Indhold

Dette afsnit handler om en række skattemæssige spørgsmål, som opstår ved afhændelse, afståelse eller opgivelse af en erhvervsvirksomhed.

Afsnittet indeholder:

 • Afståelsesbegrebet (C.C.6.1)
 • Opgørelse af afståelsessummer (C.C.6.2)
 • Ophør med erhvervsvirksomhed (C.C.6.3)
 • Goodwill og andre immaterielle rettigheder (C.C.6.4)
 • Opgørelse af anskaffelses- og afståelsessum samt fortjeneste og tab på goodwill og andre immaterielle aktiver (C.C.6.5)
 • Indtræden i og udtræden af interessentskaber (C.C.6.6)
 • Succession ved overdragelse af en virksomhed (C.C.6.7)
 • Løbende ydelser (C.C.6.8)
 • Beskatning ved fraflytning og overførsel af aktiver til udlandet (exitskat) (C.C.6.9).

Se også

 • Se afsnit (C.C.7) om skattefri omdannelse af en personligt drevet virksomhed til selskab efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven.
 • Se afsnit (C.C.5.2.14) om skattefri omdannelse af en personligt drevet virksomhed for personer, der har anvendt virksomhedsordningen.
 • Se afsnit (C.H.2.1.11.9) om udskydelse af beskatning ved finansiering med sælgerpantebreve i forbindelse med afståelse af fast ejendom.
 • Se afsnit (C.B.2.13.5) om overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde.