Dato for udgivelse
22 Jun 2011 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Jun 2011 09:50
SKM-nummer
SKM2011.426.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
11-013095
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
opnoteringssystem, venteliste, ydelse mod vederlag, boligorganisation, momspligt
Resumé

Skatterådet bekræftede, at levering af et fælles opnoteringssystem er en momspligtig aktivitet efter 1. januar 2011, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til. Den momspligtige ydelse er den, der leveres af spørger til udlejer ved at drive opnoteringssystemet. Spørger skal afregne moms af vederlaget for ydelsen. Der skal ikke opkræves moms af de gebyrer, de boligsøgende betaler for at blive opnoteret.

Reference(r)
Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8.
Henvisning
Momsvejledningen 2011-1, afsnit D.11.8.
Henvisning
Den juridiske vejledning 2011-2 D.A.5.8.4.1.2

Spørgsmål:

1. Er levering af et fælles opnoteringssystem mv. en momspligtig aktivitet efter 1. januar 2011, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til?

Svar:

1. Ja - se begrundelsen

Beskrivelse af de faktiske forhold

En række boligorganisationer er gået sammen om et fælles opnoteringssystem/venteliste for boligorganisationernes boliger.

Spørger organiserer det fælles system som en selvstændig juridisk enhed.

Spørger ejer ikke selv lejeboliger, men skal agere som fælles tilmeldingskontor/ administrationsenhed, hvor alle de personer, der er interesserede i de tilsluttede boligforeningers lejeboliger, kan komme på en fælles venteliste mod betaling af et gebyr.

Det er påtænkt, at spørger skal være en selvstændig juridisk enhed med eget CVR-nr.

Spørger vil fakturere de personer, der ønskes opnoteret på den fælles venteliste/opnoteringssystem inkl. moms.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Det er vores opfattelse, at der er tale om en almindelig momspligtig aktivitet, jf. momslovens § 4, når spørger fakturerer de personer, der ønsker at blive opnoteret på det fælles ventelistesystem.

Med virkning fra 1. januar 2011 er ejendomsadministration en momspligtig aktivitet. Samtidig har det været fremme, at SKAT i en ikke offentliggjort afgørelse har accepteret, at ventelistegebyrer kan anses som en del af en momsfri udlejning af boliger, når ventelistegebyret faktureres fra den boligorganisation, der ejede de pågældende lejeboliger, som ventelisten var relateret til.

Da spørger ikke vil eje egne boliger, kan man efter vores opfattelse ikke nå den konklusion, at spørger kan fakturere ventelistegebyrer uden moms, jf. momslovens § 13 stk. 1, nr. 8. Spørger vil således ikke være en boligorganisation, der som et led i egen venteliste opkræver ventelistegebyrer i direkte tilknytning til momsfri udlejning af egne boliger. Spørger vil derimod på lige fod med andre boligadministrationsvirksomheder drive en selvstændig venteliste, som de opnoterede personer skal betale for at være tilknyttet. Opkrævning af gebyr for at drive et fælles opnoteringssystem er derfor en almindelig momspligtig aktivitet, jf. momslovens § 4.

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Det ønskes bekræftet, at levering af et fælles opnoterings/ventelistesystem mv. er en momspligtig aktivitet efter 1. januar 2011, når den der fakturerer ydelsen ikke selv ejer de lejeboliger, som det fælles opnoteringssystem relaterer sig til.

Lovgrundlag:

Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift:

(...)

8)   Udlejning og bortforpagtning af fast ejendom, herunder levering af gas, vand, elektricitet og varme som led i udlejningen eller bortforpagtningen. Fritagelsen omfatter dog ikke udlejning af værelser i hoteller og lign., udlejning af værelser i virksomheder, der udlejer for kortere tidsrum end 1 måned, udlejning af camping-, parkerings- og reklameplads, samt udlejning af opbevaringsbokse.

(...)

Bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger m.v. § 3:

(...)

Stk. 2. Ventelisten føres samlet for alle boligorganisationens afdelinger. Der kan etableres en fælles venteliste for flere boligorganisationer.

Stk. 3. Boligorganisationen opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr (opnoteringsgebyr), der ikke i væsentligt omfang må overstige boligorganisationens udgifter ved administrationen. Yderligere administrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved ajourføring af ventelisten (ajourføringsgebyrer). Boligorganisationen kan dog efter forudgående aftale med den boligsøgende opkræve ajourføringsgebyret for en længere periode, dog højst for en periode på 5 år. Betaler den boligsøgende ikke gebyret senest 6 uger efter, at boligorganisationen har sendt opkrævning herom til den boligsøgende, slettes den boligsøgende fra ventelisten. Boligorganisationen skal i opkrævningen orientere den boligsøgende om reglen i 4. pkt. Indeholder opkrævningen ikke den nævnte orientering, udsættes de pågældende boligsøgendes frist efter reglen i 4. pkt. tilsvarende.

(...)

Begrundelse:

Med virkning fra 1. januar 2011 blev bestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, ændret således, at momsfritagelsen for administration, udlejning og bortforpagtning af fast ejendom ikke længere omfattede administration.

Efter lovændringen er ejendomsadministration således en momspligtig ydelse.

Det er Skatteministeriets opfattelse, at driften af et fælles opnoterings/ ventelistesystem for en række boligorganisationer, er en aktivitet, der hører under begrebet ejendomsadministration, og at aktiviteten således er momspligtig.

Skatteministeriet finder endvidere, at spørger, der er en selvstændig juridisk enhed, som ikke er ejer af nogen af de boliger, som de administrerer ventelister for, er en afgiftspligtig person, som driver selvstændig økonomisk virksomhed, jf. momslovens § 3, stk. 1.

Det fremgår bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger, at der skal opkræves et ventelistegebyr, der ikke i væsentligt omfang må overskride udgifterne ved administration af ventelisten. Det fremgår endvidere, at ventelisten føres for alle boligorganisationens afdelinger og at der kan etableres en fælles venteliste for flere boligorganisationer.

Det er på den baggrund Skatteministeriets opfattelse, at de gebyrer, som boligsøgende skal betale for at blive opført og ajourført på ventelisten er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, idet gebyret må anses som en integreret del af udlejning af den faste ejendom, der er fritaget for moms.

Det ændrer ikke på dette forhold, at ventelistesystemet administreres af spørger og ikke af boligorganisationerne selv, idet det er boligorganisationerne der efter bekendtgørelsen har ret til at opkræve gebyret, og gebyret må dermed anses for at være opkrævet af spørger på boligorganisationernes vegne.

Spørger kan således ikke pålægge moms på de gebyrer, der opkræves af de boligsøgende.

Det er imidlertid Skatteministeriets opfattelse, at den ydelse, som spørger leverer, leveres til boligorganisationerne, idet spørger forestår driften af ventelistesystemet på deres vegne.

Hvis det mellem boligorganisationerne og spørger er aftalt, at spørger kan beholde opkrævede gebyrer, må disse beløb anses for at være det vederlag, som boligorganisationerne betaler spørger for den administrationsydelse spørger leverer til organisationerne.

Idet spørger leverer en momspligtig ydelse til boligorganisationerne, skal spørger afregne moms af vederlaget.

Det indstilles på den baggrund, at spørgsmål 1 besvares med "ja - se begrundelsen".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.