Bestemmelserne om afgiftsfritagelse omfatter både nye og brugte køretøjer. Der kan gives afgiftsfritagelse for køretøjer, der tilhører bestemte personer, institutioner mv., for motorkøretøjer specielt indrettet til særlig anvendelse, for busser til erhvervsmæssig anvendelse, for visse last- og varevogne, for motorforvogne samt for påhængsvogne til beboelse (beboelsesvogne). Se REGAL § 2 om afgiftsfritagelse.

De fleste af disse køretøjer kan anmeldes til registrering i Motorregisteret uden afgiftsekspedition hos Motorstyrelsen.

For køretøjer, som ikke kan anmeldes til registrering uden en afgiftsekspedition hos Motorstyrelsen, skal der søges om afgiftsfritagelse.

Overgang til anden anvendelse

Et køretøj, som er fritaget for afgift, skal afgiftsberigtiges efter registreringsafgiftslovens almindelige bestemmelser om afgift af de pågældende køretøjer (REGAL §§ 4-5c), når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt. Se REGAL § 2, stk. 3 om betaling af afgift når betingelserne for afgiftsfritagelsen ikke længere er opfyldt.