Skemaet viser, hvordan forskellige gavetyper skal behandles.

Gave

Beskatning/afgift

Hovedregler

Gaver mellem personer der ikke er omfattet af BAL § 22

Indkomstskattepligt efter SL § 4 litra c.

Gaver mellem personer der er omfattet af BAL § 22, det vil sige:

 • Afkom, stedbørn og deres afkom
 • Barns eller stedbarns ægtefælle
 • Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
 • Forældre
 • Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst to år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig
 • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnets fyldte 15. år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen med plejebarnet
 • Stedforældre og bedsteforældre.

Afgiftspligtige efter BAL § 23 af den del af gaven, der overstiger bundbeløbet.

Gaver i form af aktier eller virksomheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelse mellem personer omfattet af BAL § 22, eller såfremt gavegiver ikke har afkom, til gavegivers søskende og disses børn og børnebørn, se BAL § 23 a, stk. 1.

Afgiftsskattepligtig af værdien af aktier og virksomheder, som nævnt i BAL § 23 a, stk. 1.

Gaveafgiften udgør 13 pct. for gaver ydet i 2016 eller 2017, 7 pct. for gave ydet i 2018, 6 pct. for gaver ydet i 2019 og 5 pct. for gaver ydet i 2020 eller senere.

Gaver mellem ægtefæller, der ikke er separerede

Afgiftsfri.

Hvis der hviler en brugs- eller indtægtsnydelse på gaven, skal der dog betales 15 pct. i afgift af gaven ud over det afgiftsfri bundbeløb.

Undtagelser

Lejlighedsgaver som fx fødselsdags- og bryllupsgaver

Beskattes efter praksis ikke, medmindre gavens værdi overstiger et beløb, der ikke er et naturligt niveau for en lejlighedsgave.

Indsamlede gaver

Beskattes ikke, hvis visse betingelser er opfyldt

Hædersgaver, fonds og lignende

Skal regnes med til den personlige indkomst med 85 pct. af den del af værdien, der overstiger et grundbeløb.

Hæderspriser der

 • bliver udbetalt i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar eller
 • gives af mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem

Skattefri når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester.

Hæderspriser der

 • gives af offentlige midler, legater samt kulturelle fonde og lignende
 • gives af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet

Skattefri når hædersprisen udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester og er ydet som et uansøgt engangsbeløb.

Gevinster og dusører

Fuld skattepligt med mindre

 • der i stedet skal betales afgift af gevinsten 
 • der er tale om dusører eller belønninger, der er givet for en indsats for at redde mennesker eller for at opklare en forbrydelse, hvis indsatsen ikke hører til den pågældendes erhverv
 • der er tale om findeløn og godtgørelser, der bliver udbetalt i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven.

Gaver man modtager  i ansættelsesforhold

Se C.A.5.5.