Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for betaling af afgift for ►udenlandske◄ firmabiler.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Ansøgning/tilladelse
 • Betaling af afgift
 • Ophør
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan efter ansøgning gives tilladelse til kvartalsvis betaling af registreringsafgift for firmabiler, der er stillet til rådighed for herboende af en arbejdsgiver/virksomhed i et andet EU/EØS-land, når bilen i det væsentlige skal anvendes varigt i Danmark eller faktisk anvendes på denne måde. Se definition af udenlandske firmabiler i afsnit I.A.1.2.

Se REGAL § 1, stk. 4-6, REGAL § 3 a og registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 14.

Der stilles ikke krav om, at køretøjet skal registreres med danske nummerplader.

Køretøjernes værdi bliver skønsmæssigt fastsat af Motorstyrelsen (for nye køretøjer på grundlag af dets almindelige pris ved salg til bruger her i landet), så registreringsafgiften kan beregnes.

Motorkøretøjet 

Reglerne finder som udgangspunkt anvendelse på alle afgiftspligtige køretøjer, herunder også køretøjer, som er registreret med udenlandske nummerplader.

Reglerne gælder både for køretøjer, som ejes af en udenlandsk virksomhed, og for køretøjer, som leases af en udenlandsk virksomhed, uanset om leasingaftalen indgås med et dansk eller et udenlandsk leasingselskab.

Der er således ikke noget til hinder for, at der indgås en leasingaftale mellem en udenlandsk virksomhed og et dansk leasingselskab for køretøjer, der er omfattet af reglen i REGAL § 2, stk. 1, nr. 15, valutaudlejningsbiler.

Det er muligt at vælge, om de udenlandske firmabiler skal være indregistreret på danske nummerplader, eller om de udenlandske nummerplader skal beholdes.

Dette valg har betydning for de afgifter, der skal betales. Ved registrering på danske plader skal der betales vægtafgift og eventuel tillægsafgift eller grøn ejerafgift til Danmark. For køretøjer på udenlandske plader betales derimod periodiske afgifter til det land, hvor de er registreret.

Bemærk

Hvis den udenlandske virksomhed stiller et leaset køretøj til rådighed for en herboende ansat, bl.a. med henblik på motorkøretøjets anvendelse her i landet, kan motorkøretøjet høre under ordningen i REGAL § 3 a med betaling af løbende registreringsafgift, hvis betingelserne er opfyldt.

I alle andre tilfælde vil det fortsat være i strid med reglerne at udleje afgiftsfrie danske eller udenlandske køretøjer til herboende, der anvender dem her i landet. Et leasingselskab kan således ikke stille en afgiftsfri valutaudlejningsbil til rådighed direkte til en herboende.

Eksempel

Udfører den herboende sit arbejde for et udenlandsk moderselskabs filial i Danmark, vil vedkommende ikke kunne benytte ordningen for udenlandske firmabiler, selvom ansættelsesaftalen er indgået med det udenlandske moderselskab, og lønnen bliver udbetalt fra moderselskabet.

Ansøgning/tilladelse

Tilladelse til kvartalsvis betaling af registreringsafgift bliver udstedt efter følgende regler.

 • Køretøjet skal forevises en synsvirksomhed, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Synsvirksomhedens påtegning på synspapirerne indgår i Motorstyrelsens værdifastsættelse af køretøjet med henblik på beregning af registreringsafgiften.
 • Den udenlandske arbejdsgiver skal afgive en erklæring om, at køretøjet er omfattet af REGAL § 1, stk. 4 og 5, samt hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet og kilometerkriteriet skal anvendes i den pågældende periode. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn og bopælsadresse på den arbejdstager, som får køretøjet stillet til rådighed, ansættelsessted og adresse samt identifikation af køretøjet.
 • Den selvstændigt erhvervsdrivende skal afgive en erklæring om, at køretøjet er omfattet af REGAL § 1, stk. 4 og 5, da køretøjet bliver anvendt i forbindelse med udøvelse af en beskæftigelse over grænser►,◄ samt hvor køretøjet i forhold til dagskriteriet og kilometerkriteriet skal anvendes i den pågældende periode. Erklæringen skal desuden indeholde oplysninger om den selvstændigt erhvervsdrivendes bopælsadresse, adressen på forretningsstedet og identifikation af køretøjet.

Der skal ansøges om og opnås tilladelse som anført ovenfor, før køretøjet tages i brug på færdselslovens område, jf. REGAL § 1, stk. 4 og 5, jf. § 3 a, stk. 1. Se SKM2021.28.LSR.

Hvis motorkøretøjet skal forsynes med danske nummerplader, skal køretøjet registreres med den herboende som enten ejer eller bruger.

Anvendelse

Hvis der er udstedt en ►sådan◄ tilladelse, må køretøjet bruges til både arbejdsmæssig og privat kørsel her i landet og i udlandet af den herboende. Motorkøretøjet må udelukkende føres af de personer, som er omfattet af tilladelsen eller af personer, der hører til de pågældendes husstande.

Betaling af afgift

Afgiften skal betales kvartalsvis forud. Udover afgiften betales et tillæg pr. påbegyndt kvartal. Tillægget bliver beregnet på grundlag af den afgift, der står tilbage på saldoen, når afgiften for kvartalet er betalt. Der betales afgift fra og med begyndelsen af det kvartal, hvori motorkøretøjet bliver registreringspligtigt. Skatteforvaltningen træffer afgørelse om, hvornår et køretøj er registreringspligtigt her i landet.

Afgiften udgør for køretøjer,

 • der er mellem 0 og 3 måneder gamle regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned efter første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt i de første 3 måneder
 • der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 3 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende 33 måneder
 • der ved registreringspligtens indtræden er ældre end 36 måneder regnet fra første registrerings- eller ibrugtagningstidspunkt, uanset om det er i Danmark eller udlandet, 1/2 pct. af den beregnede registreringsafgift pr. påbegyndt måned i de efterfølgende måneder.

Se REGAL § 3 a, stk. 3.

Tillæg, forrentning

Ved betaling bliver der også tillagt en forrentning af den del af den beregnede registreringsafgift, der resterer efter betaling. Forrentningen sker med den på tidspunktet for afgiftsberegningen senest offentliggjorte, gennemsnitlige udlånsrente fra pengeinstitutter til ikke-finansielle selskaber, der foreligger pr. 1. januar, henholdsvis pr. 1. juli. Se REGAL § 3 a, stk. 4.

Depositum 

Første gang der skal betales afgift og tillæg, skal der desuden betales et depositum svarende til første kvartals afgift og tillæg. Depositum er en sikkerhed for afgiften til dækning af eventuelle restancer for registreringsforholdet, indtil køretøjet udgår af ordningen. Se REGAL § 3 a, stk. 4.

Hæftelse

Pligten til at betale afgift, tillæg og depositum, har den, der stiller firmabilen til rådighed for den herboende. Dvs. den udenlandske virksomhed. Se REGAL § 3 a, stk. 5.

Ophør

Tilladelsen bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, fx hvis ansættelsesforholdet ophører eller lignende.

Pligten til betaling af afgift og tillæg ophører ved udgangen af den måned, hvori registreringspligten ophører, eller køretøjet efter reparation eller ombygning udgår af ordningen. Se REGAL § 3 a, stk. 6.

Hvis registreringspligten ophører i løbet af et kvartal eller hvis køretøjet udgår af ordningen som følge af reparation eller ombygning, bliver ►ubrugt◄ depositum samt for meget betalt afgift og tillæg tilbagebetalt.

Tilbagebetaling af afgift og tillæg sker med 1/3 for hver måned, der er indbetalt for meget. ►Resterende◄ depositum bliver desuden tilbagebetalt, når den samlede afgift er betalt.

Hvis et køretøj overgår til varig anvendelse her i landet i forbindelse med, at et ansættelsesforhold ophører, eller ved salg eller anden overdragelse, berigtiges afgiften af køretøjet efter reglerne i REGAL §§ 4-5.

Når køretøjet udgår af ordningen, er det muligt at få en vurdering af køretøjets aktuelle afgiftspligtige værdi efter REGAL § 10. Vurderingen vil kun blive foretaget, hvis ejeren af køretøjet ansøger om det. Hvis det viser sig, at der oprindeligt er betalt for meget i registreringsafgift, vil differencen blive tilbagebetalt. Modsat, hvis der oprindeligt er betalt for lidt i registreringsafgift, så vil differencen blive efteropkrævet. Rentetillægget sikrer, at for lidt eller for meget betalt registreringsafgift bliver forrentet.

Det er den, som har betalt afgiften, der får afgiften tilbage ved en eventuel tilbagebetaling. Se REGAL § 3 a, stk. 5. Det samme gælder, hvis der skal opkræves yderligere afgift.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

SKM2005.387.TSS

EF-domstolen afsagde den 15. september 2005 dom C-464/02 i den danske firmabilsag. Det er i dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandsk virksomhed. Der vil således fortsat kunne opkræves registreringsafgift, når firmabilen "i det væsentlige varigt" anvendes i Danmark.

Kørsel i Danmark omfatter både privat og erhvervsmæssig kørsel. Kørsel i udlandet omfatter kun erhvervsmæssig kørsel. Udlandet omfatter både EU/EØS-lande og tredjelande. Til erhvervsmæssig kørsel i udlandet bliver kørsel til og fra bopælen i Danmark og arbejdspladsen i udlandet inklusive den del af kørslen, der foregår i Danmark, også regnet med. Privat kørsel i udlandet bliver ikke regnet med i forhold til den erhvervsmæssige brug i udlandet. Hvis køretøjet samme dag bliver brugt privat både i Danmark og i udlandet, er det kun den private brug i Danmark, der skal regnes med.

Dommen tilsidesætter samtidig det kriterium, der var indeholdt i den hidtil gældende lovgivning, om at ansættelsesforholdet skulle være den ansattes hovederhverv.

Dommen førte til en ændring af registreringsafgiftsloven, jf. lov nr. 519 af 7. juni 2006.

Landsskatteretskendelser og afgørelser fra Skatteankestyrelsen

SKM2021.28.LSR

Landsskatteretten fastslog, at det følger af registreringsafgiftslovens § 3 a, stk. 1, at skatteforvaltningen skal træffe afgørelse om, hvorvidt et køretøj er omfattet af afgiftsfritagelsen for firmabiler i § 1, stk. 4, inden dette køretøj tages i brug på færdselslovens område. Da der ikke forelå en sådan forudgående tilladelse på tidspunktet, hvor et svensk registreret køretøj blev taget i brug her i landet, fandt Landsskatteretten, at køretøjet var omfattet af registreringsafgiftspligten. Landsskatteretten fandt endvidere, at klager som bruger af køretøjet hæftede for denne afgift.

 

SKM2014.794.SANST

Skatteankestyrelsen stadfæstede SKATs afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil, da der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for erhvervsmæssig kørsel i udlandet i et omfang, der berettigede til afgiftsfritagelse.

SKM2013.193.LSR

Landsskatteretten stadfæster SKATs afslag på en anmodning om afgiftsfritagelse for et udenlandsk ejendomsmæglerfirmas firmabil under hensyn til omfanget af bilens anvendelse her i landet.

SKM2012.301.LSR

Tilbagekaldelse af ansats tilladelse til afgiftsfri kørsel i udenlandsk firmabil og pålæggelse af registrerings- og registreringsafgiftspligt, da det ikke ved kørebog, udskrifter fra GPS eller på anden måde tilstrækkeligt kunne dokumenteres, at bilen ikke havde været anvendt varigt i Danmark.

SKM2012.291.LSR

Tilbagekaldelse af tilladelse til afgiftsfritagelse for firmabil og pålæggelse af registrerings- og registreringsafgift blev stadfæstet, da det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at bilen ikke var anvendt varigt i Danmark. Arbejde udført for herboende kunder i dansk virksomhed ansås ikke for udførelse af selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet EU/EØS-land, uanset at arbejdet var udført i et andet land