Dato for udgivelse
22 Jun 2011 09:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 08:36
SKM-nummer
SKM2011.420.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-172125
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
Emneord
Fri bil, firmabil, beskatningsgrundlag, leaset bil
Resumé
Leasingselskabets købspris tillagt en faktisk betalte registreringsafgift, moms mv. danner grundlag for beregning af beskatningsgrundlaget ved fri bil
Hjemmel
Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 4
Reference(r)
Ligningslovens § 16, stk. 1 og stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningens Alm del afsnit A.B.1.9.2
Henvisning
Den juridiske vejledning, afsnit C.A.5.14.1.

Spørgsmål

  1. Kan grundlaget for beregning af skat af en fri bil, som arbejdsgiver har leaset, opgøres med ud­gangspunkt i den basispris med tillæg af 9 %, der efter gældende praksis er lagt til grund ved be­regning af registreringsafgift, selv om X Leasing har betalt en højere pris for bilen?For så vidt svaret på spørgsmål 1 er nej, ønskes svar på følgende spørgsmål:
  2. Skal grundlaget for beskatning af en fri bil, som arbejdsgiver har leaset, altid opgøres med ud­gangspunkt i den pris, som X Leasing har betalt for bilen, tillagt registreringsafgift mv. beregnet efter gældende praksis for beregning af registreringsafgift af bilen, som er på grundlag af basisprisen med tillæg af 9 %? For så vidt svaret på spørgsmål 1 er nej, og svaret på spørgsmål 2 er ja, ønskes svar på følgende spørgsmål:
  3. Kan X Leasing lægge den modtagne faktura for en bil til grund for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil, uanset X Leasing ikke med sikkerhed kan udelukke, at der med baggrund i tilkøbt ekstraudstyr er ydet en rabat på bilens basispris, som eventuelt ikke kunnet være opnået, hvis der ikke var indgået aftale om køb af eftermonteret ekstraudstyr til bi­len i forbindelse med købet af bilen?

Svar

  1. Nej
  2. Ja, se dog nærmere under Skatteministeriets indstilling og begrundelse
  3. Nej

Spørgers forslag

  1. ingen
  2. ingen
  3. ingen

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmålene drejer sig om værdiansættelsen af fri bil i den situation, hvor en bil, der er købt af X Leasing, leases til en leasingtager, der som arbejdsgiver stiller bilen til rådighed for en medarbejder.

X Leasing modtager sædvanligvis oplysning fra bilforhandlerne om den pris, der skal lægges til grund for firmabilbeskatning, og informerer på det grundlag leasingtager (arbejdsgi­ver) om beløbet, hvorefter leasingtager som arbejdsgiver kan beregne A-skat og AM-bidrag ef­ter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

Efter indførelsen af muligheden for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift for leasingbi­ler, jf. lov nr. 1342 af den 19. december 2008, kan X Leasing vælge selv at afgiftsberig­tige bilerne, hvilket har givet X Leasing anledning til nærmere at overveje regler og praksis vedrørende beskatning af fri bil, idet X Leasing i disse tilfælde selvstændigt skal give leasingtager besked om beskatningsgrundlaget.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det fremgår af Ligningsvejledningen A.B.1.9.2, at beregningsgrundlaget fastsættes med ud­gangspunkt i nyvognprisen, som udgør bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og le­veringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør og ekstraudstyr. Ekstra­udstyr, der leveres af forhandleren i forbindelse med salget til bruger efter særskilt aftale mel­lem forhandleren og brugeren, er efter registreringsafgiftslovens § 8, stk. 3, undtaget fra regi­streringsafgift, og dermed indgår udstyret heller ikke i beregningsgrundlaget for værdi af fri bil.

Landsskatteretten har herved i en kendelse af den 24. november 2006, jf. SKM2006.763, be­stemt, at for leasede biler opgøres beskatningsgrundlaget på basis af den pris, som leasingsel­skabet har betalt for bilen.

Told- og Skattestyrelsen har i TfS 1996, 724 udtalt, at den pris, som forhandleren faktisk be­nytter ved afgiftsberigtigelsen inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og tilbe­hør, også udgør beregningsgrundlaget ved værdiansættelse af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

Det fremgår af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, at der i grundlaget for beregning af registre­ringsafgift skal medregnes en samlet importør- og forhandleravance på mindst 9 %, og at im­portøravancen ikke må være negativ.

Det fremgår desuden af Nyhedsbrev fra ToldSkat, marts 2003, j.nr. 99/02-344-00348, at en for­handlervirksomhed/leasingvirksomhed, der er registreret efter registreringsafgiftsloven, altid kan beregne registreringsafgift på basis af bilens importpris med tillæg af 9 %, (mindstebeskatningsprisen) selv om leasing­selskabet har betalt en højere pris for bilen hos importøren.

X Leasing finder, at de foreliggende afgørelser ikke giver et entydigt svar med hensyn til fastsættelsen af grundlaget for beregning af skat af fri bil og ønsker derfor spørgsmålet afklaret ved et bindende svar.

X Leasing har i nogle tilfælde erfaret, at basisprisen for to biler, der er ens, hvad angår specifikationer, kan være forskellig. Forskellen i basisprisen kan selvsagt skyldes konkrete mar­kedsmæssige forhold. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor forskellen øjensynligt kan kædes sammen med omfanget af det ikke-registreringsafgiftspligtige udstyr, som er bestilt sammen med bilen. Baggrunden kan være den, at forhandlerens avance på eftermonteret ekstraudstyr, har gi­vet denne en forretningsmæssig mulighed for at yde en rabat på bilens basispris med afle­det virkning for registreringsafgiften. Det lægges til grund, at ekstraudstyret er faktureret til mar­kedsprisen.

Også X Leasings korrekte håndtering af denne situation i relation til fri bil skal ønskes afklaret ved et bindende svar.

Spørger har efter høring tiltrådt nedennævnte indstilling.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

En bil, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren mv. til privat benyttelse (fri bil/firmabil), skal beskattes jf. ligningslovens § 16, stk. 1. Beskatningsgrundlaget beregnes efter ligningslovens § 16, stk.. 4. 

"§ 16. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes tilskud til telefon uden for arbejdsstedet, jf. stk. 2, samt efter reglerne i stk. 3-13 vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Tilsvarende gælder personer, der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. ...

Stk. 4. Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver som nævnt i stk. 1, sættes til en årlig værdi på 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr. ..."

Lovens forarbejder

De gældende regler om beskatning af fri bil blev indført ved lov nr. 483 af 30/06/1993. Der er i bemærkningerne til § 1 (vedrørende ligningslovens § 16), ikke taget direkte stilling til, hvordan værdien skal fastsættes på nye biler som leases.

Ligningsvejledningen

I Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.2 står der om nyvognsprisen:

"Nyvognsprisen er bilens fakturapris inkl. moms, registreringsafgift og leveringsomkostninger samt normalt registreringsafgiftspligtigt tilbehør/ekstraudstyr. Se SKM2006.763.LSR, hvor Landsskatteretten fastslog, at der ikke var grundlag for at fravige fakturaprisen blot fordi en bil var leaset. I TfS 1996, 724 TSS og i TfS 1997, 738 TSS har styrelsen udtalt sig om nyvognsprisen.

I registreringsafgiftsmæssig henseende indrømmes der et fradrag for særligt trafiksikkerhedsfremmende udstyr, jf. registreringsafgiftslovens § 3, stk. 2-3. Dette fradrag reducerer ikke beregningsgrundlaget for værdien af fri firmabil.

Vestre Landsret har i SKM2004.18.VLR statueret, at der ikke på grundlag af en fortolkning af LL § 16, forarbejder samt administrative meddelelser er grundlag for, at det særlige nedslag for airbags og ABS-bremser mv., som gives  ved opgørelsen af registreringsafgiften, også skal fradrages ved opgørelse af den skattepligtige værdi efter ligningsloven"

Registreringsafgiften

Ved registreringsafgiftsberegningen vedrørende biler, der skal sælges, anvendes fakturaprisen ved salg fra forhandleren som altovervejende hovedregel. Undtagelsen er der, hvor fakturaprisen er lavere end mindstebeskatningsprisen (det grundlag der minimum bruges til beregningen af registreringsafgiften). Det vil sige der, hvor prisen er så lav, at der er en samlet fortjeneste på bilen hos importør og forhandler, der er på under 9 %. I sådanne tilfælde anvendes denne mindstebeskatningspris dvs. basispris plus 9 %.

Hvis fakturaprisen er meget lav, bør man se på, om der er tale om en kunstig lav pris. Hvis der fx gives en meget høj pris for den brugte bil i bytte, eller for det ekstraudstyr, der eftermonteres, kan det være, at man ikke skal acceptere mindstebeskatningsprisen som grundlag for beregningen af registreringsafgiften. Det fremgår af registreringsafgiftslovens (lov nr. 124 af 8. februar 2011) § 8, stk. 1, 1. punktum

Afgiftsreglerne beskrives nærmere i Punktsafgiftsvejledningen afsnit E.1.5.

Spørgsmål 1:

Der spørges: "Kan grundlaget for beregning af skat af en fri bil, som arbejdsgiver har leaset, opgøres med ud­gangspunkt i den basispris med tillæg af 9 %, der efter gældende praksis er lagt til grund ved be­regning af registreringsafgift, selv om X Leasing har betalt en højere pris for bilen?"

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet svarer nej til spørgsmålet.

Det følger af ovennævnte afsnit i Ligningsvejledningen, at nyvognsprisen er den, som fremgår af Skatteministeriets meddelelser TfS 1996, 724SKM og TfS 1997, 738SKM, bortset fra fradraget for særligt sikkerhedsudstyr.

Det fremgår af de to meddelelser fra Skatteministeriet, at nyvognsprisen, som skal danne grundlag for beregning af beskatningsgrundlaget for fri bil, er den pris, som benyttes ved registreringsafgiftsberigtigelsen. 

Begge meddelelser handler om salg af biler, og vedrører det grundlag en forhandler og arbejdstager skal anvende, når arbejdsgiveren har købt den pågældende bil. Der er med andre ord ikke taget direkte stilling til, om det også er indregistreringsgrundlaget, der finder anvendelse som beskatningsgrundlaget ved fri bil, når der er tale om en leaset bil. Da meddelelserne blev lavet, indregistrerede leasingselskaber ikke selv bilerne.

I Ligningsvejledningen er der desuden nævnt den senere afgørelse SKM2006.763.LSR, hvor Landsskatteretten har fastslået, at hvis arbejdsgiveren leaser bilen som ny, kan den pris, som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget.

Skatteministeren har i svar på alm del spørgsmål 175 af 19. november 2010 til Folketingets skatteudvalg svaret:

"Udgangspunktet er, at beskatningsgrundlaget for nye biler beregnes på grundlag af bilens fakturapris.

Hvis arbejdsgiveren ejer bilen, som stilles til rådighed for medarbejdere, er grundlaget den pris, som arbejdsgiveren har givet for bilen.

Hvis arbejdsgiveren leaser bilen, kan den pris som leasingselskabet har givet for bilen, anvendes ved beregningen af beskatningsgrundlaget, jf. Landsskatterettens kendelse i SKM2006.763.LSR..."

På den baggrund indstilles det, at Skatterådet svarer nej til spørgsmål 1 om, hvorvidt man altid kan bruge mindstebeskatningsprisen/basisprisen med tillæg af 9 %. Hvis fakturaprisen overstiger mindstebeskatningsprisen, skal fakturaprisen anvendes ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for fri bil.

Spørgsmål 2:

Der spørges: "Skal grundlaget for beskatning af en fri bil, som arbejdsgiver har leaset, altid opgøres med ud­gangspunkt i den pris, som X Leasing har betalt for bilen, tillagt registreringsafgift mv. beregnet efter gældende praksis for beregning af registreringsafgift af bilen, som er på grundlag af basisprisen med tillæg af 9 %?"

Indstilling

Det indstilles, at Skatterådet svarer ja, se dog nærmere under Skatteministeriets indstilling og begrundelse til spørgsmålet.

I henhold til SKM2006.763.LSR, er det leasingselskabets fakturapris, der kan lægges til grund for beregningen. Landsskatteretten har ikke taget stilling til, hvad grundlaget er, når leasingselskabet selv afgiftsberigtiger, som det er tilfældet i nærværende sag, men det er Skatteministeriets opfattelse, at man i den situation må tage udgangspunkt leasingselskabets indkøbspris tillagt omkostningerne ved en fuld registreringsafgiftsberigtigelse (leasingsselskabets udgift til registreringsafgift), samt udgifterne til klargøring og indregistrering ("leveringsomkostninger") og moms.

Det bemærkes, at det ved lov nr. 1342 af 19. december 2008 med virkning fra og med 1. januar 2009, er blevet muligt at opdele registreringsafgiften. Det betyder, at et leasingfirma, som er registreret til at afgiftsberigtige biler, ved indregistrering af biler, som skal leases ud som et led i driften, kun skal betale en forholdsmæssig registreringsafgift afhængig af, hvor lang leasingperioden er. Det medfører imidlertid efter Skatteministeriets opfattelse ikke, at man kan anvende leasingselskabets indkøbspris tillagt den foreløbige registreringsafgift som grundlag for beskatning af fri bil. Grundlaget er også her nyvognsprisen beregnet med den fulde afgift.

Spørgsmål 3:

Der spørges: "Kan X Leasing lægge den modtagne faktura for en bil til grund for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil, uanset X Leasing ikke med sikkerhed kan udelukke, at der med baggrund i tilkøbt ekstraudstyr er ydet en rabat på bilens basispris, som eventuelt ikke kunnet være opnået, hvis der ikke var indgået aftale om køb af eftermonteret ekstraudstyr til bi­len i forbindelse med købet af bilen?"

Indstilling

Det indstilles, at der svares nej til spørgsmålet.

Begrundelsen er, at det jf. svarene på spørgsmål 1 og 2 er bilens fakturapris tillagt, registreringsafgift, omkostningerne ved afgiftsberigtigelsen herunder "leveringsomkostningerne" og moms, der skal lægges til grund ved beregningen af beskatningsgrundlaget for fri bil. Man kan således ikke flytte noget af bilens reelle pris over på udstyr, som ikke skal med i afgiftsgrundlaget, jf. registreringsafgiftslovens (lov nr. 124 af 8. februar 2011) § 8, stk. 1, 1. punktum, og dermed i beregningsgrundlaget for beskatning af fri bil.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder skatteministeriets indstilling og begrundelse.