Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan den skattepligtige værdi af fri bil sættes.

Afsnittet indeholder:

  • Procentreglen
  • Miljøtillæg.

Se også

Se også afsnit C.A.5.14.1.7 Opgørelse af bilens værdi.

Procentreglen

Den skattemæssige værdi af fri firmabil sættes til en procentdel af bilens værdi. Se LL § 16, stk. 4.

Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr. og 20 pct. af resten.

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 sættes den årlige værdi fra og med den 1. juli 2021 for resten af indkomståret 2021 til 24,5 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20,5 pct. af resten. Se LL § 16, stk. 4, 2. pkt.

►I indkomståret 2022 sættes den årlige værdi til 24,0 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 21,0 pct. af resten. Se LL § 16, stk. 4, 3. pkt.◄

Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst 160.000 kr. Se LL § 16, stk. 4, 7. pkt.

Til den skattepligtige værdi lægges altid et miljøtillæg, for at finde beskatningsgrundlaget, se herom nedenfor og i C.A.5.14.1.7.

Ved lov nr. 91 af 31. januar 2020 blev der indført regler om lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil. I perioden fra den 1. april 2020 til den 31. december 2020 blev den årlige skattepligtige værdi af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, jf. registreringsafgiftsloven §§ 5 B-5 D, nedsat med 40.000 kr. Se LL § 16, stk. 4, 25. pkt.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget (2019/1 LSF 90) gjaldt nedsættelsen også for eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der den 1. april 2020 allerede var stillet til privat rådighed for en medarbejder.

Det fremgår desuden af bemærkningerne til lovforslaget, at nedsættelsen ikke kunne medføre, at beskatningsgrundlaget blev negativt, idet den skattepligtige værdi altid beregnes af mindst 160.000 kr.

Ordningen er ikke videreført til at gælde efter 31. december 2020.

Miljøtillæg

Der skal lægges et miljøtillæg oven i værdien af fri bil. Se LL § 16, stk. 4. Denne regel gælder fra og med 2010. Der medregnes dog ikke udligningstillægget på dieselbiler, ligesom eventuelt privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes. Tillægget er på samme størrelse som ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil, og skal lægges til den skattepligtige værdi. Tillægget er fra og med 2013 på 150 pct. (dvs. 1,5 gang) af ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil. Følgende skal dog ikke regnes med:

  • Udligningsafgiften på dieselbiler (benævnes også udligningstillægget)
  • eventuelt privatbenyttelsestillæg (benævnes også privatbenyttelsesafgift)

efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller vægtafgiftsloven.

Partikeludledningsafgift indgår derimod i miljøtillægget. Hvis der er tale om en dieseldreven bil, som ikke har monteret et partikelfilter, skal tillægget for manglende partikelfilter efter brændstofforbrugsafgiftsloven således medregnes til miljøtillægget efter LL § 16, stk. 4, 8. pkt. Se også afsnit I.A.4.3 om partikeludledningsafgift.

Ved lov nr. 203 af 13. februar 2021 er miljøtillægget forhøjet til 250 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 150 pct.) fra og med den 1. juli 2021 og for resten af indkomståret 2021. Se LL § 16, stk. 4, 10. pkt.

►I indkomståret 2022 udgør miljøtillægget 350 pct. (dvs. den årlige afgift eksklusive udligningsafgift og privatbenyttelsestillæg, der skal betales for bilen efter brændstofforbrugsafgiftsloven eller efter lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med tillæg af 250 pct.). Se LL § 16, stk. 4, 11. pkt.◄