Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for de tilfælde, hvor et køretøj kan repareres uden betaling af ny registreringsafgift.

Afsnittet indeholder:

 • Betingelser for afgiftsfritagelse
 • Reparation og genopbygning med henblik på salg
 • Opgørelse af omkostninger
 • Motortuning
 • Motorskift
 • Karosserituning
 • Almindelige reservedele
 • Ombygning
 • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Betingelser for afgiftsfritagelse

Reparerede og genopbyggede køretøjer, hvoraf der tidligere er betalt registreringsafgift, og som er beskadiget som følge af tæring, slitage og lignende, og hvor reparation bliver udført løbende som almindelig vedligeholdelse, er fritaget for afgift. Se REGAL § 7 a.

Fritagelsen er betinget af følgende:

 • Køretøjet skal efter genopbygningen svare til det i registreringsattesten omhandlede køretøj. Der må således ikke ske ændringer med hensyn til køretøjets fabrikat, model, type og årgang
 • Udskiftning af køretøjets motor, eventuelt til en motor med anden drivkraft, må ikke indebære en effektforøgelse på over 20 pct. i forhold til køretøjets originale motoreffekt
 • Genopbygningen af køretøjet skal være udført ved anvendelse af reservedele, herunder skarringsdele, af en art og beskaffenhed, som normalt findes på og forhandles fra automobilforhandlernes og -værkstedernes lagre af nye reservedele, eventuelt med tilsvarende brugte reservedele. Der må ikke anvendes nyt reservedelskarrosseri, chassis eller stel. Der må heller ikke fra andet køretøj anvendes karrosseri, chassis, stel eller større dele af disse komponenter end de nævnte reservedele.

Reparation og genopbygning med henblik på salg

Større samlede reparationer og genopbygninger, der sker med henblik på salg, er fritaget for afgift, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt. Det er også en betingelse, at omkostningerne ved reparation og genopbygning ikke overstiger den almindelige pris for et tilsvarende køretøj i normalt vedligeholdt og registreringsklar stand inklusive afgifter ved kontant salg til bruger. Udgifterne til genopbygningen må dog højst udgøre 75.000 kr.

For køretøjer, hvis alder overstiger 5 år, kan omkostningerne ved genopbygning overstige den almindelige pris for et tilsvarende køretøj (ved kontant salg til bruger) med 10 pct. for hvert hele år, køretøjets alder overstiger 5 år regnet fra køretøjets første registreringsdato. Tillægget kan dog højst udgøre 50 pct.

Se REGAL § 7 a, stk. 3.

Som dokumentation for at betingelserne er opfyldt, skal den virksomhed, der reparerer køretøjet, udfærdige en specificeret opgørelse i overensstemmelse med registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 25, stk. 2.  

Opgørelse af omkostninger

Reparatørvirksomheden opgør omkostningerne ved genopbygningen på grundlag af reparatørvirksomhedens almindelige bruttopriser inklusive merværdiafgift. Opgørelsen skal indeholde en specifikation over dele, som er udskiftet og arbejdsydelser, som er udført på køretøjet. Priserne på de udskiftede dele og arbejdsydelser indbefattet den avance, der i almindelighed indgår i priser for reparationsydelser af den pågældende art, skal også være anført i specifikationen. Se REGAL § 7 a, stk. 4.

Hvis betingelserne for afgiftsfritagelse ikke er opfyldt, skal køretøjet anmeldes til afgiftsberigtigelse hos Motorstyrelsen. Se REGAL § 7 a, stk. 5.

Motorskift

Motoren kan udskiftes, men udskiftningsmotoren må højst have 20 pct. større effekt (DIN-HK) end køretøjets originale motor. Hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct., skal der betales ny afgift af køretøjets aktuelle værdi. Det er fabrikkens angivelser om motoreffekt, der skal bruges. 

Hvis man udskifter en benzinmotor med en dieselmotor, gælder 20 pct.-reglen også.

En motor består af mange enkeltkomponenter, men vigtige er især topstykket, motorblokken og krumtappen. Udskiftning af en eller flere af disse komponenter (fx til indsprøjtningstopstykke), eventuelt kombineret med udskiftning af andre dele, betyder at der skal betales afgift af køretøjet, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct. Motorombygningen bliver i disse tilfælde sidestillet med en egentlig motorudskiftning. 

Motortuning

Motortuning er tilladt så længe, det sker på den originale- eller en senere ilagt tilsvarende motor. I forhold til registreringsafgift gælder der ikke nogen procentgrænse for effektforøgelsen ved motortuning på den originale- eller senere ilagt tilsvarende motor. Vær dog opmærksom på, at der i medfør af anden lovgivning kan gælde en maksimal grænse for effektforøgelsen.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at det generelt for alle typer motortuning gælder, at når det har karakter af en motorombygning, eksempelvis når der foretages væsentlige indgreb, fx ved udskiftning af topstykke, motorblok eller krumtap, vil det blive sidestillet med et egentlig motorskifte. Dette betyder, at 20 pct. grænsen gælder.

Det er Skatteforvaltningens opfattelse, at hvis man samtidig med et motorskifte/-tuning (som også kan være under 20 pct.) foretager andre tekniske ændringer, fx monterer andet bremsesystem, anden forbro, gearkasse, differentiale, fjedre, støddæmpere, udstødning osv., vil køretøjet som hovedregel miste sin afgiftsmæssige identitet. Se bl.a. afgørelsen SKM2013.612.BR.

Eksempler på motortuning/-ombygning

Eksempel 1

En Opel Kadett 2,0, årgang 1989 med 8 ventilet topstykke (med karburator) bliver monteret med et 16 ventilet topstykke fra en model 2,0 GSI. Motorblokken til de to forskellige topstykker er ens. Dette kræver imidlertid montering af andre stempler, indsprøjtningssystem mv. Effektforøgelsen overstiger 20 pct. Der er her tale om en motorombygning, der medfører afgiftspligt. Hvis det kun er nødvendigt at udskifte topstykket samt montering af indsprøjtningssystemet, vil dette kun medføre afgiftspligt, hvis effektforøgelsen overstiger 20 pct.

Eksempel 2

En Volvo 245 DL med B 21 A, 100 DIN HK karburatormotor bliver tunet på følgende måde:

 • Der drejes 1,7 mm. af stemplerne for at sænke kompressionen til 7,5: 1.
 • Indsugningsmanifold bliver ombygget/ændret for at gøre plads til indsprøjtningsdyser.
 • Komplet indsprøjtningsanlæg bliver monteret.
 • Garrat Volvo Turbo bliver monteret.
 • Intercooler bliver monteret. Effektforøgelse ca. 40 pct. til 140 DIN HK.

Ovenstående betragtes som afgiftsfri motortuning, også selv om der var fræset/boret huller i topstykket til indsprøjtningsdyserne. 

Eksempel 3

En Mercedes Benz C 180 årg 1994 med en 1,8 l. motor med 122 DIN HK - drejningsmoment 170 Nm. Motoren bliver tunet på følgende måde:

 • Krumtap bliver udskiftet, slaglængde 95,7 m.m.
 • Andre plejlstænger.
 • Kompression bliver øget til 11: 1.
 • Indsprøjtningsdyseer bliver ombyttet med MB C 220 dyser.
 • Benzintryksregulator bliver ombyttet.
 • Den udskiftede krumtap (med større slaglængde) samt andre plejlstænger medfører en forøgelse af motorvolumen til 2,2 l. Effekt efter ombygning er 145 DIN HK.

Ved ovenstående er der tale om en motorombygning, der sidestilles med reglerne for motorskifte.
Da effektforøgelsen imidlertid er under 20 pct., medfører dette eksempel ikke afgiftspligt.

Eksempel 4

En Audi S3 1,8 T Quattro, årgang 1999, er forsynet med en motor af typen APY, med en slagvolumen på 1781 ccm. Motorens effekt er opgivet til 154kw, svarende til 209,44 hk. Bilen er fabrikken udstyret med turbo, intercooler og indsprøjtning.

Motoren ønskes monteret med anden og større turbolader (GT30 turbolader). Det skønnes, at effektforøgelsen er ca. 38 %.

Der foretages i den forbindelse følgende ændringer:

 • Turbolader af typen GT30, med større dimension og kapacitet
 • Udskiftning af kobling bestående af koblingsplade/trykfod/udrykkerleje
 • 4 stemplet bremsekalibre og bremseskiver med større dimension
 • Udstødnings- og indsugningmanifold
 • Større intercooler  (én frontmonteret i stedet for to sidemonterede)
 • Andre indsprøjtningsdyser
 • Motorstyring.

Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om, at en sådan motortuning ikke medfører afgiftspligt. Heller ikke selv om der samtidig sker udskiftning af original kobling til en stærkere kobling, og der monteres 4-stemplede bremsekalibre med tilhørende skiver foran.

Karrosserituning

Hvis der bliver foretaget montering af plast- eller glasfiberdele på et køretøj, skelnes der mellem, om det er noget, der bliver skruet/limet på (fx spoilersæt (for og bag), sideskørter og lignende), som blot medfører mindre afvigelser i forhold til det oprindelige køretøj, eller om der bliver foretaget egentlige indgreb (fx dele der svejses på) i det eksisterende køretøj, som derved opnår et helt andet udseende.

Almindelige reservedele

En god tommelfingerregel er, at så længe de udskiftede dele er af samme type som de gamle, og så længe delene kan købes som reservedele, dvs. at de har et selvstændigt reservedelsnummer, så kan reparationen foretages uden registreringsafgiftsmæssige konsekvenser. Problemet opstår, når der bliver brugt dele af en nyere type eller dele til en anden model eller, hvis der bliver brugt større samlede dele, fx et tag med stolper fra en anden bil. Hvis man bruger et karrosseri, chassis eller stel fra et andet eller fra et nyt køretøj, er identiteten altid mistet, og der skal betales afgift på ny. Der må heller ikke bruges nyt reservedelskarrosseri, -chassis eller -stel.

Såvel bilejeren som reparatøren har pligt til at anmelde en afgiftspligtig ombygning/reparation til Motorstyrelsen.

Ombygning

Der skelnes mellem almindelig løbende vedligeholdelse og den om- og genopbygning, der sker i én omgang.

De reservedele, der er udskiftet, kan godt være de samme i begge tilfælde, men hvis en større samlet genopbygning er sket på én gang, kan der være tale om et afgiftsmæssigt identitetstab, der udløser ny afgiftsbetaling, modsat den løbende vedligeholdelse, der ikke udløser afgiftsbetaling.

Mange motorcykler ombygges hen ad vejen i vidt omfang. En ny forgaffel det ene år, en ny motor (under 20 pct. effektforøgelse) det andet år, og en ændring fra kædetræk til remtræk det tredje år. Sådanne ændringer falder ind under lovens fritagelsesbestemmelser for almindelige løbende vedligeholdelse. Hvis ændringerne blev foretaget på én gang, ville det blive betragtet som afgiftsmæssigt identitetstab, hvorefter der skal betales ny registreringsafgift.

Ved ombygninger foretaget på én gang forstås ombygninger, der er foretaget inden for samme år (12 efter hinanden følgende måneder).

Det er således afgørende i relation til spørgsmålet om identitetstab eller ej, at det kan dokumenteres/sandsynliggøres, at der er tale om, at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum. Dokumentationen kan eksempelvis bestå i fakturaer på indkøb af reservedele eller værkstedregninger i tilknytning til ombygningerne, eller i form af billeddokumentation for en trinvis ombygning over nogle år. Det er ejeren af motorcyklen, der har denne forpligtelse til at kunne dokumentere ombygningen, og at ombygningen er foretaget over et længere tidsrum. 

Opmærksomheden henledes på, at de nævnte afgiftsfri ombygninger af motorcykler kan indebære, at motorcyklen skal gennemgå et nyt syn, inden den tages i brug efter ombygningen. 

Se også Motorstyrelsens nyhedsbrev af 3. november 2021 om afgiftsmæssigt identitetstab for motorcykler. I nyhedsbrevet uddyber Motorstyrelsen den gældende praksis omkring afgiftsmæssigt identitetstab og sammenhængen mellem reglerne i REGAL § 1, stk. 3, og § 7 a. Motorstyrelsen giver også flere eksempler på, hvad der lovligt kan foretages af reparationer og ombygninger. 

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.954.HR

Højesteret fastslog, at de ændringer, der blev foretaget ved en motorcykels stel i forbindelse med en motorudskiftning, og som bestod i en forlængelse af de to forreste stelrør med ca. 38 mm, en forlængelse af de øverste stelrør foran saddelrøret og selve saddelrøret med ca. 20 mm samt en opretning af de øverste stelrør bag ved saddelrøret, var konstruktive ændringer af stellets dimensioner, som bevirkede, at motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med det tidligere afgiftsberigtigede køretøj. Ændringerne udløste derfor ny registreringsafgift.

 

Landsretsdomme

SKM2017.7.ØLR

Sagen angik, om appellantens motorcykel var blevet ændret i sådan en grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. REGAL § 1, stk. 3.

Motorcyklen blev importeret fra USA til Danmark i 2007. Ved indregistreringen i Danmark var det blevet oplyst, at der ikke var foretaget konstruktive ændringer af motorcyklen, og at motorcyklens motor havde en effekt på 65 HK. Efter en ulykke i 2012 blev det ved en teknisk gennemgang af motorcyklen konstateret, at der var foretaget en række ændringer af motorcyklen, herunder af motor, styreapparat, bremser og bagparti, og at kørsel på motorcyklen som følge heraf var til fare for færdselssikkerheden.

Appellanten gjorde under sagen gældende, at appellanten alene havde udskiftet motorcyklens motor til en Revtech-motor med en motorydelse på 81 HK samt udskiftet motorcyklens bremser og speedometer, og at de øvrige ændringer var foretaget inden indregistreringen i Danmark.

Ligesom byretten fandt Landsretten, at appellanten ved fremlæggelse af en servicemanuel fra Z... med oplysninger om, at motorcykler af den pågældende type oprindeligt har en motorydelse på 69 HK, havde godtgjort, at udskiftningen af motoren ikke havde medført en effektforøgelse på over 20 pct. Udskiftningen af motoren medførte derfor ikke i sig selv, at motorcyklen havde skiftet afgiftsmæssig identitet, jf. REGAL § 7 a, stk. 2, nr. 2.

Vedrørende de øvrige ændringer af motorcyklen, fandt landsretten i lyset af at motorcyklen var indregistreret uden konstruktive ændringer, og at motorcyklen ved et syn umiddelbart efter importen var blevet godkendt uden fejl at det havde formodningen imod sig, at de ændringer af motorcyklen, der blev konstateret i 2012, var foretaget inden indregistreringen i Danmark. Appellanten havde ikke ved den foretagne bevisførelse afkræftet denne formodning.

Landsretten fandt endvidere, at de foretagne ændringer ikke kunne anses som udført løbende som almindelige vedligeholdelse efter registreringsafgiftslovens § 7 a, stk. 1, hvorfor motorcyklen ikke i afgiftsmæssig henseende var identisk med den tidligere afgiftsberigtigede motorcykel, jf. registreringslovens § 1, stk. 3.

Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom af 9. november 2015 (SKM2016.38.BR), hvorved Skatteministeriet blev frifundet.

Stadfæster SKM2016.38.BR.

SKM2001.60.ØLR

Ifølge en dom fra Østre Landsret i december 2000 kan motorskift til bilens originale motor ske uden afgiftsmæssige konsekvenser. Den konkrete sag drejede sig om en hyrevogn, der blev afgiftsberigtiget og taget i brug som hyrevogn med den originale benzinmotor, men som efter at have kørt 1.750 kilometer som hyrevogn fik udskiftet motoren til en dieselmotor.

Der er ved dommen lagt vægt på, at bilen ved en senere genilægning af den originale benzinmotor vil være identisk med den bil, der blev afgiftsberigtiget i sin tid. Der kan derfor ikke opkræves yderligere registreringsafgift ved en sådan motorombytning.

 

Byretsdomme

SKM2016.38.BR

Sagen angik, om sagsøgerens motorcykel var blevet ændret i sådan en grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. REGAL § 1, stk. 3.

Ved indregistreringen i Danmark var det blevet oplyst, at motorcyklen var uden konstruktive ændringer, og at motorcyklens motor havde en effekt på 65 HK.

Sagsøgeren havde foretaget flere ændringer på motorcyklen, herunder bl.a. udskiftet motoren til en Revtech-motor med en motorydelse på 81 HK.

Retten fandt, at sagsøgeren ved fremlægges af en servicemanuel fra Harley-Davidson med oplysninger om, at motorcykler af den pågældende type oprindeligt har en motorydelse på 69 HK, samt ved sagsøgerens forklaringer om forløbet i forbindelse med indregistreringen, havde godtgjort, at udskiftningen af motoren ikke havde medført en effektforøgelse på over 20 pct. Udskiftningen af motoren medførte derfor ikke i sig selv, at motorcyklen havde skiftet afgiftsmæssig identitet, jf. REGAL § 7 a, stk. 2, nr. 2.

Vedrørende de øvrige ændringer af motorcyklen, fandt retten - i lyset af at motorcyklen var indregistreret uden konstruktive ændringer - at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at ændringerne var foretaget inden indregistreringen i Danmark. Retten lagde herefter til grund, at motorcyklen ved indregistreringen fremstod som en original Harley-Davidson Softtail, FXSTC, årgang 1991.

Retten fandt på den baggrund, at ændringerne efter deres antal og karakter medførte, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. REGAL § 1, stk. 3.

Skatteministeriet blev herefter frifundet.

SKM2015.45.BR

Sagen angik spørgsmålet, om sagsøgerens motorcykel var blevet ændret i en sådan grad, at den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet.

Der var i sagen enighed om, at motorcyklens motor og gearkasse blev udskiftet i 2010, og at der i denne forbindelse blev fjernet et af tre beslag fra motorcyklens stel. Motorudskiftningen medførte ikke en effektforøgelse på over 20 %. Der var endvidere enighed om, at sagsøgeren i hvert fald havde foretaget ændringer af motorcyklens baghjul, bagskærm, sæde, udstødningsrør, fodhvilerkit, forgaffel og bremsere. Retten fandt, at ændringerne, herunder særligt af motorcyklens stel og motor, medførte, at motorcyklen ikke havde bevaret sin afgiftsmæssige identitet, og sagsøgeren som følge heraf med rette var opkrævet ny registreringsafgift, idet der hverken var tale om reparationer eller genopbygning af motorcyklen.

Retten fandt endvidere opkrævningen var foretaget rettidigt i medfør af den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 1.

Endelig fastslog retten, at sagsøgeren ikke havde haft nogen berettiget forventning om, ikke at blive opkrævet ny registreringsafgift.

SKM2013.612.BR

Et som veterankøretøj afgiftsberigtiget køretøj fandtes på baggrund af de foretagne senere ændringer i form af montering af kompressor samt ændringer af baghjulsophænget ved montering af "Hijackers" og "Tractionbars" ikke længere at være identisk med det oprindeligt indregistrerede køretøj i afgiftsmæssig henseende. Der skulle derfor betales afgift af køretøjet på ny.

SKM2008.712.BR

En Harley Davidson-motorcykel, der i 1999 var indregistreret og afgiftsberigtiget, som en årgang 1958, havde efterfølgende fået udskiftet blandt andet motoren, bremsesystem, sædet, styr, hjul, forgaffel, tank, forlygte og udstødningssystem. Retten fandt på den baggrund, at motorcyklen havde mistet sin afgiftsmæssige identitet, jf. REGAL § 7a.

Det var dermed berettiget, at sagsøgeren var blevet opkrævet ny registreringsafgift, jf. REGAL § 1, stk. 3. Sagsøgerens subsidiære påstand om, at en eventuel ny registreringsafgift skulle reduceres med tidligere betalt registreringsafgift, blev ikke taget til følge.

 

Landsskatteretskendelser

SKM2019.498.LSR

Ombygning af en personbil Porsche 911 Coupe udløste pligt til at betale registreringsafgift på ny. Ombygningen bestod i, at personbilen ved karosseriændringer i form af to påsvejsede forskærme og forkofanger blev ombygget til en nyere model med en større motor, nye bremser mv. Ved indsættelsen af den større motor skete der en effektforøgelse med mere end 20 procent i forhold til den originale motor. Personbilen blev af Landsskatteretten anset for at have mistet sin afgiftsmæssige identitet efter ombygningen. Landsskatteretten henviste herved til, at allerede fordi, at motoreffekten blev forøget med mere end 20 %, havde personbilen mistet sin afgiftsmæssige identitet. Personbilen blev anset for importeret med den originale 2,7 L motor, idet der ikke var grundlag for at anse personbilen for importeret med en anden motor end den originale.

 

SKM2009.464.LSR

En klager erhvervede en ombygget motorcykel, som skulle pålægges ny registreringspligt, idet den havde mistet sin afgiftsmæssige identitet. Klager hæftede for den manglende registreringsafgift, da han ikke var i god tro ved købet.

 

SKM2007.778.LSR

Der skulle betales registreringsafgift af en ombygget personbil(veteranbil model 1966) efter REGAL § 7a.

Af sagens oplysninger fremgår, at klageren har ombygget bilen med et brugt karrosseri indført fra Frankrig, en motor årgang 1976, to brugte skærme og nye reservedele, renovering af bilens forbro og bremser, samt at sæder og interiør er udskiftet.

 

SKM2003.305.LSR

En Opel Kadett var ombygget, således at motoren var udskiftet fra en 1,3 l motor til en 1,6 l motor uden effektforøgelse. Endvidere var kofanger, lygtegrill, forruder, instrumentpanel og bagkofanger udskiftet til andre typer, ligesom der var monteret bagspoiler fra en anden model samt andre uoriginale fælge.

Landsskatteretten traf afgørelse om, at bilen ikke ansås for ombygget i et sådant omfang, at det udløste afgiftsberigtigelse.

 

Skatterådet

SKM2013.342.SR

Skatterådet bekræftede, at en bil på papegøjeplader vil få ændret sin afgiftsmæssige status, hvis der under kørsel i udlandet monteres bagsæder og medtages passagerer. Skatterådet fandt, at bilen i så fald ville miste sin afgiftsmæssige identitet, således at den skal afgiftsberigtiges påny og udstyres med almindelige hvide nummerplader. Skatterådet fandt ikke, at det gjorde nogen forskel, at den påtænkte indretning og anvendelse af bilen i strid med REGAL § 5 ville finde sted i udlandet.