Dato for udgivelse
17 Jun 2011 07:46
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
17 May 2011 11:03
SKM-nummer
SKM2011.410.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
BS 150-1139/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Ejendomsavancebeskatning
Emneord
Parcelhusreglen, anvendelse, anskaffelse, benyttelse
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgerens andel af avancen ved salg af et hus, der var registeret som et enfamiliehus, var skattefri i medfør af den administrative praksis vedrørende ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 om ejendomme der er erhvervet og anvendt som sommerhus/fritidsbolig.

Retten fandt det ikke ved sagsøgerens forklaringer og overfor et vidnes forklaringer bevist, at sagsøgeren havde erhvervet huset som sommerhus/fritidsbolig. Endvidere lagde retten til grund, at sagsøgeren havde overnattet i sommerhuset 2 gange, men fandt ikke de ganske få ophold og overnatninger tilstrækkeligt til at fastslå, at huset havde været anvendt som sommerhus/fritidsbolig.

Avancen var derfor skattepligtig eller udgangspunktet i lovens § 1, og Skatteministeriet blev frifundet.

Reference(r)

Ejendomsavancebeskatningsloven § 8, stk. 2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2011-1 E.J.1.6.1

Parter

A
(Advokat René Bjerre)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/Advokat Marianne Trojahn Kølle)

Afsagt af byretsdommer

H. S. Kristoffersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Under denne sag, der er anlagt den 26. februar 2010 har sagsøgeren, A, overfor sagsøgte, Skatteministeriet, nedlagt påstand om, at hans skatteansættclse for året 2005 nedsættes med 1.977.200 kr.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagsøgeren er skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningslovens § 1 for en fortjeneste opnået ved salg af en andel af en fast ejendom i 2005 eller om fortjenesten er skattefri efter lovens § 8, stk. 2.

Sagen er behandlet sammen med den tilsvarende sag mod B.

I Landsskatterettens afgørelse af 27. november 2009 hedder det blandt andet

"...

Sagens oplysninger

Klageren har den 2. maj 2005 i lige sameje med B erhvervet ejendommen ...1. Ejendommen er vurderet som et helårshus med et grundtilliggende på 140 m2. Klageren har bopæl på ...2. Endvidere driver klageren restaurant fra adressen ...3. Der er henholdsvis 1,2 km og 0,1 km afstand fra ...1 til sidstnævnte ejendomme. Sælgeren af ejendommen har fået lov til at anvende denne indtil 30. august 2005. Frem til salg af ejendommen den 12. oktober 2005 har der ikke været forbrug af varme, vand og el.

Skatteankenævnets afgørelse

Avance ved salg af klagerens andel af ejendommen ...1 er ansat til 1.977.200 kr.

Ejendommen er vurderet som et enfamiliehus. Klageren og hans medejer har kun ejet ejendommen i 5,5 måneder. Klageren har udarbejdet skitsetegning i maj 2005, der viser nybygget enfamiliehus i to plan. Repræsentantens påstand om at angivelsen i skema 49.009 om at ejendommen erhverves med henblik på nedrivning skyldes sælgers ansvarsfraskrivelse, kan ikke godkendes. Der er lagt vægt på, at sælgeren har undladt at fremskaffe tilstandsrapport, energimærke samt tilbud om ejerskifteforsikring. Sælgerens har endvidere fået lov til at medtage hårde hvidevarer og brændeovn. Sælgerens advokat har bekræftet, at der under forhandlingsforløbet om ejendommen ikke blev lagt skjul på, at det alene var grunden, som klageren var interesseret i. Påstand om at klageren havde ønske om sommerhus til privat brug, kan ikke godkendes, idet klageren ikke efterfølgende har erhvervet et sommerhus til privat benyttelse. Ejendommen er endvidere ikke anvendt som sommerhus for klageren i dennes ejertid. Der er lagt vægt på, at der ikke har været noget forbrug af varme, vand og el efter det tidspunkt, hvor sælger har aflæst målere og ejendommen videresælges til tredjemand. Endelige er der lagt vægt på, at klageren har sin private bopæl i umiddelbar nærhed af ejendommen.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har fremsat påstand om, at avance ved salg af klagerens andel af ejendommen ...1 nedsættes til 0 kr.

Klageren har anskaffet ejendommen med henblik på anvendelse som fritidsejendom m.v. Såfremt en ejendom er købt og anvendt som fritidsejendom, vil et salg være omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Ejendommen er vurderet som en helårsejendom, men også sælgeren af ejendommen anvendte den som fritidsejendom. Skema 49.009 er udfærdiget af sælgers advokat med henblik på at sikre sælger mod eventuelle mangelskrav i forbindelse med ejendommen. De udarbejdede skitsetegninger var alene anskaffet med henblik på, hvorledes ejendommen i fremtiden eventuelt kunne renoveres eller nybygges. Klageren og B har ikke over for sælgeren givet udtryk for, at ejendommen skulle nedrives, og at de alene var interesserede i grunden. Sælgerens advokat har ligeledes anført at: "Vedrørende formålet med erhvervelsen er dette blot blevet meddelt sælger efter endelig aftale var indgået". Idet klageren og B var meget interesseret i at købe ejendommen, og sælgeren var en speciel type, fik hun lov til at medtage de hårde hvidevarer og brændeovnen. Forhandlingerne om ejendommen havde verseret i en længere periode, og for at få handlen afsluttet accepterede man også disse krav fra sælger. For så vidt angår forbrug af el, vand og varme, har der ikke været tændt for varmen ¡ forbindelse med klagerens og Bs anvendelse af ejendommen. I forbindelse med opholdet på ejendommen har der været brygget kaffe, og man er gået i bad et par gange. Forbruget har ikke været væsentligt nok til at kunne aflæses på måleren. Der skal imidlertid et ikke uvæsentligt forbrug til, for at dette kan aflæses på målerne i en ældre ejendom. Ejendommens beliggenhed tæt på klagerens bopæl og restaurant var en forudsætning for, at klageren kunne botræne sin ældste søn, der har ... syndrom. Salget af ejendommen skete alene fordi man fik et tilbud fra G1 A/S, som man ikke kunne sige nej til.

Bemærkninger og begrundelse

Fortjeneste ved salg af fast ejendom medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavanceskatningslovens § 1, stk. 1.

Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal dog ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1. Fortjeneste ved afståelse af sommerhusejendomme og lignende, som ejeren eller dennes husstand har benyttet til privat formål i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, medregnes heller ikke til den skattepligtige indkomst, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2.

Sagens afgørelse må tage udgangspunkt i ejendommens vurderingsmæssige status. Ejendommen ...1, er vurderet som en helårsbolig.

Fortjeneste ved salg af en fast ejendom, der er vurderet som en helårsbeboelse, vil dog efter retspraksis være omfattet af skattefritagelsesbestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, hvis det må anses for godtgjort, at ejendommen er erhvervet som og anvendt som fritidsbolig, jf. SKM2007.209.HR.

Det påhviler ejendommens ejer at sandsynliggøre, at ejerlejligheden er erhvervet som og anvendt som en fritidsbolig.

Retten finder det ikke godtgjort, at ejendommen ...1 har været anvendt til private formål for klageren eller dennes husstand i en del af klagerens ejerperiode i ejendomsavancebeskatningslovens forstand. Der er særlig lagt vægt på, at ejendommen umiddelbart er erhvervet til nedrivning, hvortil kommer den korte afstand til klagerens bolig, og det lave forbrug af el, vand og varme, der har været i ejendommen. Det af repræsentanten og klageren anførte, kan ikke føre til andet resultat.

Idet den talmæssige opgørelse af avance ikke er bestridt, stadfæster Landsskatteretten herefter skatteankenævnets afgørelse.

..."

Om baggrunden for sagen bemærkes, at overtagelsen var den 1. maj 2005, og det fremgår af skødet, at løsøre, brændeovn og hårde hvidevarer ikke fulgte med i handlen.

Af det grønne indberetningsskema som blev indgivet af sælgers advokat, advokat SJ, er det ved afkrydsning angivet, at ejendommen blev erhvervet med henblik på nedrivning.

Den 24. september 2007 rettede SKAT henvendelse til advokat SJ, og det hedder her blandt andet:

"Til brug ved ligningen af køberne, anmodes om følgende supplerende oplysninger vedrørende det indsendte indberetningsskema:

  • Der er på skemaet anført, at ejendommen erhverves med henblik på nedrivning. Det bedes oplyst, om hvorfra denne oplysning stammer, en eventuel slutseddel, andet dokument eller mundtlig under forhandling om overdragelsen"

Advokaten besvarede henvendelsen således den 26. oktober 2010

"Under henvisning til Deres skrivelse af 24. september d.å. skal jeg herved meddele, at der ikke er underskrevet nogen købsaftale.

Køberne fik en option på at kunne købe ejendommen på de i det senere skøde anførte vilkår. Køberne meddelte ved skrivelse af 28. januar 2005, at de ville udnytte optionen.

Vedrørende formål med erhvervelsen er dette blot blevet meddelt sælger efter endelig aftale var indgået."

Herefter hedder det i et notat vedrørende en telefonsamtale mellem SKATs repræsentant og advokat SJ den 31. oktober 2007 blandt andet:

"På baggrund af brev af 26. oktober2007 fra advokat SJ, Advokatfirmeet R1 er SJ kontaktet telefonisk den 31. oktober 2007.

Notat vedrørende samtalen.

Advokat SJ oplyste, at han er i familie med sælgeren KL, og at det er ham, der har forestået forhandlingerne om salget af ejendommen.

Jeg forespurgte om den omtalte option.

Advokat SJ oplyste, at der ikke foreligger et optionsdokument, men at forløbet op til aftalen om overdragelse af ...1 var således, at ejendommen i efteråret 2004 skulle sælges, og at man i den forbindelse kom i kontakt med de senere købere.

Da det fremgik af forhandlingerne med køber, at planen med ejendommen var, at den skulle rives ned for at give plads til et nyt byggeprojekt, blev udbudsprisen sat derefter. Køberne mente at prisen var for høj, og forhandlingerne trak i langdrag. Til sidst satte sælger en endelig frist for købernes accept af sælger krav, idet man ellers ville sælge til anden side, da der var andre interesserede. Inden fristens udløb accepterede køberne i januar 2005 handelsbetingelserne.

Overtagelsesdagen blev sat til 1. maj 2005, men sælger havde ret til at råde over huset til det skulle rives ned, og denne rådighed blev udnyttet i hvert fald til august 2005.

Jeg forespurgte til det oplyste om, at ejendommen blev overdraget til nedrivning.

Advokat SJ oplyste, at dette ikke direkte fremgik af skødet, men at køberne gennem hele forhandlingsforløbet ikke var lagt skjul på, at det var meningen, at huset skulle rives ned, da det udelukkende var grunden køberne var ude efter. Huset blev også rent faktisk nedrevet, og der blev efterfølgende opført ferielejligheder."

Advokat SJ meddelte den 5. november 2007, at han kunne acceptere notatet.

Af notat vedrørende aflæsning af varme, vand og el den 30. august 2005 sammenholdt med afregninger pr. henholdsvis udgangen af oktober og udgangen af september fremgår det, at der ikke er registreret forbrug i denne periode.

Sagsøger og B solgte ejendommen til G1 A/S ved skøde af 14. oktober 2005 til overtagelse den 15. oktober, og købesummen udgjorde 5.700.000 kr.

Det fremgår videre af sagen, at forslag til lokalplan for området blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2005 efter at have været fremlagt offentligt fra den 22. juni 2005 til den 19. august 2005. Det fremgår blandt andet, at formålet med lokalplanen blandt andet var at sikre mulighed for at kunne nedrive eksisterende bebyggelse på blandt andet denne ejendom og derefter opføre 6 gavlhuse.

Af Skatteankenævnets afgørelse fremgår, at ejendommens bygninger havde et boligareal på 72m2 og var opført i 1857.

Sagsøger har fremlagt en udtalelse af 31. maj 2005 fra psykiatrien i amtet vedrørende hans søn, CA, født den ... 1989. Skrivelsen indeholder en diagnose og en epikrise, der blandt andet omtaler, at drengen har ... syndrom.

Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøger og B samt vidneforklaring af sagsøgers samleverske, DA, PS og SJ.

Forklaringer

Sagsøgeren har blandt andet forklaret, at han er direktør i et selskab, som driver restaurant på adressen ...3, og det gjorde selskabet også i 2004 og 2005. Han og B er barndomsvenner. Her har de mødtes hver sommer i mange år. B er uddannet bankmand.

I forbindelse med hans 40 års fødselsdag havde han talt med B om, at B og hans bror, CB, gerne ville overtage familiens sommerhus, men deres søskende ville ikke lade dem gøre det. Det var B noget ked af, og de var så enige om, at hvis de fandt noget interessant, kunne de tales ved om det. Han hørte så tilfældigt, at huset på ...1 var til salg. Det lå på byens bedste plads. Det har i mange år tilhørt KL. Det førte til, at han blev kontaktet af advokat SJ. Han skulle tale med B, så de kunne finde ud af, om han og B skulle købe huset, eller det var B og broderen. Han kunne se en idé i at have huset, fordi det lå kun ca. 100m hans restaurant og lige ved torvet og klitten.

Hans ældste søn, CA, som dengang var 15-16 år og nu er 21 år gammel, havde visse sociale problemer/... syndrom, og han havde brug for trygge og faste rammer. Huset kunne så fungere som et slags aflastningssted for CA og en slags botræning for ham, idet han her kunne være lidt hjemmefra. De kunne også bruge huset i forbindelse med restauranten til lidt afslapning i pauser f. eks. inden aften rykind'et.

B boede i ... men kom ofte til ..., og han boede så hos dem. Det var han ikke så interesseret i i længden, og de kom til at tale om, at det kunne være spændende at have et fælles bus, hvor de også kunne mødes med venner. Det kunne også være en mellemstation for B, når han skulle nordpå. Han forhandlede telefonisk med advokat SJ. De talte først om en pris på 1,1 - 1,2 mio. kr., men det ville SJ ikke acceptere. De talte i den forbindelse om husets stand og diskuterede så en pris på 1,7 mio. kr. De fik i slutningen af 2004 eller begyndelsen af 2005 en option på huset og overvejede finansieringsmulighederne.

De indgik så handlen. Sælger ville gerne have lov til at være i huset en sidste sommer, og det acccpterede de. Det var et krav fra advokat SJ, at sælgeren kunne være i huset i 3 måneder i sommeren. De kunne bruge det i perioden fra 1. maj og fremefter, når sælgeren ikke var der. I forbindelse med et besøg i huset, fik B lavet en kopi af nøglen. Han har selv været ved huset et par gange i sommerens løb, hvor de sad på terrassen. Sælgeren var der mest i juli og august måned. De har lavet kaffe i huset, som de har drukket på terrassen, men har ikke overnattet i perioden frem til udgangen af august.

Han husker ikke, om sælgeren skulle betale en leje for at bo i huset. Det har ikke været lejet ud til andre.

KL benyttede ikke huset efter udgangen af august. De havde glædet sig til at overtage huset. Der blev flyttet nogle enkelte møbler ind. Det drejede sig om to stole, en sofa, et bord og en lampe. Der var også en kaffemaskine eller el-kedel. I begyndelsen af september overnattede han og CA i huset - han mener det var fredag til lørdag. Han havde købt to madrasser i Jysk, og de sov på en hems. Lidt senere holdt de DAs fødselsdag den ... september ved huset, hvor de grillede på terrassen og havde besøg af 6-8 mennesker. Her overnattede han og CA der også. Han husker ikke præcist, hvem der deltog, men det var familiemedlemmer. Han og B havde så et par møder dernede ¡ september/oktober. Frem til udgangen af august havde han kun været på terrassen et par gange.

Huset var ikke up to date, og der skulle for eksempel være to badeværelser. Huset kunne heller ikke bruges til udlejning, som det var. Derfor fik de arkitekt JK til at lave udkast til en renovering. Han har overfor advokat SJ givet udtryk for, at huset trængte til en kraftig renovering, og han kan ikke udelukke, at han lidt hårdt og kontant har sagt, at det skulle rives ned. Det kan have været omkring tidspunktet for forhandlingen om optionen. Der var ingen grund til at lave tilstandsrapport, fordi huset blev handlet som beset, og de var klar over dets tilstand. Det var beliggenheden, de var interesseret i. De havde kontaktet arkitekten i april. Huset skulle "løftes", og der skulle laves kviste, ligesom der skulle være to toiletter, så der var mulighed for, at to familier kunne bruge huset eller B have sit eget badeværelse, når han var der. Det var i sommerperioden, hvor han havde meget travlt, og de var så enige om lige at "klappe hesten", og så kunne de drøfte renoveringen senere. De kom så ikke videre med det på dette tidspunkt.

Han afmeldte huset overfor værkerne pr. 15. oktober 2005. Der var en vandhane, der dryppede, og der var en smed i huset, som så aflæste vandforbruget. Han aflæste selv el-forbruget. Der havde ikke været brugt varme. Varmt vand fås via fjemvarmen. Sælgerens aflæsningsseddel havde han fået. Han mener, at der havde været et forbrug.

Han tror, at det var B, der blev kontaktet af køberen, der havde gang i et eller andet projekt, og der var en forhandling vistnok sidst i september. Han var ikke helt vild med at sælge, men der kom et beløb på bordet som gjorde, at det godt kunne være interessant. Det var B, der tog sig af forhandlingerne. De endte så med at sælge til de 5,7 mio. kr. De var enige om, at hvis de skulle sælge, skulle det være til en høj pris. Efterfølgende købte de ejendommen ...4 - han gennem et selskab og B personligt. De havde set en mulighed i at rive et baghus ned og få bygget en sommerbolig der. Det kunne de ikke opnå tilladelse til, og ejendommen blev solgt igen. Han har ikke senere købt noget sommerhus.

De havde ikke set huset indvendigt, inden de fik optionen, bortset fra at de havde kikket ind ad vinduet. De havde heller ikke set det indvendigt, da de ville udnytte optionen. Det var et perfekt sted for CA at bruge som aflastning, og han kunne også på en måde træne sig, så de kunne forsøge at få ham på efterskole. Han kunne komme lidt væk fra sine almindelige faste rammer. CA kunne komme lidt ud, og han og CA kunne så også i huset være sammen på en anden måde end de ellers plejede.

Når han og CA var i huset, spillede de forskellige spil på CAs bærbare computer og hyggede sig i øvrigt. Det indbo, der var, blev fjernet, da huset blev solgt. Det var ikke noget af værdi.

Det var nærliggende at bruge stedet også i forbindelse med restauranten, og hans hustru kunne også bruge det i pauser i forbindelse med hendes ansættelse i banken.

Hans hustru har familie i ..., og de kunne så også bruge huset, når de var på besøg. Han mener, han har oplyst om alle de nævnte forhold under skattesagen.

Han hørte først om projektet med gavlhusene engang i september måned. Han kendte ikke noget til lokalplanen fra juni måned.

B har blandt andet forklaret, at han arbejder med finansieringsløsninger og gældspleje, og det gjorde han også i 2004-2005. Desuden handler han nu med større erhvervsejendomme. Han er bankuddannet og arbejder meget sammen med banker.

Hans mor stammer fra ..., og han har kendt A fra han var helt lille.

Han var ikke med i indkøbsfasen vedrørende ejendommen, men han har i 2004 sagt, at han kunne være interesseret i en sommerbolig. Da hans bedstefar døde i 1996, efterlod han et sommerhus, som han og hans fire søskende kunne overtage, men en onkel blev boende i huset til begyndelsen af 2004. Da blev det så for så vidt ledigt, men andre var imod, at han og broderen CB skulle overtage huset. Han plejede at bo hos A, når han var i ..., men han syntes nu, at As børn var blevet så store, at det var synd, at de skulle rykke ud af deres værelse, når han kom. Han kom ofte og syntes efterhånden, at han var ved at være en belastning på ...2.

A fortalte ham så i efteråret 2004, at KL muligvis ville sælge, og A talte med advokat SJ om situationen. Han vidste, at det var et gammelt hus, som trængte til en kraftig renovering. Han var interesseret i at have sådan et sted for at kunne overnatte, når han var i ...

Op til den 28. januar2005 drøftede han situationen med advokat SJ og de måtte nu beslutte sig. Han havde ikke andre sommerhuse på det tidspunkt, og de handlede og overtog huset 1. maj. Sælger fik lov til at blive boende i sommeren. Det accepterede de, fordi de meget gerne ville have huset, da det lå godt. Han har overnattet i huset to gange. Den ene gang var sammen med PS. Anden gang var han på besøg hos A og ¡ øvrigt på vej til ....

Desuden har han været på terrassen to gange, hvor han har mødtes til hyggeligt samvær med A, en bankmand og en mægler. Det var efter den 30. august 2005. Desuden har han en enkelt gang været til en kop kaffe hos KL i sommeren 2005, hvor de sad på terrassen. Han tager mange gange til ... på endagsture. Han kender rigtig mange mennesker i området.

I forbindelse med overnatninger har han bare lavet morgenkaffe og har taget et hurtigt bad. Han har ikke haft varme på.

Han fik en henvendelse fra G1, imellem udgangen af august og midt i september 2005. Det var 6-8 uger før de skrev skødet under. G1 ville købe huset, og han kunne mærke, at G1 var modtagelig for nogle andre priser - han kunne høre, at G1 havde et råderum. Det var som om han vidste noget, som de ikke vidste. Han var villig til at give en god pris. Han og A diskuterede situationen og kom frem til, at de ville sælge, men ikke bare så de tjente en million eller halvanden. De kom så frem til, at de hver skulle lægge 2 millioner på deres anskaffelsespris. Det forlangte de, men de troede faktisk ikke på, at det gik igennem.

Han har set på flere andre huse senere, men har ikke købt noget Han vil gerne have et hus tæt på centrum.

De skulle have huset gjort mere tidssvarende, og derfor indhentede de i maj måned arkitekttegninger.

Han ved ikke, hvor advokat SJ har dette med "nedrivning" fra. Han har altid sagt, at huset skulle renoveres, men taget skulle ned, så det kunne genopbygges, og der kunne etableres to kviste. Han så kun huset udefra, indtil de skulle udnytte optionen. De tog kontakt til arkitekt JK efter at de havde udnyttet optionen. De vidste ikke, hvilken renovering de kunne få lov til at gennemføre. Han har ikke sat møbler ind. Dem der var, kom fra As mor. Han har ikke talt med A specifikt om, at stedet kunne virke som botræning for sønnen CA.

DA har blandt andet forklaret, at hun arbejder i F1 Bank som kundemedarbejder, og det gjorde hun også i 2004 og 2005. Hun har levet sammen med A i ca. 25 år, og de har to drenge. Hun kender B gennem A. B var interesseret i at have et sommerhus, og deres søn, CA, kunne også have brug for huset, fordi han på den måde kunne få et frirum, hvor han kunne være lidt for sig selv. CA har visse problemer af social karakter, og han har brug for ro. Han kunne på denne måde få lov til at have tid for sig selv og også lidt tid sammen med A et andet sted end derhjemme. Det gik godt de par gange A og CA var i huset.

De havde så mulighed for at finde ud af noget med et hus i fællesskab, og dette her hus lå godt. De drøftede det derhjemme og ville gerne gøre noget for CA. På den måde kunne de måske hjælpe ham med, at han fik lidt plads for sig selv. Hun var ikke med i forhandlingerne. Hun har været på ejendommen nogle gange. CA og A har overnattet i huset et par gange. De havde det jo ikke ret lang tid. Hun har ikke selv overnattet i huset.

De havde et arrangement med 6-8 venner, hvor de sad udenfor og hyggede sig ved huset. Det kan nemt have været i forbindelse med hendes fødselsdag. A overnattede i huset efter dette arrangement. Hun er ikke sikker på, om CA også gjorde. Hun tog hjem, idet sønnen på 12 år var derhjemme.

Hun kender ikke til salgsforløbet. Der kom et tilbud, som var lidt for svært at sige nej til. De har ikke købt noget sommerhus senere.

PS har blandt andet forklaret, at B er hans private bekendt. De har arbejdet sammen i en bank. Han kender ikke A. Han har været i ..., hvor han besøgte B i et sommerhus. Han mener, at det lå på torvet, men han kan ikke sige, om det var nr. ... Det var i 2005, hvor han boede i Sverige, og det var efter august måned - i september eller oktober. Han og B sås sjældent, og B havde så spurgt, om han kom på besøg. Han tog så turen, idet han besøgte andre familiemedlemmer og kom til ... over middag en lørdag. Han blev der så til søndag og overnattede i huset De havde været ude at spise om aftenen. Han sov på en hems og B i soveværelset. Han synes, det var et almindeligt sommerhus. Det var et gult stenhus.

SJ bar blandt andet forklaret, at han repræsenterede sin svigerinde, KL, ved salget. Hans bror var lige død, og det blev så i 2004 besluttet, at huset skulle sælges. Sagsøgerne kom så senere ind i billedet. Huset var ikke sat til salg ved en mægler. Det rygtedes imidlertid, at huset var til salg, og A kom på banen. De fandt ud af at erhvervelsen ikke skulle ske til privat brug. Det var et helårshus med en god beliggenhed i forhold til As virksomheder. Derfor spillede de noget højt spil med hensyn til udbudsprisen og satte den til 1,7 mio, kr. Køberne var stærkt interesserede. De accepterede så efter et længere forløb, og sagsøgerne fik en option til køb til udgangen af januar 2005. Den 28. januar tilkendegav de, at de ønskede at overtage ejendommen 1. september 2005 til 1,7 mio, kr. Det stod klart, at overtagelsen ikke var til privat formål, og han har ikke været i tvivl om, at ejendommen skulle rives ned. Det smertede hans svigerinde. A fortalte hende om et projekt de havde på grunden, hvor der ville blive et par lejligheder, og han spurgte hende, om det kunne tænkes, at en af disse kunne indgå i handlen. Dette har han fra svigerinden. Det var længe før de fik pengene i januar måned. Han kunne ikke selv rigtig komme "på plads" med A, som kom med en masse snik-snak, mens han havde mere reelle forhandlinger med B. For ham var der ingen tvivl om, at huset skulle rives ned, og derfor har han sat et kryds ud for nedrivning i indberetningsskemaet til kommunen. Han sendte kopi af skemaet til køberne og har ikke fået nogen indsigelse.

Han tror, at overtagelsesdag 1. september var sagsøgerens ønske, men der var en gensidig interesse, så sælger kunne blive i huset sommeren over. Den økonomiske overtagelse blev 1. maj 2005, men sælger kunne udnytte huset til 1. september mod at betale for forbrug. Han husker ikke, om sagsøgerne kunne bruge huset i perioden frem til 1. september, men det tror han ikke, for hans svigerinde ville bruge det denne sommer.

Løsøre, herunder brændeovn og hårde hvidevarer m.v., fulgte ikke med i handlen, idet køberne ikke havde noget at bruge tingene til.

Ejendommen trængte til en meget kærlig hånd. Det var et lille charmerende hus, men med en uheldig rumfordeling.

Han hørte i efteråret 2004 om, at hans svigerinde havde haft besøg af A, og de blev klar over, at køberne for at gennemføre et projekt, skulle bruge denne ejendom, som de ville rive ned. Det har aldrig været et tema andet end at den skulle rives ned, og hans svigerinde følte sig noget presset af A. Derfor bad hun ham om at tage over i efteråret 2004. Han har spurgt, hvad ejendommen skulle bruges til og har fået at vide, at den skulle rives ned og et projekt skulle op at stå på stedet.

Hans bror og svigerinde havde brugt huset som sommerhus i mange år - måske helt tilbage fra 1970erne. De var der ofte, og det fungerede som deres andet hjem efter bopælen. Det havde karakter af en lille helårsbolig, men det lå noget klemt inde og efter hans opfattelse ikke med en særlig god beliggenhed. De seneste år var hans svigerinde mindre i huset, idet hun var afhængig af transport, og i perioden fra 1. maj til 1. september 2005 tror han kun, at hun har været der i det, der svarer til en almindelig sommerferieperiode på 3-4 uger.

Den sidste linie i hans brev af 26. oktober 2007 er ikke korrekt, idet han nu er helt sikker på, at formålet lige fra købernes første henvendelse var at rive huset ned. Til en almindelig køber ville huset måske kunne koste 700.000 - 800.000 kr., men de kunne få en høj pris, fordi de vidste, at der skulle ske nedrivning og opførelse af et nyt projekt. De havde en mæglervurdering, som han tror lød på 800.000 kr., men huset var ikke sat til salg. Det står ikke i skødet, at huset skulle nedrives. Han havde ikke drøftet afkrydsningen i ¡ndberetningsskemaet med køberne. Han har ikke et sekund været i tvivl om, at der skulle ske en nedrivning.

Parternes synspunkter

Sagsøger har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ejendommen er anskaffet som fritidsejendom for ejerne, og henunder har sagsøger benyttet den som aflastningssted/botræning for sønnen og i tilknytning til hans restaurationsvirksomhed, som han ikke kunne være væk fra i sommerperioden. Det bestrides således, at ejendommen var anskaffet med henblik på nedrivning eller anden benyttelse end fritidsformål.

Endvidere har begge ejere faktisk benyttet ejendommen i overensstemmelse hermed og ganske meget i forhold til den korte periode de kunne disponere over ejendommen, herunder med flere overnatninger.

Samlet vurderet må det lægges til grund, at ejendommen - uanset, at der ikke er registreret forbrug over målerne - har været benyttet til private fritidsformål i så tilstrækkeligt omfang, at ejendommen kan at hændes uden beskatning efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, i kraft af den administrative praksis på området.

Sagsøgte har til støtte for sin påstand gjort gældende, at betingelserne for at undgå beskatning med henvisning til den administrative praksis knyttet til ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2 ikke er opfyldte.

Sagsøger har således ikke overfor det faktiske forløb alene ved de afgivne forklaringer ført bevis for, at erhvervelsen skete med henblik på at anvende huset som fritidsbolig, ligesom det ikke er bevist, at huset faktisk blev anvendt som sådan. Der er navnlig henvist til, at det må antages at huset skulle nedrives, at huset blev solgt uden hvidevarer, at sælger fortsat kunne bebo huset sommeren over, at huset blev købt uden at været besigtiget indvendigt og at huset faktisk blev nedrevet. Sagsøger disponerede endvidere kun over huset i ca. 1½ måned, og der ikke er registreret noget forbrug i den periode.

Rettens begrundelse og afgørelse

Sagsøger erhvervede ejendommen, der var en helårsbolig, men havde været anvendt som sommerbolig, i lige sameje med vennen B pr. 1. maj 2005. Det må lægges til grund, at de først disponerede over huset fra 1. september 2005, idet sælger efter aftale kunne benytte huset indtil da. Huset blev købt uden at sagsøger og B havde besigtiget det indvendigt. Der medfulgte intet løsøre, og sælger medtog både hårde hvidevarer og brændeovnen. Det lægges videre som også nævnt i stævningen til grund, at sagsøger var bekendt med, at det i indberetningsskemaet blev oplyst, at huset var erhvervet med henblik på nedrivning.

Idet der allerede i maj måneð 2005 blev udarbejdet tegninger over en fuldstændig renovering eller nybygning af huset, og der også lægges vægt på vidnet SJ's forklaring, lægger retten til grund, at sagsøger og B ikke ved erhvervelsen havde interesse i huset, og de disponerede kun over det i ca. 6 uger. Her må det lægges til grund, at huset stort set ikke blev møbleret. Der var dog blandt andet to madresser, og det lægges til grund, at sagsøger har overnattet i huset to gange sammen med sin søn, og at B også har overnattet der to gange inden for de 6 uger. Der er imidlertid ikke registreret forbrug af hverken vand, el eller varme i denne periode.

På denne baggrund finder retten det ikke ved de afgivne forklaringer og overfor vidnet SJ's forklaring bevist, at sagsøger har erhvervet huset som sommerbolig/fritidsbolig, og de ganske få ophold og overnatninger er heller ikke tilstrækkeligt til på den anførte baggrund, at fastslå, at huset har været anvendt som sommerhus/fritidsbolig af ejerne eller deres husstand.

Som følge af det anførte finder retten ikke, at betingelserne for at ejendommen kunne afståes uden beskatning af fortjenesten, jf. ejendomavancebeskatningslovens § 8, stk. 2, har været opfyldte, og derfor frifindes sagsøgte.

Der tilkendes sagsøgte sagsomkostninger som nedenfor bestemt med henblik på dækning af udgift til vidneførsel og materialesamling samt sagsøgtes udgift incl. moms til advokat. Der er taget hensyn til, at de to ens sager er behandlet sammen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes for den af sagsøger, A nedlagte påstand.

Inden 14 dage skal sagsøger betale sagsomkostnìnger til sagsøgte med 65.000 kr.