Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsberegning
 • Kilometerstand
 • Ekstraudstyr
 • Vedligeholdelsesstand
 • Skatteforvaltningens besigtigelse
 • Skiftende chauffører
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Afgiftsberegning

Ved beregning af afgift for brugte personbiler og motorcykler skal der tages udgangspunkt i den oprindelige nypris inklusive alt udstyr og inklusive afgift sammenholdt med den nuværende handelspris/markedspris inklusive afgift. Se REGAL § 4 og afsnit I.A.1.4.1 "Regel", afsnit I.A.1.4.2 "Personbiler og motorcykler" og afsnit I.A.1.4.3 "Last- og varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 4 tons".

Oprindelig nypris

Udgangspunktet for den oprindelige nypris er standardprisen, eller den pris der kan siges at have været markedsdannende for det pågældende køretøj på det tidspunkt, køretøjet var nyt, dvs. køretøjets oprindelige nypris inklusive afgiftspligtigt udstyr og registreringsafgift. Den markedsdannende pris er typisk en gennemsnitspris mellem standardprisen og mindstebeskatningsprisen, eller en pris, der ligger mellem mindsteprisen og standardprisen.

Reglen gælder ikke for "restmodellers" ekstra lave udsalgspriser.

Nuværende markedspris/handelspris

Den gældende handelspris/markedspris bliver fastsat med udgangspunkt i annoncerede handelspriser/markedspriser. Se REGAL § 10.

Handelspriser/markedspriser inklusiv registreringsafgift kan hentes fra alt tilgængeligt materiale, herunder særligt annoncer fra online salgsportaler og lignende, hvor erhvervsdrivende bil- og motorcykelforhandlere annoncerer og sælger køretøjer. Som altovervejende hovedregel skal der i værdifastsættelsen anvendes forhandlerannoncer. ►Annoncer, hvor køretøjet sælges "engros", indgår normalvis ikke i værdifastsættelsen. Private annoncer indgår også i værdiansættelsen i det omfang der er annoncerede priser fra såvel private og erhvervsdrivende på markedet. Se SKM2021.90.LSR

Niveaulister/værdilister

På baggrund af de foretagne værdifastsættelser, annoncer, erfaringsmateriale mv. udarbejder Motorstyrelsen niveaulister. Listerne angiver en oprindelig nypris samt handelspris/markedspris for en række gængse køretøjer i normal vedligeholdt stand, typisk inklusive normalt ekstraudstyr og typisk med normalt kilometertal. Alle niveaulister viser værditabet i procent for de pågældende køretøjer. Det betyder, at niveaulisterne efter omstændighederne også kan anvendes som en del af sammenligningsgrundlaget for prisfastsættelse af øvrige køretøjer, som har en sammenlignelig værditabsprofil.

Hvis der er niveaulister/værdilister for det pågældende køretøj, anvendes disse.  Der skal ske regulering for afvigende vedligeholdelsesstandstand, km-stand, ekstraudstyr og anvendelse. Ved en væsentlig afvigelse for km-tallet skal der altid tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for km-afvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen. Det samme gælder ved væsentlige afvigelser i udstyrssammensætningen. Her skal der også tages stilling til, om den beregnede prisafvigelse for udstyrsafvigelsen er realistisk i forhold til markedssituationen.

Motorstyrelsen tager udgangspunkt i annoncerede priser  og anvender følgende principper ved niveau-fastsættelse:

 • Dyreste og billigste tages ikke med (afvigende priser)
 • Lave priser. Der tages hensyn til afhentningstilbud, køretøjer uden syn og køretøjer, der annonceres uden afgift
 • Høje priser. Der tages hensyn til priser, der er over 3 måneder gamle (lange liggetider), mærkeforhandleres egne modeller (typisk dyrere køretøjer, bl.a. pga. udvidede garantiordninger mv.)
 • Fradrag på 5 % for gennemsnitlig opnåelig rabat (bemærk, at dette betyder, at der ikke skal gives annoncefradrag på 5 % ved anvendelse af niveaulister)
 • Tillæg/fradrag for afvigende kilometertal efter beregning
 • Tillæg/fradrag for udstyr (skønnet ud fra detailteksten på de annoncerede biler)
 • Specielt ved ældre modeller kan der skeles til private annoncer.
 • Specielt vedrørende nye modeller: Der skeles til nypriser, mindstebeskatningspriser og opnåelige rabatter
 • Der skal være et vist "prisflow" i niveauerne, både mellem de enkelte årgange og mellem de forskellige modeller på den enkelte liste.

Ved lov nr. 2222 af 29. december 2020 med ikrafttræden 1. januar 2021 gives der bemyndigelse til Skatteministeren til at pålægge erhvervsdrivende, der sælger brugte køretøjer, at indberette udbuds- og salgspriser og prisdannende oplysninger. Andre prisdannende oplysninger omfatter øvrige oplysninger om køretøjet, der har betydning for køretøjets værdi, fx mærke, model, variant, årgang, motorvariant, kilometerstand og udstyr. Loven træder i kraft 1. januar 2021, og der vil komme nærmere information, når der er fastsat nærmere regler om indberetningspligten.

Niveaulister/værdilister er suspenderet af Motorstyrelsen

Motorstyrelsen har i august 2020 suspenderet brugen af niveaulisterne. Det betyder, at der indtil videre ikke offentliggøres niveaulister, og at de seneste niveaulister offentliggjort 13. maj 2020 ikke længere er gældende. Niveaulisterne fra maj 2020 kan dog stadig anvendes til at se nypriser og udstyrsoplysninger på køretøjerne, men listerne kan ikke anvendes til at dokumentere en værdifastsættelse af et brugt køretøj. 

Se Motorstyrelsens nyhedsbrev af 28. august 2020. 

Handelspris/markedspris kan ikke findes

For personbiler, hvor der ikke findes handelspriser/markedspriser, bliver køretøjets handelspris/markedspris som hovedregel beregnet ud fra den oprindelige nypris, der bliver nedskrevet efter følgende nedskrivningsskala.

Alder

nypris
u/350.000 kr. 

nypris
350.000-670.000 kr. 

nypris
over 670.000 kr. 

 over 1 år

 15 %

20 %

 20 % 1 årg - 25 % 2 årg

 over 2 år

 20 %

30 %

 30 % 2 årg - 35 % 3 årg

 over 3 år

 25 %

35 %

 40 % 3 årg - 45 % 4 årg

 over 4 år

 30 %

40 %

 50 %

 over 5 år

 35 %

45 %

 55 %

 over 6 år

 40 %

50 %

 

 over 7 år

 45 %

55 %

 

 over 8 år

 50 %

   

 over 9 år

 55 %

   

For motorcykler, hvor der ikke kan konstateres handelspris/markedspriser, bliver motorcyklens handelspris/markedspris/niveau som hovedregel beregnet ud fra følgende nedskrivningsskala. Skalaen kan dog ikke anvendes for Harley Davidson motorcykler, idet markedsprisen for disse ikke falder i samme takt som for øvrige motorcykler.

Køretøjets alder

Nedskrives med

over 1 år 

20 %

over 2 år 

25 %

over 3 år 

30 %

over 4 år 

35 %

over 5 år 

40 %

over 6 år

45 %

over 7 år

50 %

over 8 år

54 %

over 9 år

58 %

over 10 år

62 %

over 11 år

66 %

over 12 år

70 %

Kilometerstand

►Efter registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 2, skal den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj ansættes med udgangspunkt i prisen for et tilsvarende brugt køretøj. Et køretøjs handelspris fastsættes derfor som udgangspunkt konkret ud fra køretøjer, der udbydes til salg ved annoncer. De annoncerede køretøjers handelspris er fastsat blandt andet ud fra deres kilometerstand. En højere kilometerstand medfører typisk en lavere handelspris og omvendt. 

Motorstyrelsen modsætter sig på den baggrund regulering ud fra standardnormkilometeren i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29, stk. 3, jf.  § 29, stk. 2. Reguleringen for kilometerstand foretages i stedet ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Ved den skønsmæssige regulering for kilometerstand tager Motorstyrelsen udgangspunkt i annoncerede handelspriser for tilsvarende køretøjer og kilometerstanden for disse køretøjer. Det betyder, at Motorstyrelsen anvender et gennemsnit af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer.

Der foretages ikke en regulering for kilometerstand, hvis afvigelsen i kilometerstanden mellem det køretøj, der skal værdifastsættes, og gennemsnittet af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer er under 10 pct. Det skyldes, at kilometerstanden ligger så tæt på hinanden, at eventuelle mindre afvigelser vurderes allerede at være indregnet i de annoncerede handelspriser, som derfor kan anvendes uden regulering.

Tillæg eller -fradrag for kilometerstand må som udgangspunkt ikke medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisniveauet for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre. For personbiler med en kilometerstand, som afviger i meget betydeligt omfang fra annoncerede køretøjer i øvrigt, kan dog gives et ekstra tillæg eller fradrag.

Der bliver som udgangspunkt ikke reguleret for kilometerstand for et køretøj, der er mere end 10 år gammelt, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende. Ved særlige forhold forstås bl.a. personbiler, hvor kilometerstanden afviger mere end 1/3 fra gennemsnitskilometerstanden for de annoncerede køretøjer. 

Reguleringen må som udgangspunkt ikke medføre en ændring på over 10 pct. af handelsprisniveauet. Ved reguleringer ud over 10 pct., tillægges eller fradrages alene halvdelen af den del af reguleringsbeløbet, der overstiger 10 pct. Det skyldes, at regulering for kilometerstand som udgangspunkt ikke må medføre, at handelsprisniveauet bliver lavere eller højere end handelsprisen for et tilsvarende køretøj, der er henholdsvis et år ældre eller yngre.

For motorcykler reguleres normalt ikke for afvigende kilometerstand.

El- og hybrid køretøjer

Regulering for kilometerstand for eldrevne og plugin-hybrid køretøjer er ikke reguleret i registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 29.

Reguleringen fastsættes derfor ud fra registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 28, stk. 1.

Ved den skønsmæssige regulering for kilometerstand tager Motorstyrelsen udgangspunkt i annoncerede handelspriser for tilsvarende køretøjer og kilometerstanden for disse køretøjer. Det betyder, at Motorstyrelsen anvender et gennemsnit af kilometerstanden for de annoncerede køretøjer. Gennemsnittet af handelspriserne for de annoncerede køretøjer kaldes handelsprisniveauet og udgør sammenligningsgrundlaget ved værdifastsættelsen.

Der foretages en regulering ud fra afvigelsen mellem kilometerstanden for det køretøj, der skal værdifastsættes, og den gennemsnitlige kilometerstand for de annoncerede køretøjer.

Tillægget eller fradraget beregnes efter samme formel som for de benzin- og dieseldrevne køretøjer.

Satser

Regulering for afvigende kilometerstand bliver foretaget med udgangspunkt i følgende satser:

 • Under 1 år 31 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 1 år 22 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 2 år 20 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.
 • Over 3 år 17 øre pr km pr 100.000 kr. i handelsprisniveau.

Generelt ift. fastsættelsen af køretøjets alder gælder, at der regnes i hele år med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato. For et køretøj, der fx er 2 og 3 måneder gammelt fra 1. registreringsdato, er satsen således 20 øre pr km pr 100.000 kr.

Motorstyrelsen afrunder til nærmeste hele 100 kr. 

Formel til beregning af tillæg eller fradrag:

Handelsprisniveau / 100.000 * (gennemsnitskilometerstanden - køretøjets kilometerstand) * sats pr. km baseret på alder = tillæg eller fradrag.

Positive beløb er tillæg og negative beløb er fradrag.

Eksempel på km-beregning

Personbil over 6 år kørt 195.000 kilometer. Gennemsnit af kilometerstand ud fra annoncerede køretøjer er 110.000 kilometer. Gennemsnit af handelspris ud fra annoncerede køretøjer (handelsprisniveau) er 148.000 kr.

Formel: Handelsprisniveau / 100.000 * (gennemsnitskilometerstanden - køretøjets kilometerstand) * sats pr. km baseret på alder = tillæg eller fradrag.

Bruttofradrag

Nettofradrag

148.000 kr. / 100.000 x (110.000 - 195.000) x 0,17

  -21.386 kr.

 

Heraf 10 % af handelsprisprisniveau = -14.800 kr.

 -14.800 kr.

 -14.800 kr.

Halvdelen af beløb over 10 % afrundet til nærmeste hele 100 kr.

     -6.586 kr.

  -3.300 kr.

Kilometer regulering i alt

 

 -18.100 kr.

Vedrørende niveaulister og kilometerstand

Motorstyrelsen har suspenderet brugen af niveaulister til fastsættelse af den afgiftspligtige værdi. Et køretøjs handelspris fastsættes ikke længere ud fra en standardiseret niveaulistepris, hvorfor en standardregulering for kilometerstand vil føre til en afgiftspligtig værdi, der vil stride mod registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26.◄

Ekstraudstyr

Udgangspunktet er, at fradrag og tillæg for ekstraudstyr mv. nedskrives med bilens værditab i procent, dvs. at ekstraudstyr bliver nedsat med samme procentdel, som køretøjets værdi inklusiv afgift er ændret sammenholdt med et tilsvarende køretøj, der er afgiftsberigtiget som nyt.

Hvis udstyret ikke umiddelbart indgår i et køretøjs markedspris og derfor skal værdifastsættes separat, gælder det, at der for køretøjer til og med 4. år bliver talt i hele år plus overskydende måneder med udgangspunkt i den aktuelle 1. registreringsdato.

Når nyværdien for ekstraudstyret er fastsat, bliver værdien nedskrevet til følgende procenter:

Køretøjets alder

Nedskrives til

over 1 år 

70 %

over 2 år 

57 %

over 3 år 

45 %

over 4 år 

33 %

over 5 år 

20 %

over 6 år

15 %

over 7 år

10 %

over 8 år

0

Når en personbil fx er 1 år og 4 måneder er nedskrivningsprocenten 70 pct. minus 1 pct. for hver af de måneder, bilen er på vej til at blive to år, altså 70 pct. minus 4 pct. = 66 pct.

For motorcykler bliver der normalt ikke reguleret for udstyr.

For personbiler, der er over 1 år, ses bort fra værdien af følgende udstyrsgenstande:

 • Genstande med en nyværdi under 10.000 kr. inklusiv afgift
 • Aluminiums-fælge 
 • Almindeligt radio- og HI-FI udstyr, navigation mv. (kun værdien over 30.000 kr. pr. udstyrsdel medregnes)
 • Trækkrog 
 • Mobiltelefonudstyr
 • Diverse sikkerhedsudstyr.  

Afmontering af udstyr

Værdien af ekstraudstyrsgenstande, som har været monteret på personbilen, men som er fuldstændig afmonteret, skal ikke medregnes til personbilens handelspris/markedspris.

Hvis ekstraudstyrsgenstanden kun er delvist afmonteret, skal genstandens værdi som udgangspunkt indgå i personbilens handelspris/markedspris.

Vognkort

For at fastslå omfanget af udstyr på det enkelte køretøj indhenter Motorstyrelsen som hovedregel vognkort, medmindre Motorstyrelsen i den konkrete situation rent undtagelsesvist ikke finder det nødvendigt.

Eftermonteret udstyr - eksportkøretøjer

Ved eksport bliver der ikke udbetalt godtgørelse af registreringsafgift af eftermonteret udstyr mv., som der ikke oprindeligt er betalt registreringsafgift af.

Vedligeholdelsesstand

Ved værdifastsættelsen af et køretøj bliver der taget hensyn til køretøjets stand, dvs. middel, over middel eller under middel, samt eventuel tidligere anvendelse.

Ved ansættelse af handelsprisen/markedsprisen for et køretøj, som efter reparation eller ombygning har mistet sin afgiftsmæssige identitet, bliver der taget særligt hensyn til den eventuelle værdiforøgelse eller -forringelse, som har fundet sted ved reparationen eller genopbygningen.

Toldsyn

Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises for en synsvirksomhed, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Dette syn betegnes af Synsvirksomheden som et "Toldsyn". Med vedtagelse af lov nr. 2221 af 29. december 2020 er der pr. 1. januar 2021 indført en tidsfrist på 4 uger for foretagelse af toldsyn i forbindelse med import af brugte køretøjer. Det betyder, at for alle køretøjer, hvor der indgives en anmodning om værdifastsættelse 1. januar 2021 eller senere, må toldsynet ikke være ældre end fire uger regnet fra anmodningens indgivelse. I de tilfælde, hvor det er Motorstyrelsen, der værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt, hvor der anmodes om værdifastsættelse via Motorregistret. I de tilfælde, hvor det er en selvanmelder, som værdifastsætter køretøjet, regnes anmodningens indgivelse fra det tidspunkt selvanmelderen tilfører køretøjet til deres månedsangivelse. Formålet med at indføre bestemmelsen er at sikre, at toldsynet ved import foretages så tæt på registreringstidspunktet som muligt og dermed øge sikkerheden for, at det er den rette stand, der lægges til grund ved værdifastsættelse af et køretøj.

Skatteforvaltningen kan besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt.

Synsvirksomhedens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske uden at køretøjet bliver forevist for Skatteforvaltningen.

Køretøjets stand bliver vurderet som middel, over eller under middel. Køretøjets kilometertal og udstyr skal også fremgå af synsvirksomhedens rapport om toldsynet (toldsynsrapporten).

Ved afgiftsberigtigelse af de køretøjer, der er bedømt til at have en middel stand, bliver der taget højde for den lavere handelspris/markedspris som følge af mindre kosmetiske skader (småbuler og ridser mv.), der følger af køretøjets alder og kilometertal. Baggrunden er, at Skatteforvaltningen som udgangspunkt anvender handelspriser/markedspriser ved salg af køretøjer fra forhandlervirksomheder, og at disse køretøjer normalt vil være salgsklargjorte, herunder repareret for kosmetiske skader mv.

Der er fastsat følgende generelle vejledende retningslinjer for regulering af køretøjets stand, hvor nedskrivning sker på grundlag af niveauet for det pågældende køretøj, op- eller nedrundet til hele hundrede:

Middel stand

Ved bedømmelsen middel stand bliver der som udgangspunkt givet et fradrag i handelspris/markedsprisen på 3 pct., dog max. 8.000 kr. Fradraget betegnes som et "klargøringsfradrag".

Under middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være under middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt reduceret med yderligere, (dvs. ud over de 3 pct., jf. ovenfor) 2 pct., dog max. 20.000 kr. Standsfradraget, som fremgår af registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 30, er med vedtagelse af bekendtgørelse nr. 2296 af 29. december 2020 nedsat fra 5 til 2 %.

Det samlede fradrag kan ikke overstige 20.000 kr. i handelspris/markedspris, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Over middel stand

Hvis køretøjets stand er bedømt til at være over middel, bliver handelsprisen/markedsprisen som udgangspunkt forhøjet med 2 pct., dog max 20.000 kr. Standstillægget, som fremgår af registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 30, er med vedtagelse af bekendtgørelse nr. 2296 af 29. december 2020 nedsat fra 5 til 2 %

Dokumentation

Når standen bliver fastsat til andet end middel, skal synsvirksomheden altid optage fotodokumentation af køretøjet til brug for Motorstyrelsens værdifastsættelse. Dokumentationen skal bestå i et tilstrækkeligt antal farvefotos, der tilsammen tydeligt viser køretøjets stand, så den kan bedømmes uden, at man ser køretøjet. Det skal også kort beskrives, hvad der har givet anledning til en anden vurdering end middel stand.

Beskrivelsen skal anføres på den originale Toldsynsrapport i rubrikken "Bemærkninger", eventuelt fortsat bag på blanketten eller på et bilag.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30 blev ændret ved bekendtgørelse nr. 970 af 18. september 2019 om ændring af bekendtgørelse af registreringsafgift, hvor der i § 30 blev indsat et nyt stk. 3. Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at der hverken beregnes tillæg eller fradrag for køretøjets vedligeholdelsesstand efter stk. 1 eller 2 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Der kan dog fortsat gives det ovenfor omtalte klargøringsdrag ved værdifastsættelse af køretøjer under 6 måneder.

Skatteforvaltningens besigtigelse

Ved import skal synsvirksomhedens markeringer fra toldsynsrapporten anvendes. Dette bliver kun fraveget i situationer, hvor køretøjet undtagelsesvist bliver krævet forevist af Skatteforvaltningen.

Ved eksport bliver køretøjerne stikprøvevis besigtiget efter Skatteforvaltningens udvælgelse.

Hvis der er særlige forhold, som gør sig gældende, kan de nævnte tillæg eller fradrag fraviges efter Skatteforvaltningens besigtigelse af køretøjet. Se REGAL § 10, stk. 3 og § 25 om besigtigelse af køretøjer.

Skiftende chauffører

For køretøjer bliver niveauet (også ved eksport) nedskrevet med et fradrag på 5 %, når køretøjet har været anvendt til særlige formål med flere skiftende chauffører.  Se registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 32.

Fradraget gælder bl.a. følgende biler med skiftende chauffører:

 • Politiets "civilbiler"
 • Sygetransport- og udrykningskøretøjer
 • Personbiler med offentlige ejere/brugere (bortset fra ministerbiler)
 • Udlejningsbiler (Bemærk, at fradraget ikke gives for køretøjer, alene fordi at køretøjet har været anvendt til leasing. Et leasingkøretøj kan dog efter omstændighederne godt få et fradrag, fx hvis leasingkøretøjet har været anvendt som udlejningsbil og af den grund har haft flere skiftende chauffører.)
 • Personbiler anvendt på køretekniske anlæg
 • Køretøjer anvendt af militæret.

Anvendelsen skal dokumenteres. Ved udlejninger/udlån kan dokumentation fx bestå af prøvekørselsblanketter, kørebøger, lejekontrakter, låneaftaler eller anden registrering af brugen. Bemærk, at det ikke i sig selv kan anses for tilstrækkelig dokumentation, at bilen er eller har været registreret med tilladelsen "Udlejning uden fører".

Bemærk

Det samlede fradrag for særlig anvendelse og stand, kan ikke udgøre over kr. 20.000, medmindre køretøjet bliver besigtiget af Skatteforvaltningen.

Særligt for køretøjer under 6 måneder

Registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32 blev ændret ved bekendtgørelse nr. 970 af 18. september 2019 om ændring af bekendtgørelse af registreringsafgift, hvor der i § 32 blev indsat et nyt stk. 2. Det følger af registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 32, stk. 2, at der ikke beregnes fradrag for køretøjets særlige anvendelse efter stk. 1 for køretøjer, som er mindre end 6 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller i udlandet.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2015.93.ØLR Appellanten, som var ansat i et fransk selskab, der ejede sagens fransk indregistrerede køretøj, fandtes at være bruger af køretøjet.

Landsretten fandt endvidere, at appellanten havde fast bopæl i Danmark i sagens relevante periode, og at han ikke kunne anses for også at have bopæl i Frankrig. Den dokumentation, som appellanten havde fremlagt for at løfte bevisbyrden for bopæl i Frankrig, belyste i stedet et forretnings- eller ferieophold i Frankrig. Køretøjet var derfor registreringspligtigt og registreringsafgiftspligtigt. Landsretten stadfæstede dermed byrettens dom.

Stadfæstelse af SKM2013.420.BR
Landsskatteretten
►SKM2021.90.LSR◄

►Landsskatteretten fandt, at der til værdifastsættelsen af et køretøj kan anvendes annoncerede priser på sammenlignelige køretøjer. I den forbindelse henviste Landsskatteretten til Højesterets dom gengivet i SKM2009.104.HR. Landsskatteretten udtalte, at da der både fandtes annoncerede priser fra private sælgere og forhandlere på markedet, skulle køretøjets almindelige pris udledes af begge typer annoncer, jf. registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 26, stk. 1. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at udbuddet af sammenlignelige køretøjer var meget begrænset. Landsskatteretten bemærkede, at der ved anvendelsen af annoncerede priser skal tages højde for, at annonceringsprisen normalt er lidt højere eller højere end den faktiske handelspris, og at der sædvanligvis kan findes priser, som er både højere og lavere end den almindelige pris. Ved inddragelsen af annonce materiale skal der derfor tages højde for forskellen på annoncerede priser og salgspriser, herunder for, at forskellen på annoncerede priser og salgspriser kan være forskellig for forskellige mærker og modeller.◄

►På baggrund af udtalelser fra to tidligere chefredaktører bag udgivelsen af magasinet Bil Revyen, fastslog Landsskatteretten, at nyvognspriser fra Bil Revyen ikke kunne lægges til grund for værdiansættelsen.◄

 
SKM2020.287.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen fandt Landsskatteretten, at denne udgjorde kr. 97.400. Motorstyrelsen havde værdiansat køretøjet til kr. 82.400. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsning i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.

 
SKM2020.286.LSR

Landsskatteretten fandt, at værdiansættelsen af et brugt køretøj til eksport skulle ske til handelsprisen for et tilsvarende køretøj til salg. Landsskatteretten fandt, at virksomheden ikke havde pligt til at anvende Motorstyrelsens niveaulister, og at disse lister ikke kunne stå alene som grundlag for værdiansættelsen. Efter en konkret vurdering af handelsprisen tiltrådte Landsskatteretten Motorstyrelsens værdiansættelse af handelsprisen til kr. 40.300. Landsskatteretten fandt, at Motorstyrelsen var berettiget til at foretage en fuld prøvelse af virksomhedens værdiansættelse, og at Landsskatteretten tilsvarende fuldt ud kunne prøve styrelsens værdiansættelse. Anvendelse af anmeldelsesordningen medfører ikke begrænsningen i prøvelsesadgangen, ligesom Landsskatteretten afviste, at kompetencen til at værdiansætte køretøjet skulle være uddelegeret til virksomheden.

 
SKM2016.74.LSR Da SKATs interne regler om anvendelse af annonce- og klargøringsfradrag ikke var hindrende for, at SKAT foretog et konkret skøn af et køretøjs værdi, fandt LSR, at der ikke var tale om skøn under regel. LSR fandt, at SKATs værdiansættelse i sagen var udtryk for en realistisk skønnet handelsværdi og at de interne regler ikke havde hindret skønsudøvelsen og den korrekte afgørelse af sagen. LSR stadfæstede derfor SKATs afgørelse.