Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for beskatning af medarbejdere, når arbejdsgiveren betaler for faglige arrangementer.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Teambuilding
 • Kundepleje
 • Værdiansættelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Regel

Arrangementer uden fagligt indhold beskattes. Se LL § 16. Et skattepligtigt arrangement kan være omfattet af bagatelgrænsen for mindre personalegoder. Se LL § 16, stk. 3, 3. pkt.

Medarbejdere beskattes som udgangspunkt ikke af faglige arrangementer, herunder teambuilding, samt arrangementer, der har karakter af kundepleje, der er betalt af arbejdsgiveren. Der skal dog ske beskatning, hvis det faglige indhold er underordnet.

Generelt afspejler indholdet af arrangementet, om der er tale om et fagligt arrangement eller ej.

Teambuilding

Ved arrangementer som teambuilding kan det være vanskeligt at afgøre, om der er et fagligt indhold eller ej.

Ved vurderingen af, om der er et fagligt indhold, kan der lægges vægt på:

 • Hvor længe varer arrangementet?
 • Er der tilknyttet en teambuilding-instruktør?
 • Hvor foregår det?
 • Hvilke aktiviteter indgår?

Eksempler på teambuilding som hovedformål

Her er to eksempler på arrangementer, der har teambuilding som hovedformål.

 • En virksomhed laver et dagsarrangement, hvor medarbejderne bliver opdelt i hold. Arrangementet foregår i et naturområde med en teambuilding-instruktør. Medarbejderne laver forskellige teambuilding-aktiviteter ud fra instruktørens instrukser. Der er almindelig forplejning under arrangementet. Formålet med arrangementet er at styrke samarbejdet medarbejderne imellem på kryds og tværs af daglige samarbejdspartnere, fx således at medarbejderne har lettere ved at henvende sig til andre kollegaer end dem, de normalt arbejder sammen med.
  Arrangementet har en kortere varighed, der er tilknyttet instruktør, det foregår på et sted, der er naturligt for arrangementet, og aktiviteterne er relevante for emnet. Medarbejderne skal ikke beskattes af arrangementet.
 • En virksomhed laver et arrangement, der varer fem timer og foregår på et konferencecenter. Medarbejderne bliver inddelt i hold og skal løse en på forhånd fastsat opgave. Opgaven er udformet under hensyntagen til, at den involverer elementer, der underbygger teambuilding.
  Der indtages frokost på konferencecentret. Formålet med arrangementet er, at medarbejderne kan se deres kollegaer i nye roller, så det fremover vil være nemmere for dem at udnytte deres kollegaers forskellige kompetencer.
  Arrangementet har en kortere varighed, der er ikke tilknyttet en instruktør, men aktiviteterne er fastsat under hensyntagen til, at de underbygger teambuilding. Lokaliteten er naturlig for løsning af opgaven.

Eksempel på at teambuilding ikke er hovedformål

En virksomhed inviterer en gruppe ansatte på en skiferie til Frankrig af fire dages varighed. På turen bliver de inddelt i hold efter skifærdigheder og bliver undervist af en dansk skiinstruktør. Formålet med skituren er at bringe medarbejderne tættere på hinanden og gøre arbejdspladsen mere attraktiv, for at fastholde medarbejderne.

Arrangementet har en længere varighed på fire dage, det foregår i udlandet, aktiviteterne er af privat og social karakter og ikke målrettet teambuilding, og der er ikke tilknyttet en teambuilding-instruktør. Medarbejderne skal beskattes af arrangementet.

Bemærk

Se SKM2008.324.BR og SKM2008.325.BR om en lignende situation, hvor en skitur til Alpe d'Huez blev vurderet til ikke at have teambuilding som hovedformål, og rejsen blev derfor anset for at være skattepligtig for henholdsvis den ansatte administrator og partneren. Se også SKM2015.730.BR 

Kundepleje

Et arrangement, der afholdes som led i kundepleje, har ofte ikke en så klar faglig karakter som faglige arrangementer i øvrigt, og det kan derfor være vanskeligt at vurdere, om det udløser beskatning. Et arrangement som led i kundepleje skal dog have et fagligt indhold eller forretningsmæssigt islæt, hvis det ikke skal udløse beskatning. Hvis et arrangement vurderes at være af privat karakter, er det skattepligtigt for medarbejderen.

Ved vurderingen af om arrangementet er af privat karakter, kan der lægges vægt på:

 • Er medarbejderen forpligtet til at deltage?
 • Hvilke opgaver medarbejderen har i løbet af arrangementet?
 • Hvor foregår det?
 • Hvor længe varer arrangementet?
 • Er aktiviteterne af privat og turistmæssig karakter?

Eksempler på kundearrangement, der ikke skal beskattes

Nedenfor gives to eksempler på kundearrangementer, der ikke skal beskattes.

 • En virksomhed, der sælger golfkøller, arrangerer en tur til et stort svensk golfcenter for ti kunder. Golfcentret ligger et par timers kørsel fra arbejdspladsen. Der deltager en medarbejder, der er beordret til at deltage. Medarbejderens opgave i løbet af arrangementet er at få præsenteret golfkøllerne for kunderne. I arrangementet får deltagerne fuld forplejning, der inkluderer en tre-retters menu efter golfkonkurrencen. Der indgår ikke overnatning i arrangementet.
  Medarbejderen er forpligtet til at deltage og har til opgave at præsentere virksomhedens produkt, det foregår i rimelig nærhed af arbejdspladsen, arrangementet har en kortere varighed, og aktiviteterne har en relevans for medarbejderens arbejde. Medarbejderen skal ikke beskattes af arrangementet.
 • I SKM2008.961.SR bekræftede Skatterådet bl.a., at et selskab kunne fratrække udgifter efter LL § 8, stk. 4 til forretningsforbindelsers deltagelse i festligholdelse af tredjemands jubilæum.
  Spørger anførte, at selskabets udgifter vedrørende forretningsforbindelsernes deltagelse som tilskuere til danmarksmesterskabet for dragebåde 2008 og den efterfølgende barbecue og gallamiddag var afholdt for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser - og for den ene af forretningsforbindelsernes vedkommende - for at få afsluttet forretningerne.
  Selv om en del af festligholdelsen knyttede sig til danmarksmesterskabet i dragesejlads, som selskabets hovedaktionær deltog i, fordi han dyrker sejlsport som fritidsinteresse, fandt Skatterådet at udgifterne på 6.200 kr., der var afholdt af selskabet i forbindelse med danmarksmesterskabet for dragebåde og den efterfølgende barbecue og gallamiddag, ikke vedrørte hovedaktionærens deltagelse i arrangementerne, men kun var udgifter i forbindelse med invitation af forretningsforbindelser til et konkret arrangement.
  Afgørelsen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt selskabet kunne trække udgifterne fra som repræsentationsudgifter, men belyser stadig, hvornår et arrangement kan anses for at have karakter af kundepleje og have et forretningsmæssigt islæt.

Eksempler på kundearrangement, der skal beskattes:

Nedenfor gives to eksempler på kundearrangementer, der skal beskattes.

 • En virksomhed inviterer en medarbejder og et par kunder på ferie på en spansk ferieø af fire dages varighed. Arbejdsgiveren ser helst, at medarbejderen deltager. Formålet med ferien er udelukkende, at medarbejderne skal socialisere med kunden for derved at styrke et tæt forhold. Programmet på turen er udelukkende af privat og turistmæssig karakter.
  Da aktiviteterne er af privat og turistmæssig karakter, og medarbejderen ikke har arbejdsopgaver med fagligt indhold eller forretningsmæssigt islæt, udløser arrangementet beskatning for medarbejderen, også selv om arbejdsgiveren helst ser, at medarbejderen deltager. Det taler også for beskatning, at arrangementet foregår på et typisk feriested og er af fire dages varighed. Medarbejderen skal beskattes af arrangementet.
 • I SKM2011.256.BR fandt byretten, at en medarbejder, der var ansat som salgsmedarbejder i en virksomhed, var skattepligtig af sin deltagelse i to fodboldrejser, hvor der også deltog henholdsvis to og tre kunder inviteret af arbejdsgivervirksomheden. Rejserne indgik som en modydelse i en samlet sponsoraftale, som arbejdsgivervirksomheden havde indgået med en fodboldklub. Rejserne var i det hele arrangeret af fodboldklubben, og klubbens repræsentant deltog som rejseleder på rejserne.
  Byretten fandt, at rejserne i forhold til virksomheden måtte anses for forretningsmæssigt begrundet. Da rejseprogrammet imidlertid var af helt overvejende turistmæssig karakter, fandt retten ikke, at der i forhold til medarbejderen var grundlag for at fravige udgangspunktet om beskatning af rejsens værdi under hensyn til rejsens turistmæssige karakter. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at retten lagde til grund, at det lå i sagsøgerens stilling som distriktschef at deltage i rejserne, fordi retten lagde vægt på, at sagsøgerens opgaver af praktisk art over for kunderne var meget begrænset, og at indholdet af enkelte forretningsmæssige drøftelser var af et meget begrænset omfang og uden egentlig direkte tilknytning til resultater i arbejdsgivervirksomheden.

Bemærk

Kundearrangementer sker tit i form af en rejse. Se derfor C.A.5.16.5 om rejser.

Værdiansættelse

Afholder arbejdsgiveren et arrangement, der er skattepligtigt for medarbejderen, skal denne beskattes af markedsprisen af arrangementet. Se LL § 16, stk. 3, jf. LL § 16, stk. 1. Se afsnit C.A.5.1 om værdiansættelse.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme 
SKM2010.165.VLR

Værdien af en arbejdsgiverbetalt rejse til New York, som udelukkende var af social og turistmæssig karakter, var skattepligtig for den ansatte. Praksis vedrørende julefrokoster og andre lignende personalearrangementer, som er skattefrie, kunne ikke tillægges betydning for beskatningen af en rejse af den karakter. Værdien af godet skulle fastsættes til den værdi, som det må antages at koste den skattepligtige at erhverve godet i almindelig fri handel.

Skattepligtig for medarbejderen.

Byretsdomme
SKM2015.730.BR

Vedrørende et arrangement i Schweiz fandt retten efter det oplyste om rejsens formål, herunder det fremlagte program, oplysningerne om det faglige arrangement samt oplysningerne om indholdet af teambuildings-programmet, at det faglige indhold var af meget beskedent og underordnet omfang. Sammenholdt med karakteren af den resterende del af arrangementet, der bestod i skiløb og sociale aktiviteter, tiltrådte retten, at sagsøgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at arrangementet ikke udgjorde et skattepligtigt personalegode.

Skattepligtig for medarbejderen.

SKM2011.256.BR

En medarbejder, der var ansat som salgsmedarbejder i en virksomhed, var skattepligtig af sin deltagelse i to fodboldrejser, hvor der også deltog henholdsvis to og tre kunder inviteret af arbejdsgivervirksomheden. Rejserne indgik som en modydelse i en samlet sponsoraftale, som arbejdsgivervirksomheden havde indgået med en fodboldklub.

Skattepligtig for medarbejderen. 

SKM2008.324.BR

Skitur til Alpe d'Huez betalt af advokatfirmaet (A/S) blev anset for et skattepligtigt personalegode for den ansatte administrator. Sagsøger havde bl.a. argumenteret for, at der var tale om teambuilding, og at rejsen var sket i arbejdsgiverens interesse. Godet værdiansættes til arbejdsgiverens faktiske udgifter. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet over, at udgifterne var blevet fordelt forholdsmæssigt på hver deltager.

Skattepligtig for medarbejderen.

SKM2008.325.BR

I denne sag blev turen også anset for et skattepligtigt personalegode for partneren.

Skattepligtig for partneren.

Sagen omhandler samme rejse som i SKM2008.324.BR.

Skatterådet

SKM2011.569.SR

Et arrangement med en tre dags tur til Oslo for 55+ medarbejdere var ikke omfattet af skattefriheden i LL § 31. Der var programsat foredrag om økonomi, sundhed og fritid i den tredje alder, hvilket blev anset for at være af privatkarakter. Arrangementet var heller ikke omfattet af andre bestemmelser om skattefrihed.

Skattepligtig for medarbejderen. 

SKM2008.961.SR

Et selskab ønskede bekræftet, at det kunne fratrække udgifterne til en gave til en forretningsforbindelses jubilæum og udgifterne til andre forretningsforbindelsers deltagelse i festligholdelsen af jubilæet som repræsentationsudgifter i henhold til LL § 8, stk. 4, og at det ikke var til hinder for fradragsretten, at en del af festligholdelsen var knyttet til danmarksmesterskabet i dragesejlads, som selskabets hovedaktionær deltog i, fordi han dyrkede sejlsport som fritidsinteresse.

Skatterådet bekræftede, at udgifterne er omfattet af bestemmelsen, da de ikke vedrører hovedaktionærens egen deltagelse i arrangementerne, og da de findes at være afholdt med henblik på at pleje forretningsforbindelser.

Fradragsret for selskabet.