016.289.SR, hvor nye bygninger med tilhørende jord ikke blev omfattet af momsfritagelsen.

Derudover er en momspligtig persons videresalg af driftsmidler momsfritaget, når anskaffelsen eller anvendelsen har været undtaget fra retten til fradrag for købsmomsen efter bestemmelser i momslovens kapitel 9. Det gælder fx anskaffelse og drift af personbiler efter ML § 42, stk. 1, nr. 7.

Fritagelsen omfatter ikke den moms, som er betalt ved købet af driftsmidlerne. Se EF-domstolens dom i de forenede sager C-18/05, Casa di cura privata Salus SpA) og C-155/05, Villa Maria Beatrice Hospital Srl. 

Fritagelsen omfatter heller ikke salg af driftsmidler, hvor virksomheden havde fradragsret for moms af erhvervelsen, men ikke faktisk har opnået fradrag for nogen købsmoms, fordi der ved erhvervelsen ikke er anført moms på en faktura. Fx ved køb fra private eller køb fra momspligtige personer, der ikke har deklareret moms, fordi salget er omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 2.

Salg af driftsmidler - fast ejendom - der alene har været anvendt til udlejning

Et sommerhus beliggende på et stort areal, havde været udlejet uden moms. Efterfølgende havde ejerne foranlediget sommerhuset nedrevet, foranlediget byggemodning mv. og udstykning af arealet. 
Landsskatteretten fandt, at den "vare", der blev solgt ikke var sommerhuset, men en byggegrund. Da byggegrunden ikke havde været anvendt af ejerne i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed, kunne salget ikke omfattes af ML § 13, stk. 2. Se SKM2015.627.LSR.

Salg af et areal, der først havde været anvendt i en momspligtig landbrugsbedrift og derefter havde været lejet ud uden moms, kunne sælges momsfrit efter ML § 13, stk. 2.
Ved vedtagelse af en lokalplan blev arealet udlagt til byggegrunde og havde derved ændret karakter. Da byggegrundene alene havde været anvendt til momsfri udlejning, kunne disse sælges uden moms.

En fast ejendom, en børneinstitution, der udelukkende siden dens opførelse, havde været udlejet uden moms, var ved salget omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 2. Se SKM2016.141.SR.  

Et samlet salg af en udlejningsejendom, der udelukkende er udlejet uden moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8, kunne efter en konkret vurdering af de faktuelle forhold - herunder at salget vedrører et samlet salg af 2 bygninger opført i 3 etaper på samme matrikel, at opførelsen er sket med henblik på momsfri udlejning, at der ikke er taget fradrag for moms, at ejendommen ikke er opdelt i ejerlejligheder, at alle lejlighederne/boligerne er udlejet på tidsubegrænsede standardlejekontrakter samt at køber vil videredrive ejendommen som udlejningsejendom - ske momsfrit efter ML § 13, stk. 2. Se SKM2016.555.SR.

Fast ejendom - salg efter udlejning

Levering af byggegrunde og nye bygninger med tilhørende grund er momspligtig, jf. ML § 4, stk. 1 og § 13, stk. 1, nr. 9, litra a og b. Momsfritagelsen i ML § 13, stk. 2, er en undtagelse til denne hovedregel.

Momsfritagelse efter ML § 13, stk. 2, fordrer, at ejendommen alene har været anvendt til momsfritaget udlejning. Dette betyder efter Skattestyrelsens opfattelse, at en ny bygning skal være opført og anvendt udelukkende som led i udlejningsaktivitet for at kunne omfattes af ML § 13, stk. 2. ML § 13, stk. 2, er en undtagelse til hovedreglen om momspligtig levering, jf. ML § 4. EU-Domstolen har i flere tilfælde udtalt, at undtagelser for momspligten skal fortolkes indskrænkende, jf. eksempelvis sag C-461/08, Don Bosco, præmis 25. Dansk retspraksis er i overensstemmelse hermed.

EU-Domstolen har ligeledes i sagerne C-543/11, Maasdriel, præmis 32, og C-326/11, J.J. Komen, præmis 33, udtalt, at parternes erklærede hensigt vedrørende pligten til at betale moms af en transaktion skal tages i betragtning i forbindelse med en samlet vurdering af transaktionens omstændigheder under forudsætning af, at de understøttes af objektive beviselementer.

En afgiftspligtig person, som handler i denne egenskab, må, hvis han påberåber sig ML § 13, stk. 2, kunne forelægge sådanne objektive beviselementer, at det kan anses for godtgjort, at salget er omfattet af undtagelsesreglen. Med andre ord er det sælgeren, der skal godtgøre, at salget falder uden for hovedreglen om en momspligtig levering.

Eksempelvis vil følgende dokumenter kunne indeholde oplysninger til belysning af, hvilken aktivitet, som den faste ejendom har indgået i eller er tiltænkt at indgå i: aftaler om finansiering, budgetoversigter, købsaftaler, lejeaftaler, aftaler om salg af byggeret, aftaler om boligadministration, aftale med mægler, lokalplaner, årsregnskaber, pressemeddelelser og annoncering.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
EU-domme
De forenede sager C-18/05 og C-155/05 Domstolen fastslår, at det første sætningsled i artikel 13, punkt B, litra c) (nu momssystemdirektivets artikel 136, litra a) skal fortolkes således, at den fritagelse, det foreskriver, udelukkende finder anvendelse på videresalg af goder, der forudgående er erhvervet af en afgiftspligtig person til brug for en form for virksomhed, der er fritaget efter artikel 13 (nu momssystemdirektivets artikel 131-135), for så vidt som den indgående moms, der er erlagt ved den oprindelige erhvervelse af disse goder, ikke har givet ret til fradrag.  
Sag C-280/04, Jyske Finans A/S Dommen vedrører fortolkningen af 6. momsdirektivs artikel 13, punkt B, litra c) (nu momssystemdirektivets artikel 136, litra a), og af begrebet "afgiftspligtig videreforhandler" i direktivets artikel 26a, punkt A, litra e).

Spørgsmålene var forelagt for domstolen i forbindelse med en retssag for Vestre Landsret, hvor det omtvistede spørgsmål var både, om told- og skattemyndighederne efter 6. momsdirektiv og momsloven var afskåret fra at kræve, at sagsøger, Jyske Finans A/S, skulle opkræve moms i forbindelse med salg af brugte personbiler, når bilerne, der havde været anvendt af selskabet til momspligtig leasing, var købt af afgiftspligtige personer, der ikke havde deklareret moms af bilens pris, hvorfor selskabet ikke havde kunnet udøve nogen fradragsret i forbindelse med købet, og om sagsøger for at undgå betaling af moms var berettiget til at anvende særordningen for brugte varer mv.

EF-domstolen fastslår i dommen, for så vidt angår det første spørgsmål, at reglerne i direktivets artikel 13, punkt B, litra c), ikke er til hinder for at sagsøger i hovedsagen for den nationale domstol efter momsloven, er anset for pligtig til at betale moms ved videresalg efter endt leasing af de af sagen omhandlede brugte biler. For så vidt angår det andet spørgsmål henvises til afsnit D.A.18.2.

 
Landsskatteretten

SKM2019.295.LSR

SKM2019.294.LSR

Landsskatteretten fandt efter en konkret vurdering, at selskabets salg af en lejlighed var fritaget for moms, jf. ML § 13, stk. 2. Landsskatteretten havde herved henset til, at lejligheden alene havde været anvendt i selskabets momsfritagne udlejningsaktivitet, ligesom selskabet ikke havde haft adgang til fradrag for moms ved anskaffelsen eller anvendelsen af lejligheden.

Landsskatteretten ændrer herved Skatterådets bindende svar SKM2016.289.SR og SKM2016.359.SR

SKM2016.319.LSR

En grund, der var erhvervet som led i et byggeprojekt, der var en momspligtig aktivitet, kunne ikke sælges momsfrit. LSR fandt ikke, at en midlertidig momsfri udlejning pga. markedssituationen kunne medføre et andet resultat.

Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse i SKM2014.693.SR

SKM2015.627.LSR

Ejerne havde udlejet et sommerhus på et stort areal. Efterfølgende havde de nedrevet sommerhuset, foretaget byggemodning mv. og udstykket arealet. 

Landsskatteretten fandt, at den "vare", der blev solgt ikke var sommerhuset, men en byggegrund. Da byggegrunden ikke havde været anvendt af ejerne i forbindelse med momsfritaget virksomhed, kunne salget ikke omfattes af ML § 13, stk. 2.

Stadfæstelse af Skatterådets afgørelse SKM2013.169.SR.

Afgørelsen er også beskrevet i D.A.3.1.4.2.1

 SKM2004.235.LSR

Sagen vedrører en bilforhandlers salg af demo-biler mv. Nogle af bilerne havde forinden salget været udtaget med betaling af moms til anvendelse i forhandlerens virksomhed og indregistreret i dennes navn til demonstrationskørsel og virksomhedens egen ærindekørsel, jf. ML § 5, stk. 2.

Landsskatteretten fandt, at salget af bilerne kunne ske momsfrit efter ML § 13, stk. 2.

 
Skatterådet
SKM2020.554.SR

Sagen handler om salg af fast ejendom og om hvorvidt Spørger kan sælge et bortforpagtet areal momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af et delområde, kan ske momsfrit.

 
SKM2020.548.SR

Sagen handler om salg af fast ejendom og om hvorvidt Spørger kan sælge dele af en matrikel momsfrit efter momslovens § 13, stk. 2.

I overensstemmelse med Spørgers ønske, kan Skatterådet bekræfte, at overdragelsen af et delområde, kan ske momsfrit.

 
SKM2020.383.SR

Lejligheder, der er sat til salg (momspligtig aktivitet) på tidspunktet for opgørelse af reguleringsbeløbet, og først udlejes det efterfølgende regnskabsår, kan ikke anses for at udgøre udlejningsejendomme, der vil kunne sælges momsfrit.

Lejligheder, der er opført med henblik på salg, men udlejes i samme regnskabs år, hvor de er færdiggjort, kan anses for at udgøre udlejningsejendomme, der vil kunne sælges momsfrit. Lejlighederne vil ikke være sat til salg (momspligtig aktivitet) på tidspunktet for opgørelsen af reguleringsbeløbet, og hele den fratrukne moms vil skulle berigtiges på én gang. 

 
SKM2020.263.SR En fast ejendom, som var ibrugtaget til momsfritaget udlejning, kunne med henvisning til SKM2019.294.LSR og SKM2019.295.LSR, sælges momsfritaget.  
SKM2018.386.SR

Sagen omhandler salg af fast ejendom - bortforpagtet landbrugsjord i landzone, som skifter status til en byggegrund i byzone. 

Skatterådet kan i sagen bekræfte, at salg af matr. nr. XX kan ske momsfrit jf. ML § 13, stk. 2.

Skatterådet kan endvidere bekræfte, at spørgers optionspræmie på matr. nr. XX er momsfri.

Det fremgår blandt andet af begrundelsen at :

Som nærværende sag er oplyst og i det omfang at lokalplanen vedtages/træder i kraft som forudsat og den momsfri bortforpagtning fortsætter indtil salget af matrikel XX har fundet sted, er det i lighed med SKM2016.254.SR, SKATs opfattelse, at den "vare", der vil blive solgt, ikke er bortforpagtet landbrugsjord, men en byggegrund.

I tiden fra den kommende lokalplans ikrafttræden til salget af arealet vil finde sted, vil spørger alene have anvendt det pågældende areal til momsfritaget udlejning, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8. 

SKM2017.386.SR Skatterådet bekræfter, at en almen boligforening kan sælge to storparceller uden moms, jf. ML § 13, stk. 2, idet parcellerne var erhvervet med henblik på boligforeningsdrift.
SKM2016.555.SR

Skatterådet bekræfter, at et samlet salg af en udlejningsejendom, der udelukkende er udlejet uden moms, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8, kan ske momsfrit ifølge ML § 13, stk. 2.

Afgørelsen er truffet efter en konkret vurdering af de faktuelle forhold, herunder at salget vedrører et samlet salg af 2 bygninger opført i 3 etaper på samme matrikel, at opførelsen er sket med henblik på momsfri udlejning, at der ikke er taget fradrag for moms, at ejendommen ikke er opdelt i ejerlejligheder, at alle lejlighederne/boligerne er udlejet på tidsubegrænsede standardlejekontrakter samt at køber vil videredrive ejendommen som udlejningsejendom.

SKM2016.254.SR Salg af et areal, der først havde været anvendt i en momspligtig landbrugsbedrift og derefter havde været lejet ud uden moms, kunne sælges momsfrit efter ML § 13, stk. 2.
Ved vedtagelse af en lokalplan blev arealet udlagt til byggegrunde og havde derved ændret karakter. Da byggegrundene alene havde været anvendt til momsfri udlejning, kunne disse sælges uden moms.
Afgørelsen er også beskrevet i D.A.5.9.5.
SKM2016.141.SR

En fast ejendom, en børneinstitution, der udelukkende havde været udlejet uden moms, var ved salget omfattet af fritagelsen i ML § 13, stk. 2.

SKM2016.105.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørgers salg af ejerlejligheder, som havde været udlejet til boligformål, kunne ske uden moms. Det blev ikke anset for godtgjort, at ejendommene alene var erhvervet med henblik på udlejning.

 SKM2014.408.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at salg af byggegrunde, som havde været udlejet inden salget, var momsfritaget. Rådet tiltrådte, at den overordnede hensigt var at sælge grundene.

SKM2013.483.SR

Salg af en byggegrund var momsfritaget efter ML § 13, stk. 2, idet byggegrunden alene har været udlejet momsfrit inden salget. Dette gælder i det konkrete tilfælde også, hvis lejer ifølge lejeaftalen har en forkøbsret.

Boliger kan ved salg være momsfritaget efter ML § 13, stk. 2, når de opføres med henblik på momsfritaget udlejning, når der i forbindelse hermed ikke er taget fradrag for moms, samt når boligerne er udlejet i henhold til lejeloven, og derved er omfattet af tidsubegrænsede lejeaftaler mv. Dette gælder også, hvis lejer ifølge lejeatalen har en forkøbsret.

Boliger, der oprindeligt var opført med henblik på salg, og derefter overgår til ændret (momsfritaget) anvendelse, hvor boligerne lejes ud, for herefter at blive solgt, anses ikke for alene at have været anvendt i spørgers momsfritagne virksomhed. Boligerne vil ved salg igen ændre anvendelse tilbage til den oprindelige momspligtige antivitet - opførelse med henblik på salg - og salget vil derfor være momspligtigt. 

Afgørelsen er også beskrevet i afsnit D.A.5.9.4.1
SKM2013.271.SR Salg af fast ejendom var momsfritaget efter ML § 13, stk. 2. Ejendommen havde været anvendt til momsfritaget virksomhed (børneinstitution og plejehjem).
 SKM2013.215.SR

En ejendom kunne sælges uden moms efter ML § 13, stk. 2, fordi sælger udelukkende havde anvendt den faste ejendom i forbindelse med momsfritaget udlejningsvirksomhed.

 SKM2013.15.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger ikke skulle betale moms af salget af et landbrugsareal, når arealet havde været bortforpagtet og udelukkende anvendt i momsfritaget udlejningsvirksomhed. Det havde i denne forbindelse ikke betydning, at arealet var blevet udmatrikuleret inden salget, idet spørger ikke herved fandtes at have taget sådanne aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af jorden gennem mobilisering af midler, der svarer til dem der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder, at der forelå en ny økonomisk udnyttelse af arealet.

 SKM2012.683.SR

Skatterådet bekræftede, at spørger kan sælge de enkelte lejligheder i et ombygnings- og moderniseringsprojekt momsfrit efter ML § 13, stk. 2, når  lejligheden er opført og har været anvendt til udlejning til beboelse, og opførelse af lejlighederne således har været undtaget fra retten til fradrag.

Skatterådet bekræftede, at dette gælder selv om der indsættes en købsoption i lejeaftalerne, som giver lejeren en forkøbsret til lejligheden.

 SKM2012.608.SR

Skatterådet bekræftede, at spørgeren kan sælge en ejendom momsfrit efter ML § 13, stk. 2, idet spørgerens anskaffelse og anvendelse af ejendommen har været undtaget fra retten til fradrag.

 SKM2012.590.SR

Skatterådet bekræftede, at salget på tvangsauktion af et jordareal ikke var momspligtigt. Ejendommen var erhvervet til brug for sælgers udlejning af fast ejendom, og sælger havde ikke fradragsret for moms.
SKM2012.315.SR Salg af landbrugsjord, der i en årrække havde været udlejet uden moms til landbrugsformål, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8, var momsfritaget. Se dog tillige SKM2012.402.SR, hvorefter der skulle betales moms af salget af arealer, som inden udstykning mv. havde været udlejet uden moms, når udstykning og byggemodning af arealerne med henblik på salg udgjorde en sådan økonomisk udnyttelse af arealerne med henblik på indtægter af vis varighed, at ML § 13, stk. 2, ikke fandt anvendelse.
SKM2012.264.SR

Der skulle ikke betales moms af salg af en byggegrund, som var udstykket fra sælgers faste ejendom der udelukkende var anvendt til momsfri udlejning, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 8.

 SKM2010.842.SR Skatterådet bekræftede, at uanset at spørgers udlejning af grunde til ejere af sommerhuse udgør selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand, er et salg af grundene som bebyggede grunde efter ML § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, ikke momspligtigt, da grundene udelukkende har været anvendt i forbindelse med momsfritaget virksomhed. Se ML § 13, stk. 1, nr. 8.  

SKM2007.17.SR

Skatterådet har afgivet et bindende svar til en handelsskole, hvoraf det fremgår, at der efter ML § 13, stk. 2 ikke skulle betales moms ved skolens salg af bærbare computere, efter at computerne havde været udlejet til skolens elever, fordi selve udlejningen til eleverne var momsfri som leverance i nær tilknytning til skolens levering af momsfri undervisningsydelser. Se afsnit D.A.5.3. Computerne ansås således kun for at have været anvendt til skolens momsfri virksomhed, og det efterfølgende salg kunne ske momsfrit efter ML § 13, stk. 2.