Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for værdifastsættelse og beregning af afgift for veterankøretøjer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Brændstofforbrug
  • Tidligere eksporterede køretøjer
  • Teknisk årgangsbestemmelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Regel 

Køretøjer, der er mere end 35 år gamle og som fremtræder som ved første registrering, bliver defineret som veterankøretøjer i registreringsafgiftslovens forstand.  Den afgiftspligtige værdi for veterankøretøjer, der fremtræder som ved første registrering, er køretøjets almindelige pris ved salg til bruger her i landet indbefattet merværdiafgift, men uden registreringsafgift. Afgiften beregnet efter køretøjets almindelige pris kan ikke overstige afgiften beregnet på grundlag af 40 pct. af køretøjets nypris indbefattet merværdiafgift men uden registreringsafgift.

Se REGAL § 10, stk. 4.

Et brugt køretøjs alder regnes fra første registreringsdato, hvis denne kendes.

Hvis registreringsmåneden kendes, bliver registreringsdatoen af praktiske hensyn regnet fra den førte i måneden.

Hvis første registreringsdato ikke kendes, bliver et køretøj af praktiske hensyn anset for at overholde 35 års reglen, når anmeldelsesåret minus registreringsåret er minimum 35 år. Hvis registreringsåret ikke kendes, bliver fabrikationsåret brugt.

Se også registreringsafgiftsbekendtgørelsen § 33.

Brændstofforbrug

De almindelige regler for tillæg og fradrag i registreringsafgiften for brændstofforbrug gælder ikke for veteranbiler, dvs. biler som er ældre end 35 år og som fremtræder som ved første registrering. Det følger af REGAL § 4, stk. 12, som indført ved lov nr. 1195 af 15. november 2017 og lov nr. 1431 af 5. december 2018, at der for veteranbiler som fremtræder som ved første registrering, gives fradrag eller tillæg i registreringsafgiften efter reglerne i § 4, stk. 2-4 i registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017

Efter reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1062 af 7. september 2017 gives der et fradrag i registreringsafgiften på 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 16 km pr. liter brændstof for benzindrevne personbiler og 4.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger ud over 18 km pr. liter brændstof for dieseldrevne personbiler. Tillægget udgør 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 16 km pr. liter brændstof for benzindrevne personbiler og 1.000 kr. for hver kilometer, som bilen tilbagelægger mindre end 18 km pr. liter brændstof for dieseldrevne personbiler.

Se afsnit I.A.1.4.2. for så vidt angår de almindelige regler for tillæg og fradrag i registreringsafgiften.

Tidligere eksporterede køretøjer

For køretøjer, der er mere end 35 år gamle, som bliver genindført efter at have været udført mod udbetaling af eksportgodtgørelse efter REGAL § 7b, bliver afgiften fastsat til den udbetalte godtgørelse, dog uden nedslag i afgiftsbeløbet. Se REGAL § 10, stk. 4. Sådanne veterankøretøjer kan således ikke længere afgiftsberigtiges på grundlag af køretøjets almindelige pris mv.

Teknisk årgangsbestemmelse

For ombyggede og eller reparerede veterankøretøjer, der ikke fremtræder i original stand og derfor har mistet deres identitet som veterankøretøj (fx Hot-Rods, Buggy's, Speedsters og MC Choppere mv.), kan værdiansættelsen tage udgangspunkt i den tekniske årgangsbestemmelse, der er fastsat af synsvirksomheden/Trafikstyrelsen. Dette kræver, at der bliver fremlagt dokumentation herfor.

Et ombygget veterankøretøj kan således ikke afgiftsberigtiges efter bestemmelsen om 40 pct. af den oprindelige nypris. Se REGAL § 10, stk. 4.

Det betyder i praksis, at der ved værdifastsættelsen af sådanne ombyggede køretøjer skal tages hensyn til den teknisk fastsatte årgangsbestemmelse. Den afgiftspligtige værdi for den ombyggede bil kan derfor ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Det er naturligvis forudsat, at der bliver fremlagt den tilstrækkelige dokumentation fra synsvirksomheden eller Trafikstyrelsen.

I et sådant tilfælde vil Skatteforvaltningen ud over at fastsætte handelsprisen/markedsprisen for bilen, også skulle fastsætte en værdi for et tilsvarende nyt køretøj i forhold til den teknisk fastsatte årgang. Det er den værdi, der således ikke kan overstiges.

Se REGAL § 10 om værdifastsættelse af brugte køretøjer og reglerne for teknisk årgangsbestemmelse i registreringsafgiftsbekendtgørelsen §33, stk. 2.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2012.365.LSR

Sagen vedrørte et køretøj, der var væsentligt ombygget, og dermed havde mistet sin identitet som veterankøretøj. Landsskatteretten fandt derfor, at køretøjets afgiftspligtige værdi skulle fastsættes i henhold til REGAL § 10, stk. 1. På grund af de væsentlige oplysninger kunne køretøjets oprindelige nyvognspris ikke anvendes. I stedet blev der skønsmæssigt fastsat en ny pris i henhold til REGAL § 10, stk. 2. Landsskatteretten stadfæstede dermed den af motorankenævnet fastsatte afgiftspligtige værdi.