Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejdere, når arbejdsgiveren afholder en reception eller lignende for medarbejderen.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Vurderingen af om der er tale om et arrangement af privat karakter
 • Værdiansættelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

 • C.A.5.6.2 om julefrokost, skovture og øvrige firmafester
 • C.A.5.6.3 om faglige arrangementer betalt af arbejdsgiveren
 • C.C.2.2.2.5.4 om fradrag for udgifter til reception - blandet deltagelse
 • C.B.3.5.2.1 om hovedaktionærer med flere og repræsentationsudgifter mv.

Regel

Hvis arbejdsgiveren betaler udgifterne til en reception eller lignende af privat karakter for en medarbejder, skal medarbejderen beskattes heraf. Se LL § 16.

Vurdering af, om der er tale om et arrangement af privat karakter

Ved vurderingen af, om der er tale om en reception mv. af privat karakter, der skal beskattes, kan det være relevant at se på følgende momenter:

 • I hvilken anledning afholdes arrangementet?
 • Hvem er inviteret?
 • Størrelsen af udgifterne til arrangementet?
 • Hvor afholdes arrangementet?

Der skal foretages en konkret vurdering af arrangementet, hvor de forskellige momenter skal afvejes i forhold til hinanden. En væsentlig del af vægten lægges på, i hvilken anledning arrangementet afholdes. Der kan også være andre momenter end dem, der er nævnt her, der kan indgå i en vurdering.

For vurderingen af, om der er tale om en reception af privat karakter, kan der henses til den retspraksis, der er på erhvervsområdet vedrørende fradrag for repræsentationsudgifter for arrangementer med blandet deltagelse. Se afsnit C.C.2.2.2.5.4.

For hovedaktionærer med flere gælder en skærpet praksis. Se C.B.3.5.

I hvilken anledning afholdes arrangementet?

Hvis der er tale om en reception i anledning af virksomhedsrelaterede mærkedage som fx jubilæum eller afsked, er det som udgangspunkt ikke skattepligtigt for medarbejderen. En reception i anledning af en privat mærkedag taler for, at der udløses beskatning.

I SKM2004.454.VLR vedrørte spørgsmålet, om et revisionsaktieselskab kunne fratrække udgifterne til en annonce og et fødselsdagsarrangement for en ansat revisor, der ejede 24,7 pct. af aktierne i revisionsaktieselskabet. Revisionsaktieselskabet fratrak udgifterne som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Skattemyndighederne havde anset de omstridte udgifter som fradragsberettiget løn til revisoren. Landsretten udtalte, at anledningen til receptionen var en privat begivenhed. Arrangementet blev afholdt på en restaurant og ikke i virksomhedens lokaler. Der var sendt indbydelser ud, og venner og forretningsforbindelser var inviteret gennem en annonce i avisen. Der deltog 112 personer, herunder 13 fra firmaet, fem familiemedlemmer og to venner, og der blev serveret et traktement til en pris af 49.274 kr. Om revisionsfirmaets forretningsmæssige interesse i receptionens afholdelse havde vidnerne forklaret, at der blev givet en orientering om virksomheden, og at man ønskede, at gæsterne skulle lære hinanden og firmaets ansatte nærmere at kende. Videre udtalte landsretten, at selv om det kan være forretningsmæssigt velbegrundet at holde en reception for at pleje sine forretningsforbindelser og ved samme lejlighed reklamere for sin virksomhed, havde revisionsaktieselskabet under de nævnte omstændigheder, herunder annoncens udformning, ikke godtgjort, at formålet med receptionen ikke først og fremmest var at fejre fødselsdagen. På den baggrund fandt landsretten derfor ikke, at der var tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter efter LL § 8, stk. 4, jf. SL § 6, stk. 1, a. Annonceudgiften til avisen vedrørte udelukkende den annonce, hvori der blev inviteret til reception i anledning af fødselsdagen. Denne udgift var derfor heller ikke fradragsberettiget, hverken efter LL § 8, stk. 1 (reklameudgifter) eller LL § 8, stk. 4. Det forhold, at revisoren var mindretalsaktionær kunne på denne baggrund ikke føre til et andet resultat.

Selv om afgørelsen vedrører spørgsmålet, om et revisionsaktieselskab kunne fratrække udgifterne, belyser afgørelsen, hvornår anledningen til arrangementet må siges at være privat.

Momenterne skal afvejes i forhold til hinanden

SKM2003.53.VLR er et eksempel på en afgørelse om fradrag for repræsentationsudgifter, hvor de forskellige momenter er blevet afvejet i forhold til hinanden. I sagen havde sagsøgerens aktieselskab bl.a. afholdt en reception i anledning af virksomhedens 25 års jubilæum og sagsøgerens fødselsdag. Landsretten udtalte om receptionen:

Ifølge avisannoncen var anledningen til receptionen den 5. juni 1998 såvel virksomhedens 25 års jubilæum som sagsøgerens 50 års fødselsdag. Virksomheden havde 25 års jubilæum den 4. august 1997, mens sagsøgerens 50 års fødselsdag var den 9. juni 1998. Under hensyn hertil og til, at der foruden forretningsforbindelser deltog et ikke ubetydeligt antal familiemedlemmer og venner i receptionen, som blev afholdt på en restaurant, og at kuvertprisen pr. person - selv ved et antal gæster på ca. 350, som oplyst af sagsøgeren - ikke var beskeden, har receptionen ikke klart og entydigt være forretningsmæssigt begrundet. Skatteministeriets påstand om frifindelse vedrørende dette punkt tages derfor til følge.

Eksempel på receptioner, der ikke er skattepligtige

Nedenfor gives to eksempler på receptioner, der ikke er skattepligtige for medarbejderen.

 • En medarbejder har været 40 år i firmaet, og det fejrer firmaet med en reception for medarbejdere og kunder på virksomhedens adresse. Til receptionen deltager også medarbejderens ægtefælle. Arrangementet består af et glas vin og pindemadder. Anledningen er virksomhedsrelateret, udgifterne er beskedne, og deltagerne er primært kollegaer og kunder.
 • Arbejdsgiveren afholder en rund fødselsdag for medarbejderen. Det er et mindre traktement på arbejdspladsen, og der er inviteret kollegaer og forretningsforbindelser. Anledningen er af privat karakter, men arrangementet foregår på arbejdspladsen, udgifterne er beskedne, og det er kollegaer og forretningsforbindelser, der deltager.

Eksempel på en reception, der er skattepligtig

Et firma ønsker at vise deres påskønnelse af en nøglemedarbejder ved at betale for en reception i anledning af, at medarbejderen og dennes ægtefælle har sølvbryllup. Til receptionen deltager et par gode kollegaer, mens 50 af deltagerne er medarbejderens familie og venner. Receptionen holdes på et hotel uden for virksomheden og har karakter af bespisning.

Anledningen er af ren privat karakter, ligesom en væsentlig del af deltagerkredsen er privat. Dertil kommer, at arrangementet har et omfang, som til sammen med de andre momenter gør, at medarbejderen bliver skattepligtig af arrangementet.

Værdiansættelse

Afholder arbejdsgiveren en reception eller lignende af privat karakter for en medarbejder, skal medarbejderen beskattes af markedsprisen af arrangementet. Se LL § 16, stk. 3. Se afsnit C.A.5.1 om værdiansættelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2004.454.VLR

Sagen vedrørte spørgsmålet, om et revisionsaktieselskab kunne fratrække udgifterne til et fødselsdagsarrangement for en ansat revisor, der ejede 24,7 pct. af aktierne i revisionsaktieselskabet. Revisionsaktieselskabet fratrak udgifterne som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Skattemyndighederne havde anset de omstridte udgifter som fradragsberettiget løn til revisoren. Landsskatteretten fandt ikke, at der var tale om fradragsberettigede repræsentationsudgifter efter LL § 8, stk. 4, jf. SL § 6, stk. 1, a).

Ikke fradragsret.

 

SKM2003.53.VLR

Sagsøgerens aktieselskab havde bl.a. holdt en reception i anledning af virksomhedens 25 års jubilæum og sagsøgerens fødselsdag. Under hensyn til at virksomhedens jubilæum var ca. 10 måneder før receptionen, og at sagsøgerens fødselsdag var fire dage efter receptionen, samt at der foruden forretningsforbindelser deltog et ikke ubetydeligt antal familiemedlemmer og venner i receptionen, og at kuvertprisen ikke var beskeden, havde receptionen ikke klart og entydigt været forretningsmæssigt begrundet. Udgiften til receptionen blev derfor anset som yderligere løn til sagsøgeren efter LL § 16, stk. 1.

Ikke fradragsret.

 

Byretsdomme

SKM2011.646.BR

Hovedanpartshaveren i et ApS havde ret til repræsentationsfradrag for udgifter til mad til en reception► for forretningsforbindelse◄ afholdt i anledning af hans 50 års fødselsdag. Fradraget udgjorde 1.350 kr.

Fradragsret.