Retsvirkningen af succession er, at sælgeren ikke skal beskattes af de ved overdragelsen konstaterede fortjenester, og at køberen indtræder i sælgerens skattemæssige stilling for så vidt angår anskaffelsestidspunktet, -summen og -hensigten for de overdragne aktiver.

For køberen indebærer successionen også, at skattemæssige af- og nedskrivninger efter overdragelsen tager udgangspunkt i aktivernes af- eller nedskrevne værdier på overdragelsestidspunktet.

Reglerne om skattemæssig succession ved overdragelse i levende live fremgår af KSL § 33 C og KSL §§ 26 A og 26 B.

KSL §§ 26 A og 26 B omfatter overdragelse til ægtefælle.

KSL § 33 C omfatter overdragelse til:

 • Øvrig familie: Egne børn og børnebørn samt søskende og disses børn og børnebørn. Adoptiv- eller stedbarnsforhold sidestilles med naturligt slægtskabsforhold
 • Nærtstående
 • Samlevere, der opfylder betingelserne i BAL § 22, stk. 1, litra d
 • Nære medarbejdere
 • Tidligere medarbejdere
 • Tidligere ejere.

Successionsmuligheder ved overdragelse af aktier mv. findes i ABL §§ 34, 35 og 35 A. Se afsnit C.B.2.13.

Efter KSL § 25 A, stk. 1, og SKM2015.446.LSR, skal indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed beskattes hos den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver virksomheden. Denne ægtefælle kan bruge følgende regelsæt om:

 • medarbejdende ægtefælle, KSL § 25 A, stk. 3
 • lønaftale mellem ægtefæller, KSL § 25 A, stk. 7
 • fordeling af virksomhedens resultat mellem ægtefæller, KSL § 25 A, stk. 8.

Anvendelse af KSL § 25 A, stk. 1 og 8 gælder i alle tilfælde, hvor der drives erhvervsmæssig virksomhed, herunder også såkaldt passiv virksomhed, som fx solcelleanlæg og udlejningsejendomme - både efter personskatteloven og virksomhedsskatteloven.

Se nærmere om KSL § 25 A i:

 • afsnit C.A.8.4.1.1 om hovedreglen for ægtefællers fordeling af overskud
 • afsnit C.C.5.2.4.3 om fælles ejet og fælles drevet virksomhed i virksomhedsordningen
 • afsnit C.C.5.2.4.4 om overdragelse af virksomhed mellem ægtefæller og virksomhedsordningen.

Bemærk, at Skatteministeren i høringssvaret til L 85 1999/2000 om justering af Pinsepakken oplyste, at det ikke var nødvendigt at indarbejde i lovforslaget, at ægtefæller kunne succedere efter KSL § 25 A, stk. 8, i en del af virksomhedsordningen, idet "fordelingen af virksomhedens konti...kan...baseres på administrativ praksis, som det er tilfældet for de øvrige situationer i KSL § 25 A..."

Efter DBSL §§ 36 - 38 er det muligt at succedere i et dødsbos aktiver og erhvervsvirksomhed. Se mere om dette i afsnit C.E.3.4.3 om udlodningsmodtagers succession.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

SKM2015.446.LSR

Klagerens ægtefælle blev anset for at være den, der i henhold til kildeskattelovens § 25 A, stk. 1, havde drevet udlejningsvirksomhed med en lejlighed. Kapitalindkomsten i forbindelse med salg af den pågældende lejlighed skulle herefter medregnes ved opgørelsen af klagerens ægtefælles kapitalindkomst.