Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den skattepligtige værdi af fri bil fastsættes.

Afsnittet indeholder:

  • Procentreglen
  • Miljøtillæg.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi.

Procentreglen

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes til en procentdel af bilens værdi. Se LL § 16, stk. 4.

►I indkomståret 2023 sættes den årlige værdi til 23,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,5 pct. af resten. Se LL § 16, stk. 4, 4. pkt.◄

I indkomståret 2022 sættes den årlige værdi til 24,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,0 pct. af resten. Se LL § 16, stk. 4, 3. pkt.

Fra og med den 1. juli 2021 og den resterende del af indkomståret 2021 sættes den årlige værdi til 24,5 pct. af den del, af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten. Se LL § 16, stk. 4, 2. pkt. og lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Til og med den 30. juni i indkomståret 2021 og foregående indkomstår sættes den skattepligtige værdi af fri bil til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten.

Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst 160.000 kr. Se LL § 16, stk. 4, 7. pkt.

Til den skattepligtige værdi lægges altid et miljøtillæg, se herom nedenfor og i C.A.5.14.1.7.

Ved lov nr. 91 af 31. januar 2020 blev der for en nærmere fastsat periode indført regler om lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil. I perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020 blev den årlige skattepligtige værdi af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, jf. registreringsafgiftsloven §§ 5 B-5 D, nedsat med 40.000 kr. Se LL § 16, stk. 4, 25. pkt. Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (2019/1 LSF 90) gjaldt nedsættelsen også for eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der den 1. april 2020 allerede var stillet til privat rådighed for en medarbejder. Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslaget, at nedsættelsen ikke kunne medføre, at beskatningsgrundlaget blev negativt, idet den skattepligtige værdi altid beregnes af mindst 160.000 kr. Ordningen er ikke videreført til at gælde efter 31. december 2020.

Miljøtillæg

Der skal lægges et miljøtillæg oven i den skattepligtige værdi af fri bil. Se LL § 16, stk. 4, 8. pkt. Denne regel gælder for biler, der er til rådighed for arbejdstageren fra og med indkomståret 2010. Tillægget udgør ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil. Se den nærmere opgørelse nedenfor. Følgende skal dog ikke regnes med:

  • Udligningsafgiften på dieselbiler (benævnes også udligningstillægget)
  • Eventuelt privatbenyttelsestillæg (benævnes også privatbenyttelsesafgift)

efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.

Partikeludledningsafgift indgår derimod i miljøtillægget. Hvis der er tale om en dieseldreven bil, som ikke har monteret et partikelfilter, skal tillægget for manglende partikelfilter efter brændstofforbrugsafgiftsloven således medregnes til miljøtillægget efter LL § 16, stk. 4, 8. pkt. Se også afsnit I.A.4.3 om partikeludledningsafgift.

Miljøtillægets størrelse:

►I indkomståret 2023 er miljøtillægget 450 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 350 pct.). Se LL § 16, stk. 4, 12. pkt.◄

I indkomståret 2022 er miljøtillægget 350 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 250 pct.). Se LL § 16, stk. 4, 11. pkt.

Fra og med den 1. juli 2021 og resten af indkomståret 2021 er miljøtillægget 250 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 150 pct.). Se LL § 16, stk. 4, 10. pkt. og lov nr. 203 af 13. februar 2021.

Fra og med 2013 til og med den 30. juni 2021 er miljøtillægget 150 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 50 pct.).