Indhold

Dette afsnit beskriver hvilket tidspunkt, der skal anses som tidspunktet for overdragelse af fast ejendom, ved overdragelse mellem ægtefæller, ved gave og i forbindelse med dødsfald med videre.

Afsnittet indeholder:

  • Overdragelse mellem ægtefæller
  • Gave
  • Arveforskud
  • Dødsfald med videre.

Overdragelse mellem ægtefæller

Hvis en fast ejendom overdrages mellem samlevende ægtefæller, eller hvis en ejendom i forbindelse med skifte ved separation eller skilsmisse er overført til den anden ægtefælle, anses ejendommen for erhvervet på tidspunktet for den oprindelige erhvervelse. Se afsnit (C.A.8.3.2) og afsnit (C.C.6.7) om bodeling ved separation eller skilsmisse.

Bemærk - tvangsauktion

Det gælder dog ikke, hvis ejendommen forinden er solgt på tvangsauktion, og tvangsauktionskøberen - typisk en ufyldestgjort panthaver - videreoverdrager sine rettigheder til den tidligere ejers ægtefælle. I så fald behandles tvangsauktionssalget og tvangsauktionskøberens videresalg som to selvstændige ejendomshandler, og den tidligere ejers ægtefælle anses da for at have erhvervet ejendommen ved overdragelsen fra tvangsauktionskøberen. Det gælder også, selv om fogedudlægsskøde bliver udstedt direkte til ægtefællen.

Gave

Erhverves eller afstås en ejendom ved gave, er det tidspunkt, hvor modtageren underrettes om gaven, tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen.

Hvis modtageren betaler delvist vederlag (blandet køb og gave) for ejendommen, fx ved at overtage indestående prioriteter, er aftaletidspunktet derimod afgørende.

Arveforskud

Arveforskud behandles på samme måde som gave.

Dødsfald med videre

Tidspunktet for erhvervelse og afståelse i forbindelse med dødsfald er beskrevet i afsnit (C.E.) om beskatning ved dødsfald.